แนวทางในการจัดการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือทำและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อาทิ เช่น การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน การสอนแบบ Active Learning / การใช้นวัตกรรมเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ / การจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและความแตกต่างของผู้เรียน

ดูเพิ่ม

57 results

04:24
Present Starfish Maker

Present Starfish Maker

Starfish Academy
02:20
STEAM Education

STEAM Education

Starfish Academy
03:26
3 ทักษะที่ทำให้มนุษย์ต่างจากหุ่นยนต์

3 ทักษะที่ทำให้มนุษย์ต่างจากหุ่นยนต์

Starfish Academy
03:27
Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย

Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย

Starfish Academy
03:44
พุทธศาสนา ในรูปแบบ "Active Learning"

พุทธศาสนา ในรูปแบบ "Active Learning"

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
04:00
"โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน"

"โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน"

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
02:08
การใช้คำถามและการพัฒนาทักษะการคิด

การใช้คำถามและการพัฒนาทักษะการคิด

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
02:27
Digital Story Telling

Digital Story Telling

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
03:08
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
03:39
Game Based Learning

Game Based Learning

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
04:08
Lesson Idea ครูเล่นไพ่

Lesson Idea ครูเล่นไพ่

Starfish Academy
01:55
MOU Starfish Maker Partnership โรงเรียนวัดร้องอ้อ

MOU Starfish Maker Partnership โรงเรียนวัดร้องอ้อ

Starfish Academy
01:58
MOU Starfish Maker Partnership โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรค์

MOU Starfish Maker Partnership โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรค์

Starfish Academy
03:36
16  ideas DIY ใครๆ ก็ทำได้ง่ายนิดเดียว

16 ideas DIY ใครๆ ก็ทำได้ง่ายนิดเดียว

Starfish Academy
04:20
พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา

พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย