แนวทางในการจัดการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือทำและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อาทิ เช่น การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน การสอนแบบ Active Learning / การใช้นวัตกรรมเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ / การจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและความแตกต่างของผู้เรียน

ดูเพิ่ม

66 results

06:38
Design Thinking กับวิชา IS

Design Thinking กับวิชา IS

Starfish Academy
06:05
Active Learning In Science ความแอคทีฟกับวิชาวิทยาศาสตร์

Active Learning In Science ความแอคทีฟกับวิชาวิทยาศาสตร์

Starfish Academy
07:09
(ENG) ขั้นตอนที่ 4 : การจัดการเรียนรู้ - รร.วัดกู่คำ จ.เชียงใหม่

(ENG) ขั้นตอนที่ 4 : การจัดการเรียนรู้ - รร.วัดกู่คำ จ.เชียงใหม่

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
05:14
Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง

Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง

Starfish Academy
08:25
(ENG Subtitle) กรณีศึกษา - รร.บ้านขุนแปะ จ.เชียงใหม่

(ENG Subtitle) กรณีศึกษา - รร.บ้านขุนแปะ จ.เชียงใหม่

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
03:30
“การศึกษาไทยไปทางไหนดี? ในช่วง COVID-19”

“การศึกษาไทยไปทางไหนดี? ในช่วง COVID-19”

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
03:06
Starfish Labz Commercial [Eng]

Starfish Labz Commercial [Eng]

Starfish Academy
03:06
Starfish Labz

Starfish Labz

Starfish Academy
06:47
ครูทำอะไรได้บ้าง

ครูทำอะไรได้บ้าง

Starfish Academy
04:24
Present Starfish Maker

Present Starfish Maker

Starfish Academy
02:20
STEAM Education

STEAM Education

โรงเรียนบ้านปลาดาว
03:26
3 ทักษะที่ทำให้มนุษย์ต่างจากหุ่นยนต์

3 ทักษะที่ทำให้มนุษย์ต่างจากหุ่นยนต์

Starfish Academy
03:27
Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย

Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย

Starfish Academy
03:44
พุทธศาสนา ในรูปแบบ "Active Learning"

พุทธศาสนา ในรูปแบบ "Active Learning"

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
02:08
การใช้คำถามและการพัฒนาทักษะการคิด

การใช้คำถามและการพัฒนาทักษะการคิด

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย