Starfish Talk

5 results for "Starfish Talk"

"เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA"
01:39:01

"เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA"

98 views • 10 วันที่แล้ว
"เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA"
คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้
01:14:35

คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้

89 views • 18 วันที่แล้ว
คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้
เคล็ดลับ วPA จากครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
01:20:51

เคล็ดลับ วPA จากครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

233 views • 25 วันที่แล้ว
เคล็ดลับ วPA จากครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
นำเสนอผลลัพธ์ของผู้เรียนอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA ด้านที่ 2
01:11:30

นำเสนอผลลัพธ์ของผู้เรียนอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA ด้านที่ 2

125 views • 1 เดือนที่แล้ว
นำเสนอผลลัพธ์ของผู้เรียนอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA ด้านที่ 2
กลยุทธ์ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
01:24:29

กลยุทธ์ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง

91 views • 1 เดือนที่แล้ว
กลยุทธ์ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง

Other video playlists