แนวคิด เรื่องราว และประสบการณ์ของคุณครู ในการเรียนรู้หรือทำสิ่งใหม่ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับครูคนอื่น ๆ ได้

ดูเพิ่ม

35 results

04:00
Tommy Teacher Volunteer

Tommy Teacher Volunteer

Starfish Academy
01:58
Teacher Volunteer

Teacher Volunteer

Starfish Academy
05:19
บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล

บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล

Starfish Academy
02:44
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว

นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว

Starfish Academy
02:36
เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน

เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน

Starfish Academy
02:55
โครงการพัฒนาวิชาชีพ

โครงการพัฒนาวิชาชีพ

Starfish Academy
04:49
บ้านฮักล้านนา

บ้านฮักล้านนา

Starfish Academy
03:16
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish

Starfish Academy
01:47
พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่

พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
03:53
พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา

พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
03:08
บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา

บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา

Starfish Academy
04:10
ครูอยู่ที่ไหน เราก็เป็นครู

ครูอยู่ที่ไหน เราก็เป็นครู

Starfish Academy
03:08
Parenting By Starfish Labz "การใช้อารมณ์กับลูก"

Parenting By Starfish Labz "การใช้อารมณ์กับลูก"

Starfish Academy
03:18
Parenting By Starfish Labz "Role model ที่ดีสำหรับลูก"

Parenting By Starfish Labz "Role model ที่ดีสำหรับลูก"

Starfish Academy
05:20
Active Leaning กับ วิชาสัมคมศึกษา

Active Leaning กับ วิชาสัมคมศึกษา

Starfish Academy