Parents’ & Teachers’ Story

แนวคิด เรื่องราว และประสบการณ์ของคุณครู ในการเรียนรู้หรือทำสิ่งใหม่ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับครูคนอื่น ๆ ได้

ดูเพิ่ม

55 results for "Parents’ & Teachers’ Story"

ประชาธิปไตยในห้องเรียน
06:41

ประชาธิปไตยในห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
811 views 11 เดือนที่แล้ว
ประชาธิปไตยในห้องเรียน
มนุษย์|ครู|ต้นแบบ
06:04

มนุษย์|ครู|ต้นแบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
206 views 11 เดือนที่แล้ว
มนุษย์|ครู|ต้นแบบ
ศาสนา
06:36

ศาสนา

Starfish Academy
Starfish Academy
95 views 1 ปีที่แล้ว
ศาสนา
"ไม้เรียว"
04:31

"ไม้เรียว"

Starfish Academy
Starfish Academy
859 views 1 ปีที่แล้ว
"ไม้เรียว"
Tommy Teacher Volunteer
04:00

Tommy Teacher Volunteer

Starfish Academy
Starfish Academy
12718 views 1 ปีที่แล้ว
Tommy Teacher Volunteer
Teacher Volunteer
01:58

Teacher Volunteer

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
437 views 1 ปีที่แล้ว
Teacher Volunteer
บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล
05:19

บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล

นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว
02:44

นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
328 views 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว
เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน
02:36

เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน

Starfish Academy
Starfish Academy
95 views 1 ปีที่แล้ว
เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน
โครงการพัฒนาวิชาชีพ
02:54

โครงการพัฒนาวิชาชีพ

Starfish Academy
Starfish Academy
35 views 1 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาวิชาชีพ
บ้านฮักล้านนา
04:49

บ้านฮักล้านนา

Starfish Academy
Starfish Academy
436 views 1 ปีที่แล้ว
บ้านฮักล้านนา
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish
03:16

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish

Starfish Academy
Starfish Academy
229 views 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish
พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่
01:47

พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
62 views 1 ปีที่แล้ว
พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่
พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา
03:53

พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
93 views 1 ปีที่แล้ว
พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา
บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา
03:08

บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
78 views 1 ปีที่แล้ว
บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา
ครูอยู่ที่ไหน เราก็เป็นครู
04:10

ครูอยู่ที่ไหน เราก็เป็นครู

Starfish Academy
Starfish Academy
543 views 1 ปีที่แล้ว
ครูอยู่ที่ไหน เราก็เป็นครู