Empathy ประตูสู่ความเข้าใจ

เรื่องราวของครู ที่ใช้เรื่อง Empathy หรือความเข้าอกเข้าใจ การเอาใจใส่เด็กนักเรียน มาเป็นส่วนสำคัญในห้องเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างตัวครูกับเด็กนักเรียน ซึ่งสิ่งนี้จะโยงไปสู่ความไว้ใจซึ่งกันและกันระหว่างครูกับเด็กนักเรียน ทำให้เด็กนักเรียนกล้าที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในและนอกห้องเรียน เพราะ Empathy คือส่วนสำคัญที่จะเป็นประตูสู่ความเข้าใจ ทำให้ครูและนักเรียนมีความสุข ในการเรียนการสอน

วิดีโอใกล้เคียง

Starfish Academy
06:16
Starfish Academy

Starfish Academy

Starfish Academy
199 views • 11 เดือนที่แล้ว
Starfish Academy
เด็กก็คือ...เด็ก?
04:01
Starfish Academy

เด็กก็คือ...เด็ก?

Starfish Academy
115 views • 1 ปีที่แล้ว
เด็กก็คือ...เด็ก?
Play And Learn = Plearn
03:15
Starfish Academy

Play And Learn = Plearn

Starfish Academy
1008 views • 1 ปีที่แล้ว
Play And Learn = Plearn
Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ
04:01
Starfish Academy

Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ

Starfish Academy
869 views • 1 ปีที่แล้ว
Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
การรู้จักสังคม

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาคงไม่ใช่แค่หน้าที่ของ “ครู” แต่คือผู้ที่มีความเชื่อและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา เพื่อก ...

Active learning บทบาทครู การศึกษาไทย
ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

Starfish Academy
Starfish Academy
280 ผู้เรียน

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Editor's Top Pick Collection • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
การบริหารจัดการตนเอง

ห้องเรียนความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เ ...

ทักษะการเรียนรู้ ทักษะในศตวรรษที่21 บูรณาการ
Social and cultural awareness classroom
ธนวรรธน์ สุวรรณปาล
ธนวรรธน์ สุวรรณปาล

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy
Starfish Academy
359 ผู้เรียน

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญห ...

บูรณาการ STEAM Design Process Active learning
บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
601 ผู้เรียน

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์

Play and Learn classroom design ออกแบบห้องเรียนให้สนุกด้วยเล่นปนเรียน เรียนรู้ความหมายของการเล่นปนเรียน ประ ...

บูรณาการ เทคนิคการสอน Active learning
Play and Learn classroom design
นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข
นางสาวพิมพ์ชนก  มีสุข

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
867 ผู้เรียน