Empathy ประตูสู่ความเข้าใจ

เรื่องราวของครู ที่ใช้เรื่อง Empathy หรือความเข้าอกเข้าใจ การเอาใจใส่เด็กนักเรียน มาเป็นส่วนสำคัญในห้องเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างตัวครูกับเด็กนักเรียน ซึ่งสิ่งนี้จะโยงไปสู่ความไว้ใจซึ่งกันและกันระหว่างครูกับเด็กนักเรียน ทำให้เด็กนักเรียนกล้าที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในและนอกห้องเรียน เพราะ Empathy คือส่วนสำคัญที่จะเป็นประตูสู่ความเข้าใจ ทำให้ครูและนักเรียนมีความสุข ในการเรียนการสอน

วิดีโอใกล้เคียง

Starfish Academy
06:16
Starfish Academy

Starfish Academy

Starfish Academy
274 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Academy
เด็กก็คือ...เด็ก?
04:01
Starfish Academy

เด็กก็คือ...เด็ก?

Starfish Academy
129 views • 2 ปีที่แล้ว
เด็กก็คือ...เด็ก?
Play And Learn = Plearn
03:15
Starfish Academy

Play And Learn = Plearn

Starfish Academy
1165 views • 2 ปีที่แล้ว
Play And Learn = Plearn
Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ
04:01
Starfish Academy

Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ

Starfish Academy
1018 views • 2 ปีที่แล้ว
Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาคงไม่ใช่แค่หน้าที่ของ “ครู” แต่คือผู้ที่มีความเชื่อและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา เพื่อก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง
Starfish Academy

ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการอ่าน

หนังสือเปรียบเสมือนคลัง ที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ต่างๆ มากมาย การพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านจึงมีความสำคัญเป็น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการอ่าน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการอ่าน

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญห ...

Starfish Academy
Starfish Academy
บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Starfish Academy

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Editor's Top Pick Collection
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Social and cultural awareness classroom

ห้องเรียนความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Social and cultural awareness classroom
Starfish Academy

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy