Empathy ประตูสู่ความเข้าใจ

เรื่องราวของครู ที่ใช้เรื่อง Empathy หรือความเข้าอกเข้าใจ การเอาใจใส่เด็กนักเรียน มาเป็นส่วนสำคัญในห้องเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างตัวครูกับเด็กนักเรียน ซึ่งสิ่งนี้จะโยงไปสู่ความไว้ใจซึ่งกันและกันระหว่างครูกับเด็กนักเรียน ทำให้เด็กนักเรียนกล้าที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในและนอกห้องเรียน เพราะ Empathy คือส่วนสำคัญที่จะเป็นประตูสู่ความเข้าใจ ทำให้ครูและนักเรียนมีความสุข ในการเรียนการสอน

วิดีโอใกล้เคียง

Starfish Academy
06:16
Starfish Academy

Starfish Academy

Starfish Academy
338 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Academy
เด็กก็คือ...เด็ก?
04:01
Starfish Academy

เด็กก็คือ...เด็ก?

Starfish Academy
148 views • 3 ปีที่แล้ว
เด็กก็คือ...เด็ก?
Play And Learn = Plearn
03:15
Starfish Academy

Play And Learn = Plearn

Starfish Academy
1432 views • 3 ปีที่แล้ว
Play And Learn = Plearn
Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ
04:01
Starfish Academy

Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ

Starfish Academy
1271 views • 3 ปีที่แล้ว
Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การศึกษาในอนาคต
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาคงไม่ใช่แค่หน้าที่ของ “ครู” แต่คือผู้ที่มีความเชื่อและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา เพื่อก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง
Starfish Academy

ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

ทำความเข้าใจ การวัดและประเมินผล สู่การนำไปใช้จริงในห้องเรียน

จะทำอย่างไรให้การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ มีความหลากหลาย รู้จุดเด่น จุดที่ผู้เรียนต้องพัฒนาได้อย่างตรงจุด วันนี้ Starf ...

นางสาววรัญญา ธัญญาผล
นางสาววรัญญา ธัญญาผล
ทำความเข้าใจ การวัดและประเมินผล สู่การนำไปใช้จริงในห้องเรียน
นางสาววรัญญา ธัญญาผล

ทำความเข้าใจ การวัดและประเมินผล สู่การนำไปใช้จริงในห้องเรียน

นางสาววรัญญา ธัญญาผล

ต้องใช้ 100 เหรียญ

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญห ...

Starfish Academy
Starfish Academy
บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Starfish Academy

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
1393 ผู้เรียน
คุณธรรมและจริยธรรม
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Social and cultural awareness classroom

ห้องเรียนความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Social and cultural awareness classroom
Starfish Academy

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy