3 องค์กรภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม Workshop โครงการ Teacher Hero Season 3 สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่

1 ปีที่แล้ว
742 views
โดย Starfish Academy
3 องค์กรภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม Workshop โครงการ Teacher Hero Season 3 สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่

3 องค์กรภาคีเครือข่าย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และ Starfish Education จับมือร่วมกันเฟ้นหาครู Influencer ที่พร้อมจะช่วยพัฒนาศักยภาพครูไทย ให้จัดทำสื่อได้ตามเกณฑ์ใหม่ วPA เพื่อขยายผลสู่เครือข่ายครูทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ Teacher Hero Season 3 สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัวและต้อนรับคุณครูฮีโร่ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 30 ท่าน โดย “ดร.อุดม วงษ์สิงห์” ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ “รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์” เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พร้อมด้วย “ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร” ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจแก่ครูฮีโร่ทั้ง 30 ท่าน ที่จะได้พัฒนานวัตกรรมและรวมพลังพร้อมส่งต่อหรือเป็นกระบอกเสียงให้กับเพื่อนครูผ่านระบบออนไลน์

และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ได้จัดกิจกรรม Workshop Teacher Hero Season 3 : สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่ แบบออนไซต์อีกครั้ง เพื่อสร้างองค์ความรู้และให้คุณครูทั้ง 30 ท่านได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ถึงการสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของวPA รวมถึงสอดแทรกการเรียนรู้แบบ Active Learning เข้าไปในนวัตกรรมของเหล่าครูฮีโร่ทั้ง 30 ท่านโดยมีกิจกรรมดังนี้ 

ในช่วงต้นได้พบกับดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู เเละสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่ได้มากล่าวต้อนรับอีกครั้งและได้แนะนำถึงแพลตฟอร์ม “I am Kru?” นอกจากนี้ยังขอบคุณและคาดหวังว่าคุณครูทั้ง 30 ท่านจะมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน

และต่อด้วยการเรียนรู้แบบเจาะลึกกับไอเดียเบื้องหลังที่อยู่ภายใต้ 8 ตัวชี้วัดของ วPA ในหัวข้อ“ฟังกันชัดๆ 8 ตัวชี้วัด วPA สำคัญไฉน” โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งคุณครูทุกท่านได้ทำความเข้าใจถึงจุดเริ่มต้น 8 ตัวชี้วัดของ วPA และยังได้ย้ำอีกว่าเน้นผลลัพธ์การเรียนให้เกิดที่เด็ก เน้นให้เด็กคิดได้ ทำเป็น มีทักษะ และประยุกต์ได้

หลังจากที่ทุกท่านได้รับฟังและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 8 ตัวชี้วัดแล้วก็ต่อเนื่องด้วยแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ด้วยหัวข้อ “Active Learning กับกระบวนการพัฒนา 8 ตัวชี้วัด”โดย ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นกระบวนการไปที่ 8 ตัวชี้วัด ทำให้คุณครูทั้ง 30 ท่านได้ร่วมกิจกรรมเสมือนตนเองเป็นนักเรียนและได้เห็นแนวคิดและรูปแบบในการนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมของตนเองเพื่อเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูต่อไป

ในช่วงบ่ายมาเรียนรู้กันต่อในกิจกรรมหัวข้อ “เทคนิคการสร้าง Content อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย” จากคุณขจร เจียรนัยพานิชย์ ผู้ก่อตั้งเพจ Parent One เพื่อให้คุณครูได้เข้าใจถึงการสร้างสื่อที่จะเผยแพร่โดยมีหลักคิดที่ตอบโจทย์และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากนี้ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ยังได้มาพบและพูดคุยกับเหล่าครูฮีโร่ถึงเรื่อง สมรรถนะและทักษะที่สำคัญของครู ในหัวข้อ “สอนดี จัดการเป็น เผยแพร่ได้ ทักษะครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21” ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ทักษะ ได้แก่ ผู้อำนวยความสะดวก(Facilitating) , ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ (Collaborating) , นักพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Learning) , นักนวัตกรรม (Innovation skill) และผู้สร้างและเผยแพร่เนื้อหา (Authoring And Publishing) 

และปิดท้ายด้วยหัวข้อ “สร้าง Content Creator ผ่าน Makerspace อย่างไรให้ปัง!”

โดย ทีม Media Starfish เพื่อให้คุณครูได้เรียนรู้ถึงแนวทางในการสร้างสื่อหรือ Content เพื่อเผยแพร่นวัตกรรม โดยมีรูปแบบ วิธีการที่คุณครูเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงทักษะที่จำเป็นในการเป็นครีเอเตอร์ด้วย

Share: