การจัดการเรียนรู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน (Ariyasacca  Based Learning : ABL)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน (Ariyasacca Based Learning : ABL)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน เน้นการเรียนรู้บนฐานชีวิตจริงที่ให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนทางปัญญา

รายละเอียดคอร์ส

กระบวนการเรียนรู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน (ABL) เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ เป็นเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการแก้ปัญหา ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาทางเลือกในการคิดแก้ปัญหาตามหลักเหตุและผล เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นจากการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนา เรียกว่าหลักอริยสัจ ประกอบด้วยธรรมะ 4 ขั้นคือ ทุกข์ (ปัญหา) สมุทัย (สาเหตุ) นิโรธ (เป้าหมาย) มรรค (วิธีการ) โดยมีผู้สอนแสดงบทบาทการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) และการชี้แนะ (Coaching) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

Learning Outcomes

คุณค่าของการสอนแบบ ABL

หลักการจัดการเรียนรู้แบบ ABL

บทบาทของผู้สอนแบบ ABL

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABL

4 บทเรียน

คุณค่าของการสอนแบบ ABL

คุณค่าของการสอนแบบ ABL

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
หลักการจัดการเรียนรู้แบบ ABL

หลักการจัดการเรียนรู้แบบ ABL

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
บทบาทของผู้สอนแบบ ABL

บทบาทของผู้สอนแบบ ABL

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABL

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABL

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง คุณค่าของการสอนแบบ ABL
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 378 คน

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
15.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ