การจัดการเรียนรู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน (Ariyasacca Based Learning : ABL)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน เน้นการเรียนรู้บนฐานชีวิตจริงที่ให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนทางปัญญา

เรียนรู้เรื่อง คุณค่าของการสอนแบบ ABL ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

กระบวนการเรียนรู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน (ABL) เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ เป็นเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการแก้ปัญหา ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาทางเลือกในการคิดแก้ปัญหาตามหลักเหตุและผล เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นจากการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนา เรียกว่าหลักอริยสัจ ประกอบด้วยธรรมะ 4 ขั้นคือ ทุกข์ (ปัญหา) สมุทัย (สาเหตุ) นิโรธ (เป้าหมาย) มรรค (วิธีการ) โดยมีผู้สอนแสดงบทบาทการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) และการชี้แนะ (Coaching) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

Learning Outcomes

คุณค่าของการสอนแบบ ABL

หลักการจัดการเรียนรู้แบบ ABL

บทบาทของผู้สอนแบบ ABL

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABL

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

19.10.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

คุณค่าของการสอนแบบ ABL

คุณค่าของการสอนแบบ ABL

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
คุณค่าของการสอนแบบ ABL
หลักการจัดการเรียนรู้แบบ ABL

หลักการจัดการเรียนรู้แบบ ABL

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
หลักการจัดการเรียนรู้แบบ ABL
บทบาทของผู้สอนแบบ ABL

บทบาทของผู้สอนแบบ ABL

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
บทบาทของผู้สอนแบบ ABL
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABL

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABL