Lesson Ideas

แนวทางในการจัดการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือทำและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อาทิ เช่น การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน การสอนแบบ Active Learning / การใช้นวัตกรรมเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ / การจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและความแตกต่างของผู้เรียน

ดูเพิ่ม

92 results for "Lesson Ideas"

นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
02:43

นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

Game Based Learning
03:39

Game Based Learning

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
317 views 2 ปีที่แล้ว
Game Based Learning
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
03:08

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
140 views 2 ปีที่แล้ว
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
Digital Story Telling
02:27

Digital Story Telling

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
62 views 2 ปีที่แล้ว
Digital Story Telling
การใช้คำถามและการพัฒนาทักษะการคิด
02:08

การใช้คำถามและการพัฒนาทักษะการคิด

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
598 views 2 ปีที่แล้ว
การใช้คำถามและการพัฒนาทักษะการคิด
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
02:38

นวัตกรรมบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
398 views 2 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
04:40

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

Starfish Academy
Starfish Academy
1408 views 2 ปีที่แล้ว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา
02:21

สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา

เกมการ์ดกับครูอีฟ
02:56

เกมการ์ดกับครูอีฟ

Starfish Academy
Starfish Academy
85 views 2 ปีที่แล้ว
เกมการ์ดกับครูอีฟ
Project Approach การสอนแบบโครงงาน
05:52

Project Approach การสอนแบบโครงงาน

Starfish Academy
Starfish Academy
5086 views 2 ปีที่แล้ว
Project Approach การสอนแบบโครงงาน
พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
04:20

พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
146 views 2 ปีที่แล้ว
พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ
04:41

Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ

Starfish Academy
Starfish Academy
2901 views 2 ปีที่แล้ว
Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ
ธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม
04:05

ธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม

ปรับพฤติกรรมลูกโดยไม่ต้องลงโทษ...ทำอย่างไร
02:41

ปรับพฤติกรรมลูกโดยไม่ต้องลงโทษ...ทำอย่างไร

สังคมแนวใหม่..ทำยังไงไม่ให้น่าเบื่อ?
04:38

สังคมแนวใหม่..ทำยังไงไม่ให้น่าเบื่อ?

"ทักษะที่จะทำให้เด็กมีความสุข"
03:08

"ทักษะที่จะทำให้เด็กมีความสุข"

Starfish Academy
Starfish Academy
35 views 2 ปีที่แล้ว
"ทักษะที่จะทำให้เด็กมีความสุข"