starfish maker เป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้และพัฒนาศักยภาพนักการศึกษาและผู้เรียนในเรื่องการเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL) นวัตกรรมบ้านปลาดาวและ maker Space โดยให้บริการวิชาการ สร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ จัดการพัฒนาวิชาชีพให้กับนักการศึกษาบริการการให้คำปรึกษาและเปิดพื้นที่ให้เด็ก โรงเรียน ชุมชนและครอบครัวได้เข้ามาใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อมุ่งหวังในการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนในประเทศไทย