27 results for "นวัตกรรม"

Starfish Labz
03:06

Starfish Labz

Starfish Academy
Starfish Academy
181 views 8 เดือนที่แล้ว
Starfish Labz
Present Starfish Maker
04:24

Present Starfish Maker

Starfish Academy
Starfish Academy
324 views 1 ปีที่แล้ว
Present Starfish Maker
3 ทักษะที่ทำให้มนุษย์ต่างจากหุ่นยนต์
03:26

3 ทักษะที่ทำให้มนุษย์ต่างจากหุ่นยนต์

นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว
02:44

นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
171 views 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว
น้องปรายข้าว Child Development
02:43

น้องปรายข้าว Child Development

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
203 views 1 ปีที่แล้ว
น้องปรายข้าว Child Development
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
02:38

นวัตกรรมบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
300 views 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
04:40

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

Starfish Academy
Starfish Academy
957 views 1 ปีที่แล้ว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
Project Approach การสอนแบบโครงงาน
05:53

Project Approach การสอนแบบโครงงาน

Starfish Academy
Starfish Academy
2568 views 1 ปีที่แล้ว
Project Approach การสอนแบบโครงงาน
พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่
01:47

พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
55 views 1 ปีที่แล้ว
พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่
Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ
04:41

Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ

Starfish Academy
Starfish Academy
1994 views 1 ปีที่แล้ว
Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ
ด.ช.ธวัชชัย "นักประดิษฐ์ตัวน้อย"
04:08

ด.ช.ธวัชชัย "นักประดิษฐ์ตัวน้อย"

Starfish Academy
Starfish Academy
734 views 1 ปีที่แล้ว
ด.ช.ธวัชชัย "นักประดิษฐ์ตัวน้อย"
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5
05:30

น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5

Math Fight  เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
04:00

Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
207 views 1 ปีที่แล้ว
Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน
03:05

TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
169 views 1 ปีที่แล้ว
TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน
"Book Creator"
05:13

"Book Creator"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
100 views 1 ปีที่แล้ว
"Book Creator"
"GarageBand"
05:00

"GarageBand"

Starfish Academy
Starfish Academy
72 views 1 ปีที่แล้ว
"GarageBand"