27 results for "นวัตกรรม"

Starfish Labz
03:06

Starfish Labz

Starfish Academy
Starfish Academy
143 views 4 เดือนที่แล้ว
Present Starfish Maker
04:24

Present Starfish Maker

Starfish Academy
Starfish Academy
288 views 9 เดือนที่แล้ว
3 ทักษะที่ทำให้มนุษย์ต่างจากหุ่นยนต์
03:26

3 ทักษะที่ทำให้มนุษย์ต่างจากหุ่นยนต์

Starfish Academy
Starfish Academy
51 views 9 เดือนที่แล้ว
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว
02:44

นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
111 views 10 เดือนที่แล้ว
น้องปรายข้าว Child Development
02:44

น้องปรายข้าว Child Development

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
186 views 11 เดือนที่แล้ว
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
02:38

นวัตกรรมบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
260 views 1 ปีที่แล้ว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
04:40

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

Starfish Academy
Starfish Academy
778 views 1 ปีที่แล้ว
Project Approach การสอนแบบโครงงาน
05:53

Project Approach การสอนแบบโครงงาน

Starfish Academy
Starfish Academy
1786 views 1 ปีที่แล้ว
พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่
01:47

พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
49 views 1 ปีที่แล้ว
Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ
04:41

Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ

Starfish Academy
Starfish Academy
1712 views 1 ปีที่แล้ว
ด.ช.ธวัชชัย "นักประดิษฐ์ตัวน้อย"
04:08

ด.ช.ธวัชชัย "นักประดิษฐ์ตัวน้อย"

Starfish Academy
Starfish Academy
671 views 1 ปีที่แล้ว
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5
05:30

น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5

Starfish Academy
Starfish Academy
522 views 1 ปีที่แล้ว
Math Fight  เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
04:00

Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
186 views 1 ปีที่แล้ว
TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน
03:05

TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
113 views 1 ปีที่แล้ว
"Book Creator"
05:13

"Book Creator"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
83 views 1 ปีที่แล้ว
"GarageBand"
05:00

"GarageBand"

Starfish Academy
Starfish Academy
71 views 1 ปีที่แล้ว