Hashtag นวัตกรรม

53 results for "นวัตกรรม"

Project Approach การสอนแบบโครงงาน
05:52
Starfish Academy

Project Approach การสอนแบบโครงงาน

Starfish Academy
11815 views • 3 ปีที่แล้ว
Project Approach การสอนแบบโครงงาน
พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่
01:47
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
111 views • 3 ปีที่แล้ว
พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่
Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ
04:41
Starfish Academy

Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ

Starfish Academy
4230 views • 3 ปีที่แล้ว
Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ
ธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม
04:05
Starfish Academy

ธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม

Starfish Academy
572 views • 3 ปีที่แล้ว
ธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม
ด.ช.ธวัชชัย "นักประดิษฐ์ตัวน้อย"
04:08
Starfish Academy

ด.ช.ธวัชชัย "นักประดิษฐ์ตัวน้อย"

Starfish Academy
919 views • 3 ปีที่แล้ว
ด.ช.ธวัชชัย "นักประดิษฐ์ตัวน้อย"
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5
05:30
Starfish Academy

น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5

Starfish Academy
671 views • 3 ปีที่แล้ว
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5
Math Fight  เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
04:00
โรงเรียนบ้านปลาดาว

Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านปลาดาว
331 views • 3 ปีที่แล้ว
Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน
03:05
โรงเรียนบ้านปลาดาว

TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน

โรงเรียนบ้านปลาดาว
344 views • 3 ปีที่แล้ว
TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน
"Book Creator"
05:13
โรงเรียนบ้านปลาดาว

"Book Creator"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
593 views • 3 ปีที่แล้ว
"Book Creator"
"GarageBand"
05:00
Starfish Academy

"GarageBand"

Starfish Academy
96 views • 3 ปีที่แล้ว
"GarageBand"
"Toontastic 3D"
04:58
Starfish Academy

"Toontastic 3D"

Starfish Academy
982 views • 3 ปีที่แล้ว
"Toontastic 3D"
ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"
03:13
โรงเรียนบ้านปลาดาว

ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
940 views • 3 ปีที่แล้ว
ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"
ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"
03:32
โรงเรียนบ้านปลาดาว

ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
417 views • 3 ปีที่แล้ว
ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"
Student’s Story ทีม InnoResearch
04:27
Starfish Academy

Student’s Story ทีม InnoResearch

Starfish Academy
102 views • 3 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม InnoResearch
Student’s Story ทีม 2.9
05:00
Starfish Academy

Student’s Story ทีม 2.9

Starfish Academy
594 views • 3 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม 2.9
Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม
03:14
Starfish Academy

Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม

Starfish Academy
133 views • 3 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม