Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะในโรงเรียน จึงหาแนวคิดในการจัดการขยะแบบยั่งยืน ได้สร้างนวัตกรรมมาจัดการกับขยะ โดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานที่ 1 ถังขยะอัจฉริยะ ฐานที่ 2 กระถางจากใบไม้ ฐานที่ 3 กระดาษสาจากขยะประเภทกระดาษ และฐานที่ 4 ปุ๋ยหมัก