Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะในโรงเรียน จึงหาแนวคิดในการจัดการขยะแบบยั่งยืน ได้สร้างนวัตกรรมมาจัดการกับขยะ โดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานที่ 1 ถังขยะอัจฉริยะ ฐานที่ 2 กระถางจากใบไม้ ฐานที่ 3 กระดาษสาจากขยะประเภทกระดาษ และฐานที่ 4 ปุ๋ยหมัก

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

4 แอปพลิเคชันช่วยสอนสำหรับครูยุคใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

การเรียนการสอนในปัจจุบันจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ ทำให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป จะมีแอพพลิเคชั่ ...

เทคโนโลยี แอพพลิเคชัน บูรณาการ
4 แอปพลิเคชันช่วยสอนสำหรับครูยุคใหม่

4 แอปพลิเคชันช่วยสอนสำหรับครูยุคใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
414 ผู้เรียน

4 เครื่องมือง่ายๆ สไตล์บ้านปลาดาว

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

4 นวัตกรรมของบ้านปลาดาวช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็นผู้สร้างนวัตกรรมในอนาคต

เทคโนโลยี แอพพลิเคชัน บูรณาการ
4 เครื่องมือง่ายๆ สไตล์บ้านปลาดาว

4 เครื่องมือง่ายๆ สไตล์บ้านปลาดาว

Starfish Academy
Starfish Academy
6 ผู้เรียน

บทความใกล้เคียง

แนวทางการเรียนทางไกล (Remote Learning) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว

แนวทางการเรียนทางไกล (Remote Learning) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว

แบ่งวิธีการเรียนทางไกลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่1. กล่องเรียนรู้ (Learning Box) ประกอบด้วย- Learning Box ระดับอนุบาล- Learning Box ระดับประถมศึกษา2. การลงพื้นที่ในชุมชน (Community Outreach)3. การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Onli ...

671 views 05.01.21
แนวทางการเรียนทางไกล (Remote Learning) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว
การเรียนการสอนแบบ Remote Learning

การเรียนการสอนแบบ Remote Learning

Starfish Academy
Starfish Academy

สำหรับสถานการณ์แบบนี้ ทำให้ทุกคนมีการรณรงค์ให้อยู่แต่ในบ้าน ลดการเดินทางและการพบปะกัน ซึ่งหลายคนก็ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ทั้งพนักงานออฟฟิศ ห้างร้านต่างๆ สถานที่บันเทิง บางที่ก็ปิดชั่วขณะ แต่บางที่ก็ได้มีการจัดให้พนักงานได้ work from home กั ...

958 views 04.01.21
การเรียนการสอนแบบ Remote Learning
AR กับการศึกษายุคใหม่

AR กับการศึกษายุคใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ เป็นตัวแปรที่ช่วยให้ก้าวเข้าสู่โลกอีกใบ โลกที่ดึงพื้นที่ที่อยู่สุดขอบฟ้ามาอยู่ตรงหน้าได้ในชั่วพริบตา AR จึงเป็นเทคโนโลยีที่แห่งโลกจินตนาการที่จะนำพาโลกแห่งความเป็นจริง และความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน และนอกจ ...

736 views 26.01.21
AR กับการศึกษายุคใหม่