เครื่องมือเพื่อช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

การเรียนการสอนในปัจจุบันจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ ทำให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป จะมีแอปพลิเคชันไหนบ้างที่เหมาะสำหรับผู้สอน ที่จะช่วยจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของผู้เรียนและยังช่วยลดภาระการทำงานได้

เรียนรู้เรื่อง การสร้างและเก็บข้อมูลการเรียนผ่าน Google Classroom ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สอนและผู้เรียนและช่วยครูประหยัดเวลาในการทำงาน หากใช้จนคล่องจะลดเวลาเอกสารลงและเพิ่มเวลาอยู่กับผู้เรียนได้มากขึ้น สำหรับแอปพลิเคชันหรือเครื่องมือที่จะช่วยจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ในที่นี้ขอแนะนำ 4 เครื่องมือ คือ 1.Google Classroom, 2. Class Dojo, 3.Kahoot และ 4.Book creator

Learning Outcomes

การสร้างและเก็บข้อมูลการเรียนผ่าน Google Classroom

Class Dojo การบริหารจัดการในชั้นเรียนออนไลน์

Kahoot เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะผ่านเกมการศึกษา

Book creator ห้องสมุดออนไลน์ หนังสือมีชีวิต

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

05.11.21

Level

Basic

คอลเลคชั่น Starfish Future Labz

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

การสร้างและเก็บข้อมูลการเรียนผ่าน Google Classroom

การสร้างและเก็บข้อมูลการเรียนผ่าน Google Classroom

Class Dojo การบริหารจัดการในชั้นเรียนออนไลน์

Class Dojo การบริหารจัดการในชั้นเรียนออนไลน์

Kahoot เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะผ่านเกมการศึกษา

Kahoot เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะผ่านเกมการศึกษา

Book creator ห้องสมุดออนไลน์ หนังสือมีชีวิต

Book creator ห้องสมุดออนไลน์ หนังสือมีชีวิต