เครื่องมือเพื่อสร้างคลิปวีดีโอและสื่อประกอบการสอน

เครื่องมือเพื่อสร้างคลิปวีดีโอและสื่อประกอบการสอน

คอร์สเรียนนี้ ได้แนะนำ 4 แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาที่น่าสนใจ โดยครูผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างคลิปวิดีโอและสื่อดิจิทัลให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนได้

รายละเอียดคอร์ส

เมื่อสังคมโลกได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ครูในศตวรรษที่ 21 จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนรู้ ให้เท่าทันยุคสมัย เทคโนโลยีจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากในด้านการศึกษา คือ เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของประเทศจากเดิมไปสู่การศึกษาแบบดิจิทัล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เข้าถึงแหล่งทรัพยากรความรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน ฝึกให้ผู้เรียนทำงานเป็นทีม จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้

Learning Outcomes

สร้างคลิปวีดีโอง่ายๆ ด้วย Adobe Spark

การจัดการเรียนรู้ด้วย Green Screen

การนำเสนอสื่อให้น่าสนใจด้วย Intro Designer

สร้างแผนภูมิรูปภาพด้วย Popplet

4 บทเรียน

สร้างคลิปวีดีโอง่ายๆ ด้วย Adobe Spark

สร้างคลิปวีดีโอง่ายๆ ด้วย Adobe Spark

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ด้วย Green Screen

การจัดการเรียนรู้ด้วย Green Screen

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การนำเสนอสื่อให้น่าสนใจด้วย  Intro Designer

การนำเสนอสื่อให้น่าสนใจด้วย Intro Designer

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สร้างแผนภูมิรูปภาพด้วย Popplet

สร้างแผนภูมิรูปภาพด้วย Popplet

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง สร้างคลิปวีดีโอง่ายๆ ด้วย Adobe Spark
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 610 คน

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
15.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ