(ENG Subtitle) กรณีศึกษา - รร.บ้านขุนแปะ จ.เชียงใหม่

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Editor's Top Pick Collection • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
การบริหารจัดการตนเอง

ห้องเรียนความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เ ...

ทักษะการเรียนรู้ ทักษะในศตวรรษที่21 บูรณาการ
Social and cultural awareness classroom
ธนวรรธน์ สุวรรณปาล
ธนวรรธน์ สุวรรณปาล

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy
Starfish Academy
63 ผู้เรียน

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Integrated Instruction

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Home-Based Learning • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

คอร์สนี้เป็นการแนะนำผู้สอนหรือครูให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อสามารถทำไปแนวทางปฎิบัติในการบูรณากา ...

บูรณาการ สาระการเรียนรู้ บทบาทของครู
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Integrated Instruction
นางสาวนารถชนก ศรีโท
นางสาวนารถชนก ศรีโท

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Integrated Instruction

Starfish Academy
Starfish Academy
465 ผู้เรียน

Sensory Integration (SI) ช่วยอะไรกับเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

SI เป็นกระบวนการทำงานของสมองเพื่อจัดการกับข้อมูลที่ได้รับจากการรับความรู้สึกจากร่างกาย การใช้ชีวิตประจำวันต้องอาศัยการปร ...

บูรณาการ ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้พัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล
Sensory Integration (SI) ช่วยอะไรกับเด็ก

Sensory Integration (SI) ช่วยอะไรกับเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
853 ผู้เรียน

บทความใกล้เคียง

“กฎจราจร” เรื่องใกล้ตัวของเด็ก ๆ ที่คุณครูต้องสอน

“กฎจราจร” เรื่องใกล้ตัวของเด็ก ๆ ที่คุณครูต้องสอน

Starfish Academy
Starfish Academy

ปัจจุบันประชากรในประเทศยังขาดจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอยู่เป็นจำนวนมาก และยังมีอุบัติเหตุ หรือปัญหาการจราจร ให้เราเห็นอยู่ได้ทั่วไปทำให้การเรียนรู้และเข้าใจกฎระเบียบทางจราจรจึงมีความสำคัญอย่างมากกับเด็ก ๆ เพราะในอนาคตเด็ก ๆ จะช่วยให้ปัญหาต่าง ๆ ...

298 views 06.05.20
อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลของนักเรียนในสถานศึกษา

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลของนักเรียนในสถานศึกษา

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์

ปัจจุบันทั่วทุกมุมโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งหมายถึงยุคที่ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-2100 กล่าวได้ว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่างเป็นพลวัตร ครูผู้สอนจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับรูปแบบการสอน และเ ...

139 views 09.06.20
7 ทักษะ สร้างนิสัย เรียนรู้ตลอดชีวิต

7 ทักษะ สร้างนิสัย เรียนรู้ตลอดชีวิต

Starfish Academy
Starfish Academy

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน โดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับวิกฤติโรคระบาดครั้งใหญ่ Covid-19 ทำให้หลายคนเริ่มตระหนักว่า ชุดความรู้เดิมในโลกแบบเดิมอาจนำมาใช้ไม่ได้ผลอีกแล้ว คำว่า New Normal หรือความปกติใหม่ ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตมากมาย ...

609 views 26.08.20