Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย

โรงเรียนบ้านหัวฝายได้นำเอาโครงการ Makerspace เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของโรงเรียน นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีขึ้นและมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น

วิดีโอใกล้เคียง

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
04:40
Starfish Academy

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

Starfish Academy
3419 views • 4 ปีที่แล้ว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
Present Starfish Maker
04:24
Starfish Academy

Present Starfish Maker

Starfish Academy
419 views • 4 ปีที่แล้ว
Present Starfish Maker
การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"
03:03
Starfish Academy

การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"

Starfish Academy
906 views • 5 ปีที่แล้ว
การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"
"Play and Learn = Plean"
04:55
Starfish Academy

"Play and Learn = Plean"

Starfish Academy
549 views • 5 ปีที่แล้ว
"Play and Learn = Plean"

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

พัฒนาการเด็ก
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำไมต้อง...Learning By Doing

แนวความคิดและที่มาของการเรียนรู้ Learning by doing ผลที่ได้รับเมื่อเรียนรู้แบบ Learning by doing การสร้างองค์ประก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทำไมต้อง...Learning By Doing
Starfish Academy

ทำไมต้อง...Learning By Doing

Starfish Academy
2037 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

CIPPA Model สอนอย่างไรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โมเดลซิปปาเป็นหลักการซึ่งสามารถนำไปเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
CIPPA Model สอนอย่างไรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
Starfish Academy

CIPPA Model สอนอย่างไรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

Starfish Academy
2054 ผู้เรียน
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

กระตุ้นคิดแบบ High Scope

การเรียนการสอนแบบ High Scope เป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมและสื่อที่หลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
กระตุ้นคิดแบบ High Scope
Starfish Academy

กระตุ้นคิดแบบ High Scope

Starfish Academy
1787 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

แนะนำ PBL ฉบับบ้านปลาดาว

จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน (project) เป็นพื้นฐาน เป็นหนึ่งในการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้าง ...

โรงเรียนปลาดาว
โรงเรียนปลาดาว
แนะนำ PBL ฉบับบ้านปลาดาว
โรงเรียนปลาดาว

แนะนำ PBL ฉบับบ้านปลาดาว

โรงเรียนปลาดาว
3396 ผู้เรียน