Module 7 - การทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโรงเรียน

25 views • 1 ปีที่แล้ว

Module 7: การฉลองความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียน

โรงเรียนในโครงการสามารถใช้ไฟล์ที่แนบอยู่ในส่วนล่างของวิดีโอนี้ เพื่อวิเคราะห์ผลการดำนินการพัฒนาโรงเรียนในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย

(1) การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน (Goal)

(2) การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ได้ (Info)

(3) การพัฒนาวิชาชีพครู (PLC)

(4) การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ (Network)

(5) การพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียน (Classroom)


โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teacher School Quality Program : TSQP)

วิดีโอใกล้เคียง

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
0 views • 1 วันที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดบ้านม้า | โรงเรียนบ้านแม่เมย
17:05
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดบ้านม้า | โรงเรียนบ้านแม่เมย

Starfish Academy
34 views • 5 วันที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดบ้านม้า | โรงเรียนบ้านแม่เมย
เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่
30:00
Starfish Academy

เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่

Starfish Academy
17 views • 7 วันที่แล้ว
เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่
Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
35 views • 8 วันที่แล้ว
Makerspace Day #2

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน