Module 7 - การทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโรงเรียน

23 views • 1 ปีที่แล้ว

Module 7: การฉลองความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียน

โรงเรียนในโครงการสามารถใช้ไฟล์ที่แนบอยู่ในส่วนล่างของวิดีโอนี้ เพื่อวิเคราะห์ผลการดำนินการพัฒนาโรงเรียนในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย

(1) การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน (Goal)

(2) การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ได้ (Info)

(3) การพัฒนาวิชาชีพครู (PLC)

(4) การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ (Network)

(5) การพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียน (Classroom)


โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teacher School Quality Program : TSQP)

วิดีโอใกล้เคียง

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
42 views • 7 วันที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
Starfish Future Labz – Craft Your Future
05:27
Starfish Academy

Starfish Future Labz – Craft Your Future

Starfish Academy
69 views • 13 วันที่แล้ว
Starfish Future Labz – Craft Your Future
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
05:51
Starfish Academy

ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "

Starfish Academy
39 views • 21 วันที่แล้ว
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
ครูแนะแนว ยุค 4.0
04:20
Starfish Academy

ครูแนะแนว ยุค 4.0

Starfish Academy
78 views • 26 วันที่แล้ว
ครูแนะแนว ยุค 4.0

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน