Module 7 - การทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโรงเรียน

19 views • 8 เดือนที่แล้ว

Module 7: การฉลองความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียน

โรงเรียนในโครงการสามารถใช้ไฟล์ที่แนบอยู่ในส่วนล่างของวิดีโอนี้ เพื่อวิเคราะห์ผลการดำนินการพัฒนาโรงเรียนในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย

(1) การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน (Goal)

(2) การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ได้ (Info)

(3) การพัฒนาวิชาชีพครู (PLC)

(4) การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ (Network)

(5) การพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียน (Classroom)


โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teacher School Quality Program : TSQP)

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน