Hashtag บูรณาการ

270 results for "บูรณาการ"

STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครู ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครู ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy
Starfish Academy
387 views • 01.11.22

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องจาก รายวิชาเดียวกันหรือรายวิชาต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความคิดรวบยอด มาใช้ในชีวิตจริง คือกระบวนการจัดประสบการณ์การเรีย ...

STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครู ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สร้างห้องเรียนสมรรถนะ วPA ไปด้วยกันไปได้ไกล ประเมิน PAอย่างไรไม่เพิ่มภาระครู

สร้างห้องเรียนสมรรถนะ วPA ไปด้วยกันไปได้ไกล ประเมิน PAอย่างไรไม่เพิ่มภาระครู

Starfish Academy
Starfish Academy
373 views • 01.11.22

ระบบการประเมินวิทยฐานะ วPA ได้ถูกนำมาใช้กับโรงเรียนต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งเกณฑ์ประเมินที่มีมาตรฐาน และตรงตามเป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการประเมินด้วยความร่วมมือกันเหมือนเป็นกัลยาณมิตร เพราะการประเมิน วPA จะเป็นการประ ...

สร้างห้องเรียนสมรรถนะ วPA ไปด้วยกันไปได้ไกล ประเมิน PAอย่างไรไม่เพิ่มภาระครู
นวัตกรรม : โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ และโรงเรียนวัดเชิงเลน

นวัตกรรม : โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ และโรงเรียนวัดเชิงเลน

Starfish Academy
Starfish Academy
149 views • 01.11.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐานของผู้เรียน (Wellbeing)โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฏร์อุปการ)การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก ...

นวัตกรรม : โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ และโรงเรียนวัดเชิงเลน
นวัตกรรม : โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ และโรงเรียนบ้านแม่เมย

นวัตกรรม : โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ และโรงเรียนบ้านแม่เมย

Starfish Academy
Starfish Academy
262 views • 01.11.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐานของผู้เรียน (Wellbeing)โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถบูรณ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ และโรงเรียนบ้านแม่เมย
Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิต เมื่อ​ IQ หรือพรสวรรค์ก็ไม่อาจเทียบเท่า Grit

Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิต เมื่อ​ IQ หรือพรสวรรค์ก็ไม่อาจเทียบเท่า Grit

Starfish Academy
Starfish Academy
399 views • 01.11.22

ในการส่งเสริม นำทาง และบ่มเพาะหลากหลายองค์ประกอบและปัจจัยให้ลูกเพื่อช่วยให้เขามีความกล้าหาญและความสามารถที่จะทำสิ่งใดๆ ก็ตามที่เขารัก ปรารถนา หรือจำเป็นที่จะต้องทำให้สำเร็จ หลายๆ ครอบครัวอาจคิดว่าความฉลาดทางสติปัญญาหรือพรสวรรค์อาจเป็นองค์ป ...

Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิต เมื่อ​ IQ หรือพรสวรรค์ก็ไม่อาจเทียบเท่า Grit
สร้าง ACTIVE SCHOOL อย่างไรให้โรงเรียนไม่หยุดการเรียนรู้

สร้าง ACTIVE SCHOOL อย่างไรให้โรงเรียนไม่หยุดการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
402 views • 25.10.22

ในประเทศไทย บริบทของแต่ละโรงเรียนมีความต่างกันในเรื่องของสภาพแวดล้อม เช่น โรงเรียนที่อยู่ในเมือง หรือโรงเรียนที่อยู่ในชนบท ผู้บริหารในฐานะของผู้อำนวยการจะต้องมีการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนา ให้โรงเรียนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอด ...

สร้าง ACTIVE SCHOOL อย่างไรให้โรงเรียนไม่หยุดการเรียนรู้
5 เครื่องมือครู จัดการสอนแบบ Hybrid สร้างห้องเรียนแห่งอนาคต ผสาน Online ผนวก On-site ไปพร้อมกัน

5 เครื่องมือครู จัดการสอนแบบ Hybrid สร้างห้องเรียนแห่งอนาคต ผสาน Online ผนวก On-site ไปพร้อมกัน

Starfish Academy
Starfish Academy
259 views • 24.10.22

วิวัฒนาการของรูปแบบการศึกษายังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีลิมิต และรูปแบบหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าได้กลายมาเป็นวิถีการเรียนการสอน ในรูปแบบใหม่ที่ให้คุณประโยชน์มากมายแด่คุณครู นักเรียน และตลอดจนผู้ปกครองก็คือ การเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน ...

5 เครื่องมือครู จัดการสอนแบบ Hybrid สร้างห้องเรียนแห่งอนาคต ผสาน Online ผนวก On-site ไปพร้อมกัน
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ และโรงเรียนบ้านดง

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ และโรงเรียนบ้านดง

Starfish Academy
Starfish Academy
165 views • 24.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐานของผู้เรียน (Wellbeing)โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์Lesson Study เป็นรูปแบบของการวิจัยที่เปิดโอกาส ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ และโรงเรียนบ้านดง
นวัตกรรม : โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง และโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

นวัตกรรม : โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง และโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

Starfish Academy
Starfish Academy
173 views • 24.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการลดความถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss)โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งActive Learning (การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ) ห ...

นวัตกรรม : โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง และโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
ความสำคัญของการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน หัวใจสำคัญของ CBE และการเรียนการสอนยุคใหม่

ความสำคัญของการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน หัวใจสำคัญของ CBE และการเรียนการสอนยุคใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
329 views • 18.10.22

หากว่าการเรียนการสอนไม่มีการประเมินผล เราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่า สิ่งที่เราสอนไปนั้นได้ผลดีหรือไม่ แล้วเราจะวัดได้อย่างไรว่าเป้าหมายในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับโลกที่อยู่ข้างหน้านั้นตรงกับทักษะที่เหล่าคุณครูกำลังสอนในบทเรียน แน่นอน การประเมินตามคว ...

ความสำคัญของการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน หัวใจสำคัญของ CBE และการเรียนการสอนยุคใหม่
นวัตกรรม :  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง และโรงเรียนบ้านปลาดาว

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านบางปิ้ง และโรงเรียนบ้านปลาดาว

Starfish Academy
Starfish Academy
178 views • 18.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการลดความถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss)โรงเรียนบ้านบางปิ้งActive Learning คือ กระบวนการจัดการเรี ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านบางปิ้ง และโรงเรียนบ้านปลาดาว
นวัตกรรม : โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม และโรงเรียนบ้านแม่ตะละ

นวัตกรรม : โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม และโรงเรียนบ้านแม่ตะละ

Starfish Academy
Starfish Academy
201 views • 18.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการลดความถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss)โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มโรงเรียนต้องรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิด ...

นวัตกรรม : โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม และโรงเรียนบ้านแม่ตะละ
PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 2 (Starfish Labz)

PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 2 (Starfish Labz)

Starfish Academy
Starfish Academy
350 views • 18.10.22

โครงการ Starfish Future Labzกิจกรรม PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 2 (Starfish Labz)การดำเนินกิจกรรม PLC ภายใต้โครงการ Starfish Future Labz เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนจากตัวแทนโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่ ...

PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 2 (Starfish Labz)
Maker Education การศึกษาที่มากกว่าแค่ห้องเรียน

Maker Education การศึกษาที่มากกว่าแค่ห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
761 views • 07.11.22

ในโลกยุคใหม่ที่การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และพ่อแม่ผู้ปกครองก็พร้อมทุ่มเทเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ให้กับลูก การเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่จึงไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนอีกต่อไป มีทฤษฎี และกระบวนการที่เกี่ยวกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย ...

Maker Education การศึกษาที่มากกว่าแค่ห้องเรียน
PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 6 (Learning Box)

PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 6 (Learning Box)

Starfish Academy
Starfish Academy
297 views • 12.10.22

Starfish Future Labz เป็นกิจกรรม PLC พูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อให้ครูในโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Future Labz ได้แลกเปลี่ยนความคืบหน้าการใช้เครื่องมือ Learning Box เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ตลอดจนแนวทางในก ...

PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 6 (Learning Box)
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงหวาย และโรงเรียนปางปอย

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงหวาย และโรงเรียนปางปอย

Starfish Academy
Starfish Academy
185 views • 10.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการลดความถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss)โรงเรียนบ้านเวียงหวายการปิดเรียนยาวนานใน สถานการณ์โควิด 19 ทำให้เกิดค ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงหวาย และโรงเรียนปางปอย
นวัตกรรม : โรงเรียนวัดดอนพุดซา และโรงเรียนวัดนิลเพชร

นวัตกรรม : โรงเรียนวัดดอนพุดซา และโรงเรียนวัดนิลเพชร

Starfish Academy
Starfish Academy
201 views • 10.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)โรงเรียนวัดดอนพุดซาโรงเรียนต้องการพัฒนาของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด STEAM เพื่อส่งเสริม ...

นวัตกรรม : โรงเรียนวัดดอนพุดซา และโรงเรียนวัดนิลเพชร
นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า

นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า

Starfish Academy
Starfish Academy
105 views • 04.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฏร์บำรุง)การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) เป็นแนวคิดและกระ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ

Starfish Academy
Starfish Academy
96 views • 04.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)โรงเรียนบ้านดอยคำแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทย ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ
Game-based Learning เรียนกี่ทีก็มีเฮ

Game-based Learning เรียนกี่ทีก็มีเฮ

Starfish Academy
Starfish Academy
563 views • 04.10.22

การจัดการเรียนรู้แบบ Game-based Learning ลักษณะของ Game คือ เพื่อความบันเทิงสนุกสนาน ไม่ได้เน้นวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ และในระหว่างการเล่นจะมีผู้แพ้และผู้ชนะ แต่สำหรับ Game-based Learning เป็นไปเพื่อการเรียนรู้ คือเด็กเรียนรู้แล้วได้ ...

Game-based Learning เรียนกี่ทีก็มีเฮ