จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Makerspace

Starfish Academy
Starfish Academy 335 views • 18 วันที่แล้ว
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Makerspace

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Makerspace การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active learning ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา สำนักงานเขตคลองเตย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 Starfish Education นำโดยคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น พร้อมโค้ช เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Makerspace การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active learning ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา สำนักงานเขตคลองเตย และได้รับเกียรติจาก นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วยโรงเรียนในเขตคลองเตย 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ โรงเรียนวัดคลองเตย โรงเรียนวัดสะพาน โดยมีข้าราชการครูเข้าร่วมอบรม จำนวน 84 คน 

เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขต ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ Makerspace ครูได้เรียนรู้เรื่องของการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process และแนวทางการนำไปบูรณาการร่วมกับโครงการ After School สร้างกิจกรรมที่มีหลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต 

จากการที่ได้ไปจัดอบรมให้กับคุณครูในเขตคลองเตยครั้งนี้ ทำให้เห็นภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่น่าปลื้มใจ คุณครูทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างตั้งใจ มีการแบ่งปันไอเดีย ชวนกันคิด ชวนกันสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งครูก็ได้บอกกับทีมโค้ชว่า กิจกรรมสนุกมาก ไม่เหมือนกับการจัดอบรมทั่ว ๆ ไป ที่ครูต้องมานั่งฟังบรรยาย แต่เป็นการอบรมที่ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนานและได้ลงมือทำจริงทำให้เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ได้ชัดเจนขึ้น 

สำหรับในการจัดอบรมในครั้งนี้ ผู้อำนวยการของทุกโรงเรียนมีความตั้งใจในการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน จึงได้แบ่งครูออกเป็น 4 ฐานกิจกรรม ได้แก่ ฐานนักประดิษฐ, ฐานนักสร้างสรรค์, ฐานนักสร้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์ และ ฐานอาหารและผู้ประกอบการ โดยครูมีการทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งผลจากการที่ครูได้ลงมือปฏิบัติจริงนั้น โค้ชสังเกตเห็นถึงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีการใช้วัสดุอุปกรณ์เหลือใช้มาสร้างชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์และมีความหลากหลาย รวมถึงมีการวางแผนและเรียงลำดับวิธีการทำงานได้อย่างเป็นระบบ 

จากผลการสำรวจนั้น ครูส่วนใหญ่มองว่ากิจกรรมนี้เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นการสนับสนุนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความเป็น Active Learning เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงผ่านกิจกรรม Makerspace โดยใช้กระบวนการ STEAM Design /Process เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ 

ถึงแม้ว่าการจัดอบรมผ่านพ้นไปแล้ว แต่เราเชื่อว่าคุณครูทุกท่านจะนำกิจกรรม Makerspace ไปต่อยอดเพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในโครงการ After School เพื่อนำไปสร้างกิจกรรมที่มีความหมาย และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต มีทักษะและสมรรถนะตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนได้อย่างแท้จริง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Future Ready
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

ในคอร์สนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะที่จำเป็นในอนาคต ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Ma ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy

Related Videos

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
1192 views • 1 ปีที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
244 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #2
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
521 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
10:11
Starfish Academy

Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
1301 views • 1 ปีที่แล้ว
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้