ถอดบทเรียนแนวทางการจัด Workshop การทำแผนบูรณาการ โรงเรียนวัดบางพลัด

Starfish Academy
Starfish Academy 390 views • 19 วันที่แล้ว
ถอดบทเรียนแนวทางการจัด Workshop การทำแผนบูรณาการ โรงเรียนวัดบางพลัด

การจัดอบรมครูเรื่องการทำแผนบูรณาการ โรงเรียนวัดบางพลัด จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะของครู ในการออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรวม 22 ท่าน

ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้น เมื่อ วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 นำโดย คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น พร้อมทีมโค้ช โดยมีเป้าหมายในการจัดอบรมคือ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของครูในการออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส่งเสริมให้ครูสามารถนำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจให้กับครูได้ รวมถึงสร้างความตระหนักถึงการสร้างทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียน และส่งเสริมให้ครูมีความร่วมมือกันในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process 

ในส่วนของเนื้อหาการอบรมนั้นประกอบไปด้วย บทนำการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ครูเห็นความจำเป็นที่จะต้องสอนแบบบูรณาการ หลักการและวิธีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจากโรงเรียนบ้านปลาดาว กิจกรรมฝึกปฏิบัติการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และเปิดโอกาสให้ครูมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในโรงเรียน

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมากขึ้น ครูสามารถนำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีความร่วมมือกันในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process ได้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการอบรมเชิงปฏิบัติการนั้น ครูแนะนำว่าควรจัดอบรมให้ครูอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาทักษะของครูอย่างต่อเนื่อง แนวทางการเตรียมแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้ครู เช่น สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และเว็บไซต์และครูมีความต้องการพัฒนาการประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสอนให้ดียิ่งขึ้นด้วย

ดังนั้น การจัดอบรมครูเรื่องการทำแผนบูรณาการ โรงเรียนวัดบางพลัด จึงถือได้ว่า เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อครู เนื่องจากช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของครูในการออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งจะช่วยส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Future Ready
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

ในคอร์สนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะที่จำเป็นในอนาคต ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Ma ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy

Related Videos

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
1192 views • 1 ปีที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
244 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #2
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
521 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
10:11
Starfish Academy

Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
1301 views • 1 ปีที่แล้ว
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้