ผู้อำนวยการยุคใหม่ สนับสนุนการทำงานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน

Starfish Labz
Starfish Labz 326 views • 14 วันที่แล้ว
ผู้อำนวยการยุคใหม่ สนับสนุนการทำงานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน

ในปัจจุบัน บทบาทของโรงเรียนไม่จำกัดอยู่เพียงการจัดการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาชุมชนอีกด้วย วิสัยทัศน์หรือแผนพัฒนาโรงเรียนยุคใหม่ที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกับชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านแม่คะมีวิสัยทัศน์ที่เน้นการทำงานร่วมกับชุมชนและเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอื่นๆ เพื่อทำให้การพัฒนาโรงเรียนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

การเชื่อมโยงกับชุมชนจึงมีความสำคัญ คือ

  • ช่วยให้โรงเรียนได้รับข้อมูลที่ตรงประเด็นเกี่ยวกับความต้องการของชุมชนและผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการให้ข้อมูล
  • ช่วยให้ทราบแนวโน้มการประกอบอาชีพในชุมชน
  • ช่วยให้โรงเรียนนำข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าการทำงานร่วมกับชุมชนจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้การศึกษาได้อย่างแน่นอนเพราะโรงเรียนเป็นของชุมชน ลูกหลาน คือ นักเรียนที่เราสอนก็เป็นทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนที่ต้องได้รับการพัฒนาเพราะเยาวชนเหล่านี้วันหนึ่งเขาต้องกลับมาพัฒนาชุมชน กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน หากได้รับการพัฒนาและปลูกฝังเพาะพันธุ์ต้นกล้าร่วมกันให้ดี ชุมชนก็จะมีคุณภาพ และการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการเตรียมตัวด้านอาชีพจะทำให้เราทราบข้อมูลความต้องการพัฒนาต่อยอดสู่อนาคตด้านอาชีพ ทำให้โรงเรียนทราบความต้องการของชุมชนและวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามทิศทางความต้องการด้านอาชีพได้ตรงประเด็นที่สุด

การเห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมผู้เรียนสู่สัมมาชีพ โดยการกำหนดวิสัยทัศน์  

อัตลักษณ์ของโรงเรียนด้านอาชีพโดยตรง สิ่งสำคัญ คือ พัฒนาคุณธรรมควบคู่การประกอบอาชีพ มีการส่งเสริมการเรียนให้ชั้น ม.3 แบบสะสมหน่วยกิต (Credit bank) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพฝางเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่จะไปเรียนต่อสายอาชีพ ส่วนนักเรียนชั้นอื่นๆ บูรณาการทักษะพื้นฐานอาชีพทั้งอาชีพในชุมชน โดยครูภูมิปัญญา อาชีพสากลที่นักเรียนสนใจ โดย MOU กับวิทยาลัยการอาชีพของรัฐและเอกชนและหน่วยงานในพื้นที่

ผลลัพธ์ที่ได้

  • นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน
  • นักเรียนพร้อมสำหรับอนาคต
  • ชุมชนมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
  • โรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการยุคใหม่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน การทำงานร่วมกับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน พร้อมสำหรับอนาคต และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของชุมชนต่อไป

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เป็นการบูรณาการแบบใหม่ ครบจบทั้งขั้นตอนการเรียนรู้ และการประเมินผลสำหรับครู ซึ่งทำได้ง่ายๆ ในกิจกร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
STAMPER  Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ
Starfish Academy

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

คอร์สนี้เป็นการเรียนรู้การเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยแบ่งเป็นบทเรียนที่เหมาะสมกับต่ละรดับชั้น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3
Starfish Academy

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

Starfish Academy
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย ป.1-3

การฝึกการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานในวัยเด็กเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการวางพื้นฐานที่ถูกต้อง นำไปสู่พัฒนาการด้านร่างก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย ป.1-3

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม

การสอนภาษาไทยผ่านกระบวนการ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายรูปแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม
Starfish Academy

เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม

Starfish Academy

Related Videos

Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
105 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6975 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
กล้าสอน KLA-SON  KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
57 views • 1 ปีที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
03:14
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
65 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3