วิธีพัฒนาตนให้ Modern อยู่เสมอ

Starfish Academy
Starfish Academy 136 views • 1 เดือนที่แล้ว
วิธีพัฒนาตนให้ Modern อยู่เสมอ

การพัฒนาตนเองของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้ดึงจุดเด่นของอัตลักษณ์ที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคนภายใต้องค์กรให้เป็นสมัยใหม่อยู่เสมอ คือ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ กระตือรือร้นเพื่อที่จะไม่หยุดที่จะสร้างตนเองให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา

บทความนี้ Starfish Labz มีข้อมูลเกี่ยวกับ มุมมองของโค้ชในการพัฒนาตนเอง

ให้ Modern อยู่เสมอ ซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์จากนักพัฒนาการศึกษามูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช

คันทรีโฮม ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวดี ๆ จากประสบการณ์จริงจากโค้ชมาฝากกันค่ะ 

มุมมองของความเป็นโมเดิร์น (Modern) 

โค้ชหมิวคิดว่าเป็นการหาแนวทางหรือเครื่องมือใหม่ๆ มาแนะนำให้ครูได้รู้จักและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับห้องเรียนของตัวเองได้ และสำหรับการเริ่มต้นของการสร้างความเป็น

Modern ของโค้ชหมิวเอง คือการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวทาง เครื่องมือ หรือ แอปพลิเคชันที่กำลังเป็นที่นิยมหรือเป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในห้องเรียน โดยโค้ชจะต้องฝึกฝนเรียนรู้จนชำนาญ เพื่อที่จะให้คำปรึกษาและช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอนของคุณครูมากขึ้น

แนวทางการพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ

สำหรับโค้ชหมิวนั้น ในฐานะที่เป็นโค้ชจะต้องเป็นคนที่นำคุณครูก่อนหนึ่งก้าวเสมอ เนื่องจากเราอยู่ในองค์กรที่เกี่ยวกับการศึกษา เราจะต้องมีการพัฒนาตนเองโดยแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดอบรม การทำ Workshop หรือเครื่องมือที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนของครูในปัจจุบัน

ดังนั้น การพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เข้ามา สำรวจรูปแบบการทำงานร่วมกับครูว่าตนเองสามารถเข้าใจในบริบทของโรงเรียนหรือไม่ โดยศึกษาข้อมูล

เพิ่มเติมจากเว็บเพจของโรงเรียน หรือช่องทางอื่น ๆ นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ตามสถานการณ์ในช่วงนี้ ซึ่งต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับที่เราเจอ หาเครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงานมาใช้ในปัจจุบัน

สำหรับแนวทางในการพัฒนาครั้งต่อไป

โค้ชหมิวมองในเรื่องของการทำงานร่วมกับครู เราจะต้องรู้ลึกถึงการวางแผนการสอน ที่เมื่อสอนแล้วจะทำให้เด็กเกิดการพัฒนา ดังนั้น การเป็นโค้ชจึงต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจร่วมกับครู รวมไปถึงการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากเพื่อนโค้ช เพื่อเป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาในครั้งต่อไป

คุณค่าของการที่ได้รับจากการพัฒนาตนเอง

คิดว่าจากการที่เราไม่ได้เรียนจบด้านการศึกษาโดยตรง แต่ต้องมารับหน้าที่ในการให้คำปรึกษาครู ถือว่าเป็นความภาคถูมิใจมากที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะเราต้องพัฒนาตนเองในทุก ๆ วัน ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเราได้รับคำชม ความไว้ใจ หรือเสียงตอบรับที่ดีจากครู หรือครูกล้าที่จะมาขอคำปรึกษา จากเรา คิดว่าในส่วนนี้ทำให้เรามองเห็นคุณค่าในตัวเองได้ดีมากขึ้น และมีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองต่อไปเรื่อย ๆจากบทสัมภาษณ์: ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชกานต์ สมหลวง (โค้ชหมิว) นักพัฒนาการศึกษา

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม


ความเป็นโมเดิร์น (Modern)

ในมุมมองของโค้ชท๊อปมองว่า คำว่า “โมเดิร์น (Modern)” คือคำว่าสมัยใหม่ โค้ชท๊อปคิดว่าเป็นในส่วนของภาระงานที่เข้ามาและมองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความแปลกใหม่ มีความเปลี่ยนแปลง มีความเฉพาะในตัวงานเอง โดยความเป็นโค้ชเราก็ต้องมีการพัฒนาความเป็นสมัยใหม่อยู่เสมอ ยิ่งสิ่งที่เข้ามาเป็นเรื่องใหม่ ก็ต้องยิ่งปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ที่กำลังมา ต้องเป็นคนที่ไม่ Fix Mindset เช่น ในเรื่องของการทำสื่อ การนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาปรับใช้ การพัฒนาองค์ความรู้ให้สมัยใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะงานที่เราไม่ถนัดต้องไม่ปิดกั้นความรู้ ต้องมีการเปิดกว้างทางความคิด ศึกษาสิ่งที่จะนำไปเป็นประโยชน์และสนับสนุนในการทำงานร่วมกับองค์กร

แนวทางการพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

ในมุมมองของโค้ชท๊อปมองว่า เป้าหมายในการพัฒนาแต่ละครั้งนั้นต้องสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ว่าองค์กรต้องการอะไรจากเรา เช่น การเป็นวิทยากร, การอบรมการใช้แอปพลิเคชัน, การพูดต่อหน้าสาธารณชน เป็นสิ่งที่องค์กรตั้งเป้าหมายต้องการพัฒนาตัวเราอยู่เสมอ เราต้องกลับมาทบทวนดูว่า เราทำได้ไหม? แรก ๆ เราก็ยังคงทำไม่ได้ เกิดความกลัว ไม่มั่นใจในการทำงาน แต่องค์กรก็จะคอยสนับสนุนช่วยเหลือเราในการพัฒนาโดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเสริมสร้างเรา โดยที่เราต้องเก็บเทคนิคที่ได้มาฝึกฝน เตรียมตัว เตรียมข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้น

ดังนั้นสิ่งที่โค้ชท๊อปทำอยู่เสมอก็คือ รับองค์ความรู้จากที่องค์กรให้มา และส่วนตัวเราเองก็ต้องหาความรู้ เพิ่มเติมจากข้างนอก นำความรู้ที่ได้รับมาวางแผนงานว่าเราจะเรียงลำดับ และทำตามแผนการได้อย่างไร? จากนั้นเราก็ต้องเริ่มลงมือทำตามแผนการที่วางไว้ สุดท้ายในการพัฒนาตนเองก็ต้องมีการสะท้อนคิดว่า ในสิ่งที่เราทำดีหรือยัง หรือมีตรงไหนที่เราควรจะปรับปรุงแก้ไข หรือเราสามารถไปรับฟังการสะท้อนคิดจากเพื่อนร่วมทีม จากหัวหน้าก็ได้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

ผลของการที่ได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอส่งผลต่อการทำงานอย่างไร

ทำให้เราเป็นคนที่ต้องมีการวางแผน เก็บข้อมูลล่วงหน้าก่อน เราต้องมีความชัดเจนในเนื้อหาก่อนที่เราจะเข้าไปสื่อสารกับผู้ที่ทำงานร่วมกันได้ เรียนรู้ที่จะวางแผนที่ดี และมีความกล้าที่จะพูดตอบโต้ กล้าที่จะพูดต่อหน้าสาธารณชนได้ กล้าสอบถาม กล้าตอบคำถามกับครูได้ดีมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เรามองว่ามันเป็นความโมเดิร์น เป็นการเปิดรับความรู้สมัยใหม่ที่เข้ามา แต่อยู่ที่ตัวเราว่า เราจะทำอย่างไร ที่จะทันตามความเป็นโมเดิร์นจากบทสัมภาษณ์: นายวีระยุทธ ปลอดภัย (โค้ชท๊อป) นักพัฒนาการศึกษา

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น

การเรียนรู้เรื่องโอริกามิ การพับกระดาษแบบญี่ปุ่นจะได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมา ความหมาย เทคนิคการพับกระดาษ และแนวกา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น
Starfish Academy

โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น

Starfish Academy
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

รู้ไหมสีมาจากไหน

การเรียนรู้เรื่องมหัศจรรย์แห่งสีจะได้เรียนรู้ถึงความหมายและความสำคัญ ที่มา ลักษณะ คุณสมบัติ และประโยชน์ของสี รวมไปถึงการจั ...

Starfish Academy
Starfish Academy
รู้ไหมสีมาจากไหน
Starfish Academy

รู้ไหมสีมาจากไหน

Starfish Academy
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่

ทุกคนมีความฝัน แต่หลายคนกลับไปไม่ถึงฝันเพราะต้นทุนชีวิตน้อย การมองหาทุนการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีส่วนช่วยสนับสนุนก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่
Starfish Academy

How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม

การสอนภาษาไทยผ่านกระบวนการ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายรูปแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม
Starfish Academy

เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม

Starfish Academy

Related Videos

เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
06:05
Starfish Academy

เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day

Starfish Academy
26 views • 1 เดือนที่แล้ว
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
03:14
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
20 views • 1 เดือนที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
02:38
โรงเรียนบ้านปลาดาว

นวัตกรรมบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
612 views • 3 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน
05:00
Starfish Academy

Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
945 views • 3 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน