วิธีพัฒนาตนให้ Modern อยู่เสมอ

Starfish Academy
Starfish Academy 1554 views • 1 ปีที่แล้ว
วิธีพัฒนาตนให้ Modern อยู่เสมอ

การพัฒนาตนเองของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้ดึงจุดเด่นของอัตลักษณ์ที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคนภายใต้องค์กรให้เป็นสมัยใหม่อยู่เสมอ คือ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ กระตือรือร้นเพื่อที่จะไม่หยุดที่จะสร้างตนเองให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา

บทความนี้ Starfish Labz มีข้อมูลเกี่ยวกับ มุมมองของโค้ชในการพัฒนาตนเอง

ให้ Modern อยู่เสมอ ซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์จากนักพัฒนาการศึกษามูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช

คันทรีโฮม ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวดี ๆ จากประสบการณ์จริงจากโค้ชมาฝากกันค่ะ 

มุมมองของความเป็นโมเดิร์น (Modern) 

โค้ชหมิวคิดว่าเป็นการหาแนวทางหรือเครื่องมือใหม่ๆ มาแนะนำให้ครูได้รู้จักและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับห้องเรียนของตัวเองได้ และสำหรับการเริ่มต้นของการสร้างความเป็น

Modern ของโค้ชหมิวเอง คือการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวทาง เครื่องมือ หรือ แอปพลิเคชันที่กำลังเป็นที่นิยมหรือเป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในห้องเรียน โดยโค้ชจะต้องฝึกฝนเรียนรู้จนชำนาญ เพื่อที่จะให้คำปรึกษาและช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอนของคุณครูมากขึ้น

แนวทางการพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ

สำหรับโค้ชหมิวนั้น ในฐานะที่เป็นโค้ชจะต้องเป็นคนที่นำคุณครูก่อนหนึ่งก้าวเสมอ เนื่องจากเราอยู่ในองค์กรที่เกี่ยวกับการศึกษา เราจะต้องมีการพัฒนาตนเองโดยแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดอบรม การทำ Workshop หรือเครื่องมือที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนของครูในปัจจุบัน

ดังนั้น การพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เข้ามา สำรวจรูปแบบการทำงานร่วมกับครูว่าตนเองสามารถเข้าใจในบริบทของโรงเรียนหรือไม่ โดยศึกษาข้อมูล

เพิ่มเติมจากเว็บเพจของโรงเรียน หรือช่องทางอื่น ๆ นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ตามสถานการณ์ในช่วงนี้ ซึ่งต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับที่เราเจอ หาเครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงานมาใช้ในปัจจุบัน

สำหรับแนวทางในการพัฒนาครั้งต่อไป

โค้ชหมิวมองในเรื่องของการทำงานร่วมกับครู เราจะต้องรู้ลึกถึงการวางแผนการสอน ที่เมื่อสอนแล้วจะทำให้เด็กเกิดการพัฒนา ดังนั้น การเป็นโค้ชจึงต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจร่วมกับครู รวมไปถึงการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากเพื่อนโค้ช เพื่อเป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาในครั้งต่อไป

คุณค่าของการที่ได้รับจากการพัฒนาตนเอง

คิดว่าจากการที่เราไม่ได้เรียนจบด้านการศึกษาโดยตรง แต่ต้องมารับหน้าที่ในการให้คำปรึกษาครู ถือว่าเป็นความภาคถูมิใจมากที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะเราต้องพัฒนาตนเองในทุก ๆ วัน ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเราได้รับคำชม ความไว้ใจ หรือเสียงตอบรับที่ดีจากครู หรือครูกล้าที่จะมาขอคำปรึกษา จากเรา คิดว่าในส่วนนี้ทำให้เรามองเห็นคุณค่าในตัวเองได้ดีมากขึ้น และมีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองต่อไปเรื่อย ๆจากบทสัมภาษณ์: ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชกานต์ สมหลวง (โค้ชหมิว) นักพัฒนาการศึกษา

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม


ความเป็นโมเดิร์น (Modern)

ในมุมมองของโค้ชท๊อปมองว่า คำว่า “โมเดิร์น (Modern)” คือคำว่าสมัยใหม่ โค้ชท๊อปคิดว่าเป็นในส่วนของภาระงานที่เข้ามาและมองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความแปลกใหม่ มีความเปลี่ยนแปลง มีความเฉพาะในตัวงานเอง โดยความเป็นโค้ชเราก็ต้องมีการพัฒนาความเป็นสมัยใหม่อยู่เสมอ ยิ่งสิ่งที่เข้ามาเป็นเรื่องใหม่ ก็ต้องยิ่งปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ที่กำลังมา ต้องเป็นคนที่ไม่ Fix Mindset เช่น ในเรื่องของการทำสื่อ การนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาปรับใช้ การพัฒนาองค์ความรู้ให้สมัยใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะงานที่เราไม่ถนัดต้องไม่ปิดกั้นความรู้ ต้องมีการเปิดกว้างทางความคิด ศึกษาสิ่งที่จะนำไปเป็นประโยชน์และสนับสนุนในการทำงานร่วมกับองค์กร

แนวทางการพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

ในมุมมองของโค้ชท๊อปมองว่า เป้าหมายในการพัฒนาแต่ละครั้งนั้นต้องสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ว่าองค์กรต้องการอะไรจากเรา เช่น การเป็นวิทยากร, การอบรมการใช้แอปพลิเคชัน, การพูดต่อหน้าสาธารณชน เป็นสิ่งที่องค์กรตั้งเป้าหมายต้องการพัฒนาตัวเราอยู่เสมอ เราต้องกลับมาทบทวนดูว่า เราทำได้ไหม? แรก ๆ เราก็ยังคงทำไม่ได้ เกิดความกลัว ไม่มั่นใจในการทำงาน แต่องค์กรก็จะคอยสนับสนุนช่วยเหลือเราในการพัฒนาโดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเสริมสร้างเรา โดยที่เราต้องเก็บเทคนิคที่ได้มาฝึกฝน เตรียมตัว เตรียมข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้น

ดังนั้นสิ่งที่โค้ชท๊อปทำอยู่เสมอก็คือ รับองค์ความรู้จากที่องค์กรให้มา และส่วนตัวเราเองก็ต้องหาความรู้ เพิ่มเติมจากข้างนอก นำความรู้ที่ได้รับมาวางแผนงานว่าเราจะเรียงลำดับ และทำตามแผนการได้อย่างไร? จากนั้นเราก็ต้องเริ่มลงมือทำตามแผนการที่วางไว้ สุดท้ายในการพัฒนาตนเองก็ต้องมีการสะท้อนคิดว่า ในสิ่งที่เราทำดีหรือยัง หรือมีตรงไหนที่เราควรจะปรับปรุงแก้ไข หรือเราสามารถไปรับฟังการสะท้อนคิดจากเพื่อนร่วมทีม จากหัวหน้าก็ได้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

ผลของการที่ได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอส่งผลต่อการทำงานอย่างไร

ทำให้เราเป็นคนที่ต้องมีการวางแผน เก็บข้อมูลล่วงหน้าก่อน เราต้องมีความชัดเจนในเนื้อหาก่อนที่เราจะเข้าไปสื่อสารกับผู้ที่ทำงานร่วมกันได้ เรียนรู้ที่จะวางแผนที่ดี และมีความกล้าที่จะพูดตอบโต้ กล้าที่จะพูดต่อหน้าสาธารณชนได้ กล้าสอบถาม กล้าตอบคำถามกับครูได้ดีมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เรามองว่ามันเป็นความโมเดิร์น เป็นการเปิดรับความรู้สมัยใหม่ที่เข้ามา แต่อยู่ที่ตัวเราว่า เราจะทำอย่างไร ที่จะทันตามความเป็นโมเดิร์นจากบทสัมภาษณ์: นายวีระยุทธ ปลอดภัย (โค้ชท๊อป) นักพัฒนาการศึกษา

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น

การเรียนรู้เรื่องโอริกามิ การพับกระดาษแบบญี่ปุ่นจะได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมา ความหมาย เทคนิคการพับกระดาษ และแนวกา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น
Starfish Academy

โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น

Starfish Academy
1079 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

รู้ไหมสีมาจากไหน

การเรียนรู้เรื่องมหัศจรรย์แห่งสีจะได้เรียนรู้ถึงความหมายและความสำคัญ ที่มา ลักษณะ คุณสมบัติ และประโยชน์ของสี รวมไปถึงการจั ...

Starfish Academy
Starfish Academy
รู้ไหมสีมาจากไหน
Starfish Academy

รู้ไหมสีมาจากไหน

Starfish Academy
การศึกษาในอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่

ทุกคนมีความฝัน แต่หลายคนกลับไปไม่ถึงฝันเพราะต้นทุนชีวิตน้อย การมองหาทุนการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีส่วนช่วยสนับสนุนก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่
Starfish Academy

How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

การที่เด็กอารมณ์ดี มีความร่าเริงแจ่มใสจะมีผลต่อพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สมอง จิตใจ และร่างกาย แต่หากอารมณ์ไม่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

Starfish Academy

Related Videos

เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
06:05
Starfish Academy

เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day

Starfish Academy
195 views • 1 ปีที่แล้ว
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
03:14
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
65 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน
05:00
Starfish Academy

Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
991 views • 5 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
01:28:13
Starfish Academy

เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
1285 views • 7 เดือนที่แล้ว
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA