เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA

การประเมินวิทยฐานะ วPA รูปแบบใหม่ที่ได้นำมาใช้กับครูทั่วประเทศเพื่อให้ได้เกณฑ์แบบประเมินที่มีมาตรฐานและตรงตามเป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น “ผู้บริหารโรงเรียน” ถือได้ว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ ในโรงเรียนให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพที่จะทำให้ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมในการกำหนด วPA ร่วมกันดังนั้นเส้นทางสู่ผู้บริหาร เชี่ยวชาญ ว PA ก็จะไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความเป็นจริง

ความสุขและเป้าหมายในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร คือ การสร้างให้สถานศึกษาเป็นที่พัฒนามนุษย์ให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถพัฒนาตนเองให้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ตามเป้าหมายสำคัญของการศึกษาคือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีการเรียนรู้สูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามเป้าหมายของหลักสูตร รวมถึงการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความสุขสนุกในการเรียนรู้ มีเส้นทางอนาคตที่ชัดเจนรวมถึงคุณครูในโรงเรียนจะต้องมีความสุขในการทำงาน มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพื่อที่จะได้อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีคุณภาพได้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรซึ่งหลักการพัฒนาสถานศึกษาสามารถสรุปได้ 3 ข้อหลัก คือ 1.การพัฒนาตัวนักเรียน (ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการพัฒนา) 2.การพัฒนาครูให้เป็นคุณครูที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และ 3.การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ มีชื่อเสียง มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

แรงผลักดันสู่ผู้บริหาร เชี่ยวชาญ วPA  จะต้องศึกษาถึงบริบทของโรงเรียนว่าเป็นอย่างไร มีจุดเด่น จุดด้อย จุดปรับปรุงแก้ไขหรือจุดในการพัฒนาได้อย่างไรบ้างโดยอาศัยความร่วมมือจากคุณครูบุคลากร นักเรียน หรือชุมชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ มีแบบแผนในการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ถ้าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันแล้วจะส่งผลโดยตรงไปถึงการพัฒนาหลักสูตรส่งผลไปถึงการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่หลักสูตรต้องการอาจจะมีการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย เช่น ICT (เทคโนโลยีดิจิตอล) เข้ามาช่วยในการพัฒนาทั้งระบบดังนั้นอาวุธของผู้บริหารสถานศึกษา คือ ว23 และ ว29 นั่นคือการบริหารคนให้มีคุณภาพเป็นไปตามระเบียบกฎหมายตามที่กระทรวงได้กำหนดนั่นเองที่สำคัญผู้บริหารจะต้องมีความเชื่อว่า PA สามารถปฏิรูปการศึกษาได้จริง นั่นคือ คน—ความคิด— คลาวด์ คือ 1.ห้องเรียนบนคลาวด์ที่นักเรียนเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเรียนได้ซ้ำๆหลายครั้งก็ได้ 2.นักเรียนเรียนตามความถนัดความสนใจและความสุข 3.ครูมีมาตรฐาน มีความสุข ลดภาระครู และลดกระดาษ ดังนั้นจาก3 ข้อนี้สามารถนำมาทำเป้าหมายวิสัยทัศน์นำไปต่อยอดได้เลย

เอกสารประกอบการยื่นขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่งผู้บริหารศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญนั้นจะต้องมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาหรือนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาแล้วจะต้องมี ดังนี้ 1. แบบคำขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะข้อตกลงในการพัฒนางาน  2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา 3.การพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา 4.ผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  5. งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาหรือนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่สำคัญคือมีข้อสังเกตในแต่ละข้อว่าต้องมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้  คือ 1.)มีความสอดคล้องของการจัดทำเอกสารทั้ง 5 อย่างกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้องพิสูจน์ว่าทำจริง ได้ผลจริง มีคุณค่าต่อการศึกษาจริง 2.)มีการนำเสนอที่เป็นรูปธรรม เป็นรูปภาพ เป็นอินโฟกราฟิก  QR CODE วิดีโอ เว็บไซต์ เป็นต้น 

ดังนั้นใน เส้นทางสู่การเป็นผู้บริหาร เชี่ยวชาญ ว.PA เมื่อสำเร็จแล้วจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะ มีภาวะผู้นำในการบริหารวิชาการและบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพครู คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมสามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่www.StarfishLabz.com

วิดีโอใกล้เคียง

Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
01:16:10

Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่

262 views • 1 เดือนที่แล้ว
Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
คิดต่าง สร้างอนาคต: เทคนิคการบริหารยุคใหม่
01:15:16

คิดต่าง สร้างอนาคต: เทคนิคการบริหารยุคใหม่

75 views • 4 วันที่แล้ว
คิดต่าง สร้างอนาคต: เทคนิคการบริหารยุคใหม่
Starfish Education
03:55

Starfish Education

169 views • 5 เดือนที่แล้ว
Starfish Education
"Active Learning ฉบับครูอาชีวศึกษา สู่ วPA"
01:12:50
Starfish Academy

"Active Learning ฉบับครูอาชีวศึกษา สู่ วPA"

Starfish Academy
759 views • 1 ปีที่แล้ว
"Active Learning ฉบับครูอาชีวศึกษา สู่ วPA"

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การศึกษาในอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่

ทุกคนมีความฝัน แต่หลายคนกลับไปไม่ถึงฝันเพราะต้นทุนชีวิตน้อย การมองหาทุนการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีส่วนช่วยสนับสนุนก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่
Starfish Academy

How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น

การเรียนรู้เรื่องโอริกามิ การพับกระดาษแบบญี่ปุ่นจะได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมา ความหมาย เทคนิคการพับกระดาษ และแนวกา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น
Starfish Academy

โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น

Starfish Academy
1077 ผู้เรียน
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
6:50 ชั่วโมง

Curriculum, Pedagogical Innovations

คอร์สเรียนนี้มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตร และวิธีการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยผ่านกลยุทธ์ที่หลากหลาย ให้ความสำ ...

Starfish Labz
Starfish Labz
Curriculum, Pedagogical Innovations
Starfish Labz

Curriculum, Pedagogical Innovations

Starfish Labz
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

รู้ไหมสีมาจากไหน

การเรียนรู้เรื่องมหัศจรรย์แห่งสีจะได้เรียนรู้ถึงความหมายและความสำคัญ ที่มา ลักษณะ คุณสมบัติ และประโยชน์ของสี รวมไปถึงการจั ...

Starfish Academy
Starfish Academy
รู้ไหมสีมาจากไหน
Starfish Academy

รู้ไหมสีมาจากไหน

Starfish Academy