10 โรงเรียนเครือข่ายเอกชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Starfish Education เตรียมความพร้อมพัฒนาการศึกษาสู่โลกยุคใหม่

6 เดือนที่แล้ว
1279 views
โดย Starfish Academy
10 โรงเรียนเครือข่ายเอกชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Starfish Education เตรียมความพร้อมพัฒนาการศึกษาสู่โลกยุคใหม่

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการ 10 โรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ Starfish Partnership กับ Starfish Education ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

โดยมีรายชื่อโรงเรียนที่ร่วมลงนามดังต่อไปนี้ 1. โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี 2. โรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว 3. โรงเรียนกุมุทมาส 4. โรงเรียนมารีย์วิทยาเซ็นต์แมรี่ 5. โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต 6. โรงเรียนอนุบาลจุติพร 7. โรงเรียนปิยะฉัตร 8. โรงเรียนอัมพรไพศาล 9. โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี และ10. โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

โดยภาคีความร่วมมือมีเจตนารมย์ในการดำเนินงานร่วมกันดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้นวัตกรรม Makespace เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการคิดให้แก่ผู้เรียน

3. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้นวัตกรรม Makerspace เป็นเครื่องมือให้ครูผู้สอนสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning

4. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ Starfish Labz เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีโอกาสพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) ตามความถนัดและความสนใจ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด