10 โรงเรียนเครือข่ายเอกชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Starfish Education เตรียมความพร้อมพัฒนาการศึกษาสู่โลกยุคใหม่

5 วันที่แล้ว
243 views
โดย Starfish Academy
10 โรงเรียนเครือข่ายเอกชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Starfish Education เตรียมความพร้อมพัฒนาการศึกษาสู่โลกยุคใหม่

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการ 10 โรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ Starfish Partnership กับ Starfish Education ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

โดยมีรายชื่อโรงเรียนที่ร่วมลงนามดังต่อไปนี้ 1. โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี 2. โรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว 3. โรงเรียนกุมุทมาส 4. โรงเรียนมารีย์วิทยาเซ็นต์แมรี่ 5. โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต 6. โรงเรียนอนุบาลจุติพร 7. โรงเรียนปิยะฉัตร 8. โรงเรียนอัมพรไพศาล 9. โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี และ10. โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

โดยภาคีความร่วมมือมีเจตนารมย์ในการดำเนินงานร่วมกันดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้นวัตกรรม Makespace เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการคิดให้แก่ผู้เรียน

3. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้นวัตกรรม Makerspace เป็นเครื่องมือให้ครูผู้สอนสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning

4. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ Starfish Labz เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีโอกาสพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) ตามความถนัดและความสนใจ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

Starfish Education สร้างโรงเรียนต้นแบบ Makerspace Learning Center กรุงเทพฯ พร้อมลงพื้นที่ดูงาน "โรงเรียนวัดบางพลัด Model" เปิดบ้านวิชาการ ขยายผลสู่ 10 โรงเรียนเครือข่าย

16.02.23

Starfish Education ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 11 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม Makerspace

12.03.23

Starfish Education ร่วม Pitching ในกิจกรรม “SE – Corporate Meetup พบปะองค์กรพันธมิตร”

25.02.23

STARFISH EDUCATION ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการสอน (Digital Literacy)” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา

25.02.23

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดจัดมหกรรมวิชาการ แสดงผลงาน Makerspace 11 โรงเรียนเครือข่าย

09.03.23

4 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education)

21.03.23