เปิดประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคตผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ Starfish Learning Hub

6 เดือนที่แล้ว
494 views
โดย Starfish Academy
เปิดประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคตผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ Starfish Learning Hub

เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา Starfish Education ได้ต้อนรับกลุ่ม ผู้ปกครอง และเด็กๆนักเรียน จากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เข้าสู่กิจกรรม Family Education Camp ภายใต้โครงการ Starfish Learning Hub ศูนย์การเรียนรู้แบบประสบการณ์ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะในอนาคต ณ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

Starfish Learning Hub เป็นศูนย์การเรียนรู้แบบประสบการณ์ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะในอนาคตผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 3-18 ปี และก้าวข้ามการเรียนรู้แบบเดิมๆ ด้วยการนำการศึกษา STEAM พื้นที่นักสร้างสรรค์ และการเรียนรู้แบบโครงงานมารวมเข้าด้วยกัน ศูนย์แห่งนี้สร้างสภาพแวดล้อมชุมชนที่มีชีวิต ซึ่งรวมเอาแนวทางการเกษตรแบบลงมือปฏิบัติ การออกแบบที่เป็นนวัตกรรม การสำรวจทางวัฒนธรรม และการประกอบการเพื่อสังคมเข้าไว้ด้วยกัน

 มุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างของการศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ และปลูกฝังทักษะการทำงานร่วมกันและการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มีเป้าหมายที่จะเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนรุ่นใหม่ด้วยการเชื่อมโยงการเรียนรู้แบบบูรณาการกับประสบการณ์จริง เพื่อให้พวกเขาประสบความสำเร็จในภูมิทัศน์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

โดยในครั้งนี้ทางกลุ่มผู้ปกครองและเด็กๆนักเรียนได้ เรียนรู้ หลักสูตรและกิจกรรม อันได้แก่ การประกอบการอย่างยั่งยืน, การออกแบบและการผลิตที่สร้างสรรค์, นักสำรวจนิเวศวิทยาและนักวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม, ผู้สร้างนวัตกรรมทางสังคม Starfish

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและดิจิทัล ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ รูปแบบการศึกษาใหม่โดยการรวมความรู้พื้นฐานเข้ากับทักษะชีวิตที่จำเป็น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของความพร้อมในอนาคตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กิจกรรม เริ่มจาก การให้ “ออกแบบเกมหรือการเล่น” ที่ให้เล่นพร้อมกันได้ทั้งครอบครัว เสริมสร้างความสัมพันธ์ ใช้เครื่องมือและวัสดุรีไซเคิลที่ทันสมัยในการคิดสร้างสรรค์ ออกแบบ และคิดอย่างเป็นระบบ เด็กๆและผู้ปกครองได้วางแผน และทดลองทำกิจกรรมร่วมกัน และช่วงท้ายได้มีการสะท้อนคิด ถึงรายละเอียดในระหว่างทำกิจกรรม ความรู้สึก และสิ่งที่ได้รับ

ในส่วนของกิจกรรมวันที่สอง เป็นกิจกรรมนักสำรวจนิเวศวิทยา และนักวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและดิจิทัล มีการออกไปเยี่ยมชมสถานที่ทางวัฒนธรรมใน อ.แม่แตง เช่น วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น)​, อนุสาวรีย์พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน, การสำรวจระบบนิเวศรอบๆ Starfish Learning Hub เป็นกิจกรรมที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ได้ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม และเข้าใจในพื้นฐานความเป็นมา เรียนรู้ประวัติศาตร์ ในช่วงท้ายของกิจกรรม จะมีการถอดบทเรียน สิ่งที่น้องๆได้เรียนรู้ เป้าหมายที่กำหนดขึ้นต่างๆ ก่อนเริ่มกิจกรรม ว่าน้องๆ ได้รับ ได้เรียนรู้ และได้ประโยชน์อะไร รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่ร่วมไปเรียนรู้กับลูกๆ ได้เรียนรู้อะไร มีความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างไร ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วย STEAM Design Process ทบทวน คิดไตร่ตรอง สิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ต้องการพัฒนา การเรียนรู้ที่ได้รับ สะท้อนตนเอง และสะท้อนผู้อื่น 

“สิ่งแรกที่ประทับใจกับกิจกรรมคือ สถานที่ อุปกรณ์ มีความหลากหลายครอบคลุม ได้เรียนรู้ ได้รู้จักลูกเราในมุมที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่เคยเห็น การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างลูกๆ และระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเอง เด็กๆได้อิสระในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การใช้การผสานระหว่างความรู้ในห้องเรียน ประยุกต์นำมาใช้ในการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆมีกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน จะพยายามหาเวลาว่าง ให้กับลูกในการใช้พื้นที่จัดกิจกรรม ร่วมกับลูก นำประสบการณ์ความรู้ที่ได้ ไปใช้กับลูกๆที่บ้าน ส่งเสริมในสิ่งที่ลูกๆชอบ และคอยดูแลในสิ่งที่เค้าไม่ถนัดหรือยังไม่มีประสบการณ์ต่อไป”


Share: