ตัวแทนองค์กรไม่ใช่เรื่องยาก

Starfish Academy
Starfish Academy 791 views • 1 ปีที่แล้ว
ตัวแทนองค์กรไม่ใช่เรื่องยาก

ในยุคปัจจุบันการเข้าไปทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะในกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ ต่างก็ต้องนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรเพื่อเชื่อมสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน   

ในความแตกต่างให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจจากผู้ร่วมทำงาน และเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรยิ่งขึ้น

บทความนี้ Starfish Labz มีข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวแทนองค์กรไม่ใช่เรื่องยาก ซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์จากนักพัฒนาการศึกษามูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวดี ๆ เทคนิคของการออกไปเป็นตัวแทนองค์กรที่ต้องเข้าไปมีบทบาทหรือทำงานร่วมกับองค์กร อื่น ๆ มาฝากกันค่ะ 

การเป็นตัวแทนองค์กร คำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง

การทำงานร่วมกับโรงเรียน โค้ชชลตระหนักถึงภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอันดับแรก เนื่องจากมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมของเราเป็นองค์กรในด้านการศึกษา ฉะนั้น โรงเรียนที่เข้ามาทำงานร่วมกับเรา ต่างก็มีความเชื่อมั่น เชื่อใจในองค์กรของเรา ดังนั้นโค้ชเป็นตัวแทนขององค์กรก็ต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เหมาะสมกับความเชื่อมั่นที่โรงเรียนมีต่อเรา

ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนขององค์กร ซึ่งเราต้องเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และสิ่งที่เราไม่ควรลืม คือ  อัตลักษณ์ของโค้ช ซึ่งประกอบไปด้วย   

  • Friendly มีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกัลยาณมิตรที่ดี 
  • Positive มองสถานการณ์ในแง่บวก เป็นที่ปรึกษาที่ดี
  • Modern การนำสิ่งใหม่เข้าไปปรับใช้ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

อีกส่วนคือ ในเรื่องของความรู้ ความเข้าใจของเราต้องมีการเรียนรู้ และเตรียมพร้อม

อยู่เสมอในเนื้อหาเป้าหมายของโครงการ,การวางแผนการทำงานกับโรงเรียนที่มีความต่างในบริบท เป็นต้น และต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่โรงเรียนจะได้รับเมื่อได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

และทำงานร่วมกับองค์กรของเรา สุดท้ายเราต้องมาถอดเป็นบทเรียนว่าสิ่งที่เราได้ทำงานร่วมกันกับโรงเรียนมาทั้งหมดนั้น โรงเรียนได้อะไร องค์กรได้อะไร ประเทศชาติได้อะไร

ความสำเร็จเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดและประสบการณ์ที่ได้รับจะนำมาเรียนรู้ ต่อยอด พัฒนาในส่วนไหนได้บ้าง เพื่อพัฒนาการทำงานในอนาคตต่อไป  

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เราสามารถทำงานร่วมกับโรงเรียนได้ดีนั้น 

ปัจจัยแรกคือ บทบาทของโค้ชต้องชัดเจนในเรื่องของการทำงานว่า เราคือโค้ช เป็นเพื่อนช่วยคิดเป็นกัลยาณมิตร เป็นผู้อำนวยความสะดวก เพื่อให้โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนงานไปได้ 

ปัจจัยต่อมาคือ วิธีการทำงาน ในเรื่องการสื่อสารเป้าหมายที่เข้าใจง่ายตามที่ต้องการในแต่ละครั้งให้ชัดเจน และมีการกำหนดกติการ่วมกันและมีความยืดหยุ่นในการติดตามงาน อีกทั้งภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันตามสถานการณ์ตลอดเวลา เน้นการให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น โค้ชต้องเป็นผู้ฟังที่ดี เพื่อที่จะสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายมากขึ้น

อีกเรื่องคือต้องมีการเห็นอกเห็นใจกัน มองในแง่บวกเสมอ สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวสร้างความไว้วางใจในการทำงานได้ง่ายขึ้น สำหรับโค้ชชลงานทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจะมีอยู่ 3 คำติดตัวอยู่ตลอดเวลา คือ

ชื่นชมในสิ่งที่เขามี ชื่นชมในสิ่งที่เขาทำ และสุดท้าย คือ ชื่นชมในสิ่งที่เขาเป็น ซึ่งเราจะไม่เปลี่ยนแปลงเขา แต่เราจะเข้าไปหนุนเสริมในสิ่งที่โรงเรียนมีอยู่แล้วให้มีการพัฒนาและยั่งยืน

มากยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของบริบทโรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญและเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงานร่วมกับโรงเรียนให้สำเร็จได้

จากบทสัมภาษณ์: นางสาวชลสาย กาศรีวิชัย (โค้ชชล) นักพัฒนาการศึกษา

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

คอร์สนี้เป็นการเรียนรู้การเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยแบ่งเป็นบทเรียนที่เหมาะสมกับต่ละรดับชั้น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3
Starfish Academy

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เป็นการบูรณาการแบบใหม่ ครบจบทั้งขั้นตอนการเรียนรู้ และการประเมินผลสำหรับครู ซึ่งทำได้ง่ายๆ ในกิจกร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
STAMPER  Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ
Starfish Academy

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6

เด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จะอยู่ในช่วงวัยที่เริ่มเรียนรู้จักพัฒนาตนเอง สนใจความรู้สึกตนเองและผู้อื่น เริ่มให้ความสนใจเพศตร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

การที่เด็กอารมณ์ดี มีความร่าเริงแจ่มใสจะมีผลต่อพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สมอง จิตใจ และร่างกาย แต่หากอารมณ์ไม่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

Starfish Academy

Related Videos

เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
06:05
Starfish Academy

เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day

Starfish Academy
196 views • 1 ปีที่แล้ว
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
ประสานความร่วมมือ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
01:41
Starfish Labz

ประสานความร่วมมือ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

Starfish Labz
29 views • 7 เดือนที่แล้ว
ประสานความร่วมมือ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
495 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
01:28:13
Starfish Academy

เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
1288 views • 7 เดือนที่แล้ว
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA