Hashtag เทคนิคการสอน

154 results for "เทคนิคการสอน"

สอนออนไลน์ให้สนุกด้วย Live Streaming

สอนออนไลน์ให้สนุกด้วย Live Streaming

Starfish Academy
Starfish Academy

เชื่อว่าการสอนออนไลน์ เป็นรูปแบบการสอนที่ค่อนข้างใหม่สำหรับครูหลายๆคน เนื่องจากต้องปรับตัวตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะทำให้ครูหลายๆ คนหนักใจเลยใช่ไหมคะ เพราะไม่รู้จะสอนอย่างไร นักเรียนจึงจะเ ...

1040 views 30.11.21
สอนออนไลน์ให้สนุกด้วย Live Streaming
กิจกรรม TSQP Kick Off, Leader Workshop และ Teacher Workshop โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

กิจกรรม TSQP Kick Off, Leader Workshop และ Teacher Workshop โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ติดตามเส้นทางการเติบโตของโรงเรียนจากการติดตามเส้นทางการเติบโตของโรงเรียน ปี 2564 แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน และระดับผู้เรียน โดยในส่วนของระดับโรงเรียนและห้องเรียน เป็นการติดตามพัฒนาการ 9 องค์ประกอบ (กา ...

427 views 18.11.21
กิจกรรม TSQP Kick Off, Leader Workshop และ Teacher Workshop โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564
ภาวะความรู้ถดถอย (Learning Loss) ที่ต้องเร่งแก้ไขในมุมมองของ CEO Starfish Education

ภาวะความรู้ถดถอย (Learning Loss) ที่ต้องเร่งแก้ไขในมุมมองของ CEO Starfish Education

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

ภาวะความรู้ถดถอย (Learning Loss) ได้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย ตั้งแต่ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และได้สร้างผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อตัวเด็กนักเรียนโดยตรง และต่อประเทศในหลากหลายมิติ โดยที่ Starfish Education มุ่งให้ความสำคัญ ...

6584 views 19.11.21
ภาวะความรู้ถดถอย (Learning Loss) ที่ต้องเร่งแก้ไขในมุมมองของ CEO Starfish Education
5 ทักษะสำหรับ“ผู้บริหารสถานศึกษา”ในศตวรรษที่ 21

5 ทักษะสำหรับ“ผู้บริหารสถานศึกษา”ในศตวรรษที่ 21

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ในวันที่โลกมีการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรวดเร็ว “ระบบการศึกษา” ซึ่งถือเป็นระบบในการเตรียมกำลังคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทว่าการจะทำให้เด็กมีทักษะศตวรรษที่ 21 ได้ “ผู้บริหารสถานศึกษา” ต้อง ...

5518 views 17.11.21
5 ทักษะสำหรับ“ผู้บริหารสถานศึกษา”ในศตวรรษที่ 21
“การลดปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอย”

“การลดปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอย”

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

นักเรียนเสี่ยงหลุดออกระบบการศึกษาจากการ “ปิดโรงเรียน” เลี่ยงไม่ได้เมื่อการศึกษาไทยต้องรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 เมื่อต้องเลื่อนเปิดเทอม ผลกระทบที่ตามมาคือ อาจทำให้เกิดภาวะถดถอยของความรู้ของนักเรียน การเรียนออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งนำมาปรับใ ...

3402 views 15.11.21
“การลดปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอย”
Learning Box ตัวช่วยพ่อแม่ สร้างการเรียนรู้ให้ลูกในยุค Covid-19

Learning Box ตัวช่วยพ่อแม่ สร้างการเรียนรู้ให้ลูกในยุค Covid-19

Starfish Academy
Starfish Academy

ในสถานการณ์ยุคโควิด-19 ส่งผลให้การเรียนการสอนในโรงเรียนไม่ใช่เรื่องง่าย จึงทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดที่หลากหลาย การเรียนรู้ที่บ้านส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้เท่าที่ควร ดังนั้น ทางมูลนิธิโรงเรียน ...

1148 views 04.11.21
Learning Box ตัวช่วยพ่อแม่ สร้างการเรียนรู้ให้ลูกในยุค Covid-19
กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop

กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

“สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ถือได้ว่าเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะพี่เลี้ยง เป็นผู้ทำงานร่วมกับโรงเรียนในสังกัดโดยเฉพาะสังกัด สพฐ. และจากการที่ได้รับมอบหมายจากท่านศึกษาธิการให้ดำเนินการโครงการในการเป็นผู้แทน ...

737 views 03.11.21
กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop
มาตรการฟื้นฟูความรู้ถดถอยในเด็ก (Learning Loss) โดย Starfish Education

มาตรการฟื้นฟูความรู้ถดถอยในเด็ก (Learning Loss) โดย Starfish Education

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

5 มาตรการฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอยในเด็ก (Learning Loss) โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education พร้อมกรณีศึกษาจากโรงเรียนบ้านปลาดาว ที่ออกแบบการเรียนรู้ควบคู่กับการเรียนออนไลน์ในวิกฤตการณ์โควิด-19 เพื่อสร้างประสบ ...

21034 views 02.11.21
มาตรการฟื้นฟูความรู้ถดถอยในเด็ก (Learning Loss) โดย Starfish Education
4 แอปพลิเคชันตัวช่วยจัดการชีวิต ช่วงเรียนออนไลน์

4 แอปพลิเคชันตัวช่วยจัดการชีวิต ช่วงเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy

ในช่วงนี้น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครอง ที่กำลังมองหาตัวช่วยในการจัดการตารางชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตารางการเรียนออนไลน์ การบ้าน การสอบ เครื่องมือช่วยทำการบ้าน ในวันนี้เรามี 4 แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้หลายท่านจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ ซึ่งจะทำใ ...

1044 views 26.10.21
4 แอปพลิเคชันตัวช่วยจัดการชีวิต ช่วงเรียนออนไลน์
“ปรับหลักสูตรการศึกษาอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคมไทย สังคมโลก”

“ปรับหลักสูตรการศึกษาอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคมไทย สังคมโลก”

Starfish Academy
Starfish Academy

เวทีระดมสมองเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ปรับหลักสูตรการศึกษาอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคมไทย สังคมโลก”จากแถลงการณ์ของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมต.กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 12 นโยบาย การจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วน ข้อที่ 1 การปรั ...

2695 views 15.10.21
“ปรับหลักสูตรการศึกษาอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคมไทย สังคมโลก”
เส้นทางสู่ วPA กับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง

เส้นทางสู่ วPA กับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

“เปลี่ยนวิธีคิด พลิกความเชื่อ ด้วยระบบวิทยฐานะแบบใหม่”จากการที่ ก.ค.ศ. ได้มีการนำระบบการประเมินวิทยฐานะ วPA มาทดสอบใช้กับโรงเรียนนำร่องในหลายๆพื้นที่ เพื่อนำมาซึ่งเกณฑ์ประเมินที่มีมาตรฐาน และตรงตามเป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษ ...

8577 views 21.07.22
เส้นทางสู่ วPA กับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง
10 เทคนิคง่าย ๆ เลี้ยงลูกให้มีวินัยและเป็นระเบียบแบบเด็กญี่ปุ่น

10 เทคนิคง่าย ๆ เลี้ยงลูกให้มีวินัยและเป็นระเบียบแบบเด็กญี่ปุ่น

Starfish Academy
Starfish Academy

หากพูดถึงการเลี้ยงลูกให้เป็นคนมีระเบียบ เชื่อเลยว่า ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประเทศหนึ่งที่ใคร ๆ ต่างก็พูดถึงอย่างแน่นอน เรามักจะเห็นภาพของเด็กๆ ตัวเล็กๆ ของชาวญี่ปุ่น ที่เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบไม่ว่าจะทำกิจกรรม หรือไปทัศนศึกษาในที่ต่างๆ คุณพ่อคุณแม่ชาวญี่ปุ่นเข ...

1397 views 07.10.21
10 เทคนิคง่าย ๆ เลี้ยงลูกให้มีวินัยและเป็นระเบียบแบบเด็กญี่ปุ่น
ลดความเครียดแบบครู (Cool) ทำได้ยังไงบ้าง?

ลดความเครียดแบบครู (Cool) ทำได้ยังไงบ้าง?

Starfish Academy
Starfish Academy

“จัดการความเครียดให้อยู่หมัด.....ด้วยวิธีง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง”ถ้าหากพูดถึงความเครียด ไม่ว่าจะวัยเด็ก วัยเรียน หรือแม้กระทั่งวัยทำงาน ล้วนแล้วต่างก็มีความเครียดด้วยกันทั้งนั้น และเมื่อต้องเผชิญกับความเครียดคุณจะเตรียมรับ และจัดการกับความเครียดอย่างไร ...

1462 views 24.09.21
ลดความเครียดแบบครู (Cool) ทำได้ยังไงบ้าง?
ชวนมารู้จัก “หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum)” ฉบับเข้าใจง่าย

ชวนมารู้จัก “หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum)” ฉบับเข้าใจง่าย

Starfish Academy
Starfish Academy

บทความนี้จะกล่าวถึง “หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum)” ฉบับเข้าใจง่าย จะมีเนื้อหาเป็นเช่นไรมาดูกันเลยคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าอย่าตัดสินปลาว่าไม่เก่ง เพียงเพราะมันปีนต้นไม้ไม่ได้ อย่าตัดสินลิง ว่าไม่เก่ง เพียงเพราะมันว่าย ...

24288 views 23.09.21
ชวนมารู้จัก “หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum)” ฉบับเข้าใจง่าย
สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง

สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังมีการกระจายอย่างกว้างขวาง ย่อมส่งผลกระทบในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ยังถูกกล่าวถึง และการหามาตราการในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยเ ...

3952 views 03.09.21
สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง
โควิด-19 กับการถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน

โควิด-19 กับการถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

ในปี 2564 หลังเทศกาลสงกรานต์ที่สุดแสนจะเงียบเหงาของประเทศไทย ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ทวีความรุนแรงขึ้นจากจำนวนผู้ติดเชื้อสายพันธ์ุอัลฟาและเดลต้า จนส่งผลให้โรงเรียนต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรง ...

2834 views 31.08.21
โควิด-19 กับการถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน
Starfish Live talk : เทคนิคการสอนวิชา วิทย์ คณิต และอังกฤษ แบบออนไลน์ให้สนุก

Starfish Live talk : เทคนิคการสอนวิชา วิทย์ คณิต และอังกฤษ แบบออนไลน์ให้สนุก

Starfish Academy
Starfish Academy

จากสถานการณ์โควิด – 19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้คุณครูต้องมีการปรับการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นการเรียนการสอนที่สามารถตอบโจทย์ และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนหลายแห่ง หรื ...

2731 views 02.09.21
Starfish Live talk : เทคนิคการสอนวิชา วิทย์ คณิต และอังกฤษ แบบออนไลน์ให้สนุก
เมื่อบ้านคือโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ในยุค COVID-19 พ่อแม่กลายเป็นครูจะสร้างการเรียนรู้ที่บ้านได้ยังไง

เมื่อบ้านคือโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ในยุค COVID-19 พ่อแม่กลายเป็นครูจะสร้างการเรียนรู้ที่บ้านได้ยังไง

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

จากสถานการณ์โรค COVID – 19 ส่งผลกระทบในหลายด้านๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ยังเป็นประเด็นให้พูดถึงในการเสนอให้โรงเรียนหยุดการเรียนการสอน 1 ปี และถึงแม้ว่าข้อเสนอดังกล่าวจะออกมาในรูปแบบใด ย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเรี ...

2788 views 20.08.21
เมื่อบ้านคือโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ในยุค COVID-19 พ่อแม่กลายเป็นครูจะสร้างการเรียนรู้ที่บ้านได้ยังไง
Unschooling เรียนแบบไม่เรียนของเด็ก Homeschool

Unschooling เรียนแบบไม่เรียนของเด็ก Homeschool

Starfish Academy
Starfish Academy

Homeschool ที่คนส่วนใหญ่นึกถึง คงจะเป็นการที่เด็กๆ เรียนที่บ้านซึ่งแต่ละครอบครัวก็อาจมีรูปแบบไม่ต่างกันมากนัก แต่จริงๆ แล้วการทำโฮมสคูล มีหลายรูปแบบแตกต่างกันตามสไตล์ของแต่ละครอบครัว Unschooling คือ รูปแบบหนึ่งของการทำโฮมสคูลที่หลายคนอาจเคยไ ...

1935 views 13.08.21
Unschooling เรียนแบบไม่เรียนของเด็ก Homeschool
6 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่คุณครูต้องรู้

6 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่คุณครูต้องรู้

Starfish Academy
Starfish Academy

ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะ (competency-based curriculum) หรือ การเรียนการสอนฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะ (competence-based education) กำลังเป็นโมเดลการเรียนการสอนที่มีอิทธิพล และบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในวงการการศึกษาแห่งศตวรรษ ...

13493 views 13.08.21
6 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่คุณครูต้องรู้