Classpoint Ep.2 "จบทุกกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือเดียว"

Starfish Academy
Starfish Academy 2637 views • 1 ปีที่แล้ว
Classpoint Ep.2 "จบทุกกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือเดียว"

Class Point เป็นเหมือนผู้ช่วยของ PowerPoint ที่จะทำให้การสอนสามารถเป็นแบบโต้ตอบได้ซึ่งนักเรียนสามารถตอบคำถามผ่านสไลด์นำเสนอ แล้วยังช่วยจัดเก็บข้อมูลการนำเสนอ และข้อมูลการตอบคำถามของนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ และมีความสามารถในการแชร์คลาสเรียน ให้กับนักเรียนเพื่อให้สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ต้องการ จะช่วยให้คุณครูทำการสอนง่ายขึ้น คือ จะทำให้การสอนสามารถเป็นแบบโต้ตอบได้  เด็กๆสามารถตอบคำถามผ่านการนำเสนอได้เลย    ดังนั้นการสอน Class Point  บน PowerPoint เป็นเครื่องมือสอนออนไลน์ ที่ใช้งานง่าย สะดวกสบาย และมีครบทุกเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสอนออนไลน์โดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันอื่นร่วมด้วย นั่นคือการสอนที่จบทุกกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือเดียวคือ Class Point  นั่นเอง

Enhance Active Learning through Learning curve with c. Class Point  ซึ่งคุณครูสามารถที่จะสร้างห้องเรียนเชิงรุกด้วยการใช้ Class point เสริมการเรียนแบบเชิงรุก ตามเส้นโค้งแห่งการเรียนรู้โดยเน้นการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดและลงมือปฏิบัติออกแบบการสอนบูรณาการไอซีทีด้วย Learning Curve  ซึ่ง Learning Curve แบ่งออกเป็น 5  ขั้น คือ 

  1. Intro เตรียมความพร้อม เป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมและสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
  2. Stimulate ป้อนความอยากรู้ การกระตุ้น ทำให้ผู้เกิดความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นและอยากเรียน หรือการแหย่ด้วยคำถาม หรือแหย่ด้วยปัญหาที่ผิด เพื่อให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบที่ถูกต้อง
  3. Learning   เรียนคู่ประสบการณ์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ทำให้นักเรียนเข้าใจและรับรู้ถึงการเรียนรู้ในวิชานั้นๆ อย่างชัดเจน 
  4. Conclusion   ชวนสานความคิด การสรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการสะท้อนตัวเอง กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
  5. Apply พลิกเข้าชีวิตจริง นำเข้าสู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนการนำความรู้ใหม่ไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์เก่า สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ และการนำไปใช้ประโยชน์ ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ดังนี้  

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning  เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ โดยมีครู เป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) สร้างแรงบันดาลใจ ให้ค ปรึกษา ดูแล แนะนำทำหน้าที่เป็นโค้ชและ พี่เลี้ยง แสวงหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

ดังนั้น Class Point จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเรียนการสอนของครูสะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องมือนี้สามารถให้คุณครูจัดการเรียนการสอนบน PowerPoint เพื่อสร้างแบบทดสอบตอบโต้กับนักเรียนในที่เดียว ลดความยุ่งยาก โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องนำเนื้อหา หรือสื่อการเรียนการสอนไปนำเสนอในโปรแกรมอื่นแยกต่างหาก แต่คุณครูสามารถใช้ Class Point ร่วมกับ PowerPoint ได้อย่างหลากหลาย สวยงาม มีมิติที่ง่ายต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อใช้ในการพัฒนานักเรียน และสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

ดร.วาเลน ดุลยากร

ที่ปรึกษางานหลักสูตรการสอน

และเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนบรรจงรัตน์

เจ้าของเพจ Kru Wowwie Techinspired

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

ฉีกกฏการเรียนการสอนแบบเดิมด้วยเทรนด์การเรียนรู้แนวใหม่แบบสั้น ง่าย ได้ความรู้ กับเทคนิคการสอนแบบพอดีคำ เพื่อลดภาระและ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ
Starfish Future Labz

Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

Starfish Future Labz
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

เครื่องมือครูในการประเมินผู้เรียนประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Kahoot Plicker , Quizzes , และ Cla ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy

Related Videos

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
393 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
317 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดศิลามูล | โรงเรียนคลองบางกระทึก
15:08
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดศิลามูล | โรงเรียนคลองบางกระทึก

Starfish Academy
1359 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดศิลามูล | โรงเรียนคลองบางกระทึก
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
60 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]