การเลือกสื่อการสอนปฐมวัยอย่างเหมาะสม โดยผิวเผินอาจดูเป็นเรื่องง่าย แต่ในความเป็นจริงแล้ว นับว่าเป็นภาระอันหนักอึ้งหนึ่งของคุณครูผู้สอนที่อยากถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก ๆ ออกมาอย่างดีที่สุด หากคุณครูมีสื่อช่วยสอนที่ดี การเรียนรู้ก็ลื่นไหล เด็ก ๆ มีความสุข และคุณครูก็ยังหมดห่วงและหายเหนื่อย และเพราะสื่อการสอนทุกตัวก็ใช่ว่าจะเวิร์ค วันนี้ Starfish Labz จึงคัดมาให้แล้วสำหรับ 5 สื่อการสอนปฐมวัยจาก Starfish ที่นับว่ายอดฮิตที่สุดและแถมยังใช้งานฟรี จะมีสื่อการสอนใด ในเรื่องหรือหัวข้อใดน่าสนใจกันบ้าง มาดูกันเลย!

1. ตะลุยอาณาจักรพืชดอก

เริ่มต้นกันที่สื่อการสอนตะลุยอาณาจักรพืชดอก ยอดฮิตของ Starfish ที่แม้โดยชื่ออาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ปราศจากสาระ หรือมิใช่ความรู้สำคัญใด แต่ในความเป็นจริง การเรียนรู้เรื่องพืชสามารถส่งเสิรมพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย, อารมณ์, จิตใจ, สังคมและสติปัญญา ช่วยให้พวกเขาคลุกคลีกับธรรมชาติ รู้สึกผ่อนคลาย และสังเกตสิ่งแวดล้อม หรือธรรมชาติรอบตัวมากยิ่งขึ้น อันถือเป็นฐานสำคัญหนึ่งของทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ภาพรวมสื่อการสอน

ประเภทสื่อการสอน: เอกสารและวิดีโอ

ความรู้/ทักษะ: ความรู้เกี่ยวกับพืช, ทักษะความสร้างสรรค์และนวัตกรรม

จำนวนบทเรียน: 4 บทเรียน ได้แก่ 

 • บทที่ 1: มารู้จักพืชดอกกันเถอะ
 • บทที่ 2: โครงสร้างและส่วนประกอบของพืชดอก
 • บทที่ 3: การดำรงชีวิตของพืช
 • บทที่ 4: การจัดประสบการณ์

2. สอนเรื่อง “แรง” ให้กับเด็กปฐมวัย

การสอนเรื่อง “แรง” ให้กับเด็กปฐมวัยนับว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญและท้าทายคุณครูผู้สอน จะสอนอย่างไรให้เด็กเข้าใจ และเห็นภาพถึงแรงและการเคลื่อนที่ของแรงในแบบต่าง ๆ ในสื่อการสอนนี้ Starfish จึงนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับแรงให้กับเด็ก ๆ อย่างครบถ้วน พร้อมกิจกรรมที่คุณครูสามารถจัดให้เด็กทดลองเรียนรู้เรื่องแรงด้วยตัวเองได้จริง

ภาพรวมสื่อการสอน

ประเภทสื่อการสอน: เอกสาร, กิจกรรม

ทักษะ: ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรง, ทักษะความสร้างสรรค์และนวัตกรรม

จำนวนบทเรียน: 4 บทเรียน ได้แก่ 

 • บทที่ 1: แรงและความหมายของแรง
 • บทที่ 2: การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ 
 • บทที่ 3: แหล่งค้นคว้าข้อมูลกิจกรรม
 • บทที่ 4: การจัดกิจกรรม

3. ความสำคัญของพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัย

อีกหนึ่งสื่อการสอนยอดฮิตของ Starfish แน่นอนว่าเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจความสำคัญของพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ในสื่อการสอนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความสำคัญของพัฒนาการ, สมรรถนะตามวัยของเด็ก ๆ, และกิจกรรมที่คุณครูหรือผู้ปกครองสามารถจัดเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็ก ๆ อย่างถูกวิธี 

ภาพรวมสื่อการสอน

ประเภทสื่อการสอน: เอกสาร, วิดีโอ, กิจกรรม

ทักษะ: การรู้จักและเข้าใจตนเอง

จำนวนบทเรียน: 4 บทเรียน ได้แก่ 

 • บทที่ 1: ความสำคัญของการพัฒนาการด้านอารมณ์
 • บทที่ 2: สมรรถนะและพัฒนาการด้านอารมณ์
 • บทที่ 3: กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
 • บทที่ 4: บทบาทของผู้ปกครอง

4. สอนวิทย์ฯ อย่างไรให้เหมาะสมกับปฐมวัย?

การสอนวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยนับว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของคุณครู และผู้ปกครองหลายคน ด้วยเนื้อหาที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างซับซ้อน และอาศัยการทำความเข้าใจในหลายระดับ การวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบจึงถือว่ามีความสำคัญ ในสื่อการสอนนี้ Starfish จึงมุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัยให้กับผู้สอนอย่างเหมาะสม ตัวสื่อการสอนและแนวทางถูกออกแบบโดยคำนึงถึงขอบเขตเนื้อหาวิชา, ความเหมาะสมกับพัฒนาการ, ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก, และความสามารถในการไปประยุกต์ใช้ หรือปฏิบัติงานได้จริง เพื่อให้เด็ก ๆ รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่แสนใกล้ตัว และสามารถหยิบนำมาประยุกต์ใช้เข้ากับชีวิตประจำวันของพวกเขาได้อย่างสนุกสนานและน่าตื่นเต้น

ภาพรวมสื่อการสอน

ประเภทสื่อการสอน: เอกสาร, วิดีโอ, กิจกรรม

ทักษะ: ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์, ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

จำนวนบทเรียน: 4 บทเรียน ได้แก่ 

 • บทที่ 1: มาตรฐานการเรียนรู้สำหรับปฐมวัย
 • บทที่ 2: การนำมาตรฐานและตัวชี้วัดไปประยุกต์ใช้
 • บทที่ 3: กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 • บทที่ 4: แนวทางการจัดประสบการณ์

5. สอนเรื่องพลังงานอย่างไรให้เด็กปฐมวัย?

เรื่องราวของพลังงานถือเป็นอีกหนึ่งแขนงความรู้ที่สำคัญ และน่าสนใจมิใช่น้อย โดยเฉพาะคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน และสอนให้เด็กๆ รู้จักที่จะใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตลอดจนเรียนรู้ประเภทพลังงานทดแทนต่างๆ ที่ในอนาคตอาจจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญของพวกเขา ในสื่อการสอนนี้ นอกเหนือจากความสำคัญของพลังงาน Starfish จึงยังนำเสนอวิธีการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ ที่เด็กปฐมวัยก็สามารถทำได้ง่ายๆ ตลอดจนกลวิธีการจัดกิจกรรม/ประสบการณ์การเรียนรู้พลังงานสำหรับปฐมวัยในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดาย

ภาพรวมสื่อการสอน

ประเภทสื่อการสอน: เอกสาร, วิดีโอ, กิจกรรม

ทักษะ: ความรู้ด้านพลังงาน, ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

จำนวนบทเรียน: 4 บทเรียน ได้แก่ 

 • บทที่ 1: ความสำคัญของพลังงาน
 • บทที่ 2: การอนุรักษ์พลังงาน
 • บทที่ 3: สื่อการเรียนรู้พลังงานสำหรับปฐมวัย
 • บทที่ 4: การจัดประสบการณ์สำหรับปฐมวัย

นี่เป็นเพียงตัวอย่างสื่อการสอนปฐมวัยยอดฮิตจำนวนหนึ่งเท่านั้นของ Starfish Labz ที่ Starfish Labz เรายังมีสื่อการสอนปฐมวัยอีกมากมายรอให้คุณครูและผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสำรวจและประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ และคุณค่าสูงสุดแก่เด็ก ๆ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

Starfish Academy
Starfish Academy

เทคนิคการถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพ : การสร้างการมีส่วนร่วมในการสอนออนไลน์/การตั้งคำถาม Mentimeterการจัดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านประสบการณ์ด้วยเครื่องมือสร้างพรีเซนเทชัน Mentimeterสำหรับเทคนิคการถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันผ่า ...

297 views 27.12.21
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)
โควิด-19 กับการถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน

โควิด-19 กับการถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

ในปี 2564 หลังเทศกาลสงกรานต์ที่สุดแสนจะเงียบเหงาของประเทศไทย ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ทวีความรุนแรงขึ้นจากจำนวนผู้ติดเชื้อสายพันธ์ุอัลฟาและเดลต้า จนส่งผลให้โรงเรียนต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรง ...

1625 views 31.08.21
โควิด-19 กับการถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน
สอนออนไลน์ให้สนุกด้วย Live Streaming

สอนออนไลน์ให้สนุกด้วย Live Streaming

Starfish Academy
Starfish Academy

เชื่อว่าการสอนออนไลน์ เป็นรูปแบบการสอนที่ค่อนข้างใหม่สำหรับครูหลายๆคน เนื่องจากต้องปรับตัวตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะทำให้ครูหลายๆ คนหนักใจเลยใช่ไหมคะ เพราะไม่รู้จะสอนอย่างไร นักเรียนจึงจะเ ...

532 views 30.11.21
สอนออนไลน์ให้สนุกด้วย Live Streaming