รวม 5 สื่อการสอนปฐมวัยจาก Starfish ยอดฮิต ใช้งานฟรี!

Starfish Academy
Starfish Academy 2691 views • 9 เดือนที่แล้ว
รวม 5 สื่อการสอนปฐมวัยจาก Starfish ยอดฮิต ใช้งานฟรี!

การเลือกสื่อการสอนปฐมวัยอย่างเหมาะสม โดยผิวเผินอาจดูเป็นเรื่องง่าย แต่ในความเป็นจริงแล้ว นับว่าเป็นภาระอันหนักอึ้งหนึ่งของคุณครูผู้สอนที่อยากถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก ๆ ออกมาอย่างดีที่สุด หากคุณครูมีสื่อช่วยสอนที่ดี การเรียนรู้ก็ลื่นไหล เด็ก ๆ มีความสุข และคุณครูก็ยังหมดห่วงและหายเหนื่อย และเพราะสื่อการสอนทุกตัวก็ใช่ว่าจะเวิร์ค วันนี้ Starfish Labz จึงคัดมาให้แล้วสำหรับ 5 สื่อการสอนปฐมวัยจาก Starfish ที่นับว่ายอดฮิตที่สุดและแถมยังใช้งานฟรี จะมีสื่อการสอนใด ในเรื่องหรือหัวข้อใดน่าสนใจกันบ้าง มาดูกันเลย!

1. ตะลุยอาณาจักรพืชดอก

เริ่มต้นกันที่สื่อการสอนตะลุยอาณาจักรพืชดอก ยอดฮิตของ Starfish ที่แม้โดยชื่ออาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ปราศจากสาระ หรือมิใช่ความรู้สำคัญใด แต่ในความเป็นจริง การเรียนรู้เรื่องพืชสามารถส่งเสิรมพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย, อารมณ์, จิตใจ, สังคมและสติปัญญา ช่วยให้พวกเขาคลุกคลีกับธรรมชาติ รู้สึกผ่อนคลาย และสังเกตสิ่งแวดล้อม หรือธรรมชาติรอบตัวมากยิ่งขึ้น อันถือเป็นฐานสำคัญหนึ่งของทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ภาพรวมสื่อการสอน

ประเภทสื่อการสอน: เอกสารและวิดีโอ

ความรู้/ทักษะ: ความรู้เกี่ยวกับพืช, ทักษะความสร้างสรรค์และนวัตกรรม

จำนวนบทเรียน: 4 บทเรียน ได้แก่ 

 • บทที่ 1: มารู้จักพืชดอกกันเถอะ
 • บทที่ 2: โครงสร้างและส่วนประกอบของพืชดอก
 • บทที่ 3: การดำรงชีวิตของพืช
 • บทที่ 4: การจัดประสบการณ์

2. สอนเรื่อง “แรง” ให้กับเด็กปฐมวัย

การสอนเรื่อง “แรง” ให้กับเด็กปฐมวัยนับว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญและท้าทายคุณครูผู้สอน จะสอนอย่างไรให้เด็กเข้าใจ และเห็นภาพถึงแรงและการเคลื่อนที่ของแรงในแบบต่าง ๆ ในสื่อการสอนนี้ Starfish จึงนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับแรงให้กับเด็ก ๆ อย่างครบถ้วน พร้อมกิจกรรมที่คุณครูสามารถจัดให้เด็กทดลองเรียนรู้เรื่องแรงด้วยตัวเองได้จริง

ภาพรวมสื่อการสอน

ประเภทสื่อการสอน: เอกสาร, กิจกรรม

ทักษะ: ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรง, ทักษะความสร้างสรรค์และนวัตกรรม

จำนวนบทเรียน: 4 บทเรียน ได้แก่ 

 • บทที่ 1: แรงและความหมายของแรง
 • บทที่ 2: การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ 
 • บทที่ 3: แหล่งค้นคว้าข้อมูลกิจกรรม
 • บทที่ 4: การจัดกิจกรรม

3. ความสำคัญของพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัย

อีกหนึ่งสื่อการสอนยอดฮิตของ Starfish แน่นอนว่าเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจความสำคัญของพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ในสื่อการสอนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความสำคัญของพัฒนาการ, สมรรถนะตามวัยของเด็ก ๆ, และกิจกรรมที่คุณครูหรือผู้ปกครองสามารถจัดเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็ก ๆ อย่างถูกวิธี 

ภาพรวมสื่อการสอน

ประเภทสื่อการสอน: เอกสาร, วิดีโอ, กิจกรรม

ทักษะ: การรู้จักและเข้าใจตนเอง

จำนวนบทเรียน: 4 บทเรียน ได้แก่ 

 • บทที่ 1: ความสำคัญของการพัฒนาการด้านอารมณ์
 • บทที่ 2: สมรรถนะและพัฒนาการด้านอารมณ์
 • บทที่ 3: กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
 • บทที่ 4: บทบาทของผู้ปกครอง

4. สอนวิทย์ฯ อย่างไรให้เหมาะสมกับปฐมวัย?

การสอนวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยนับว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของคุณครู และผู้ปกครองหลายคน ด้วยเนื้อหาที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างซับซ้อน และอาศัยการทำความเข้าใจในหลายระดับ การวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบจึงถือว่ามีความสำคัญ ในสื่อการสอนนี้ Starfish จึงมุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัยให้กับผู้สอนอย่างเหมาะสม ตัวสื่อการสอนและแนวทางถูกออกแบบโดยคำนึงถึงขอบเขตเนื้อหาวิชา, ความเหมาะสมกับพัฒนาการ, ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก, และความสามารถในการไปประยุกต์ใช้ หรือปฏิบัติงานได้จริง เพื่อให้เด็ก ๆ รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่แสนใกล้ตัว และสามารถหยิบนำมาประยุกต์ใช้เข้ากับชีวิตประจำวันของพวกเขาได้อย่างสนุกสนานและน่าตื่นเต้น

ภาพรวมสื่อการสอน

ประเภทสื่อการสอน: เอกสาร, วิดีโอ, กิจกรรม

ทักษะ: ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์, ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

จำนวนบทเรียน: 4 บทเรียน ได้แก่ 

 • บทที่ 1: มาตรฐานการเรียนรู้สำหรับปฐมวัย
 • บทที่ 2: การนำมาตรฐานและตัวชี้วัดไปประยุกต์ใช้
 • บทที่ 3: กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 • บทที่ 4: แนวทางการจัดประสบการณ์

5. สอนเรื่องพลังงานอย่างไรให้เด็กปฐมวัย?

เรื่องราวของพลังงานถือเป็นอีกหนึ่งแขนงความรู้ที่สำคัญ และน่าสนใจมิใช่น้อย โดยเฉพาะคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน และสอนให้เด็กๆ รู้จักที่จะใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตลอดจนเรียนรู้ประเภทพลังงานทดแทนต่างๆ ที่ในอนาคตอาจจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญของพวกเขา ในสื่อการสอนนี้ นอกเหนือจากความสำคัญของพลังงาน Starfish จึงยังนำเสนอวิธีการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ ที่เด็กปฐมวัยก็สามารถทำได้ง่ายๆ ตลอดจนกลวิธีการจัดกิจกรรม/ประสบการณ์การเรียนรู้พลังงานสำหรับปฐมวัยในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดาย

ภาพรวมสื่อการสอน

ประเภทสื่อการสอน: เอกสาร, วิดีโอ, กิจกรรม

ทักษะ: ความรู้ด้านพลังงาน, ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

จำนวนบทเรียน: 4 บทเรียน ได้แก่ 

 • บทที่ 1: ความสำคัญของพลังงาน
 • บทที่ 2: การอนุรักษ์พลังงาน
 • บทที่ 3: สื่อการเรียนรู้พลังงานสำหรับปฐมวัย
 • บทที่ 4: การจัดประสบการณ์สำหรับปฐมวัย

นี่เป็นเพียงตัวอย่างสื่อการสอนปฐมวัยยอดฮิตจำนวนหนึ่งเท่านั้นของ Starfish Labz ที่ Starfish Labz เรายังมีสื่อการสอนปฐมวัยอีกมากมายรอให้คุณครูและผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสำรวจและประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ และคุณค่าสูงสุดแก่เด็ก ๆ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Education Recovery & Learning loss
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

ฉีกกฏการเรียนการสอนแบบเดิมด้วยเทรนด์การเรียนรู้แนวใหม่แบบสั้น ง่าย ได้ความรู้ กับเทคนิคการสอนแบบพอดีคำ เพื่อลดภาระและ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ
Starfish Future Labz

Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

Starfish Future Labz
Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน
Starfish Future Labz

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
1031 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
1001 ผู้เรียน

Related Videos

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
158 views • 6 เดือนที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
684 views • 1 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
142 views • 8 เดือนที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
28 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]