รวม 5 สื่อการสอนปฐมวัยจาก Starfish ยอดฮิต ใช้งานฟรี!

Starfish Academy
Starfish Academy 2069 views • 6 เดือนที่แล้ว
รวม 5 สื่อการสอนปฐมวัยจาก Starfish ยอดฮิต ใช้งานฟรี!

การเลือกสื่อการสอนปฐมวัยอย่างเหมาะสม โดยผิวเผินอาจดูเป็นเรื่องง่าย แต่ในความเป็นจริงแล้ว นับว่าเป็นภาระอันหนักอึ้งหนึ่งของคุณครูผู้สอนที่อยากถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก ๆ ออกมาอย่างดีที่สุด หากคุณครูมีสื่อช่วยสอนที่ดี การเรียนรู้ก็ลื่นไหล เด็ก ๆ มีความสุข และคุณครูก็ยังหมดห่วงและหายเหนื่อย และเพราะสื่อการสอนทุกตัวก็ใช่ว่าจะเวิร์ค วันนี้ Starfish Labz จึงคัดมาให้แล้วสำหรับ 5 สื่อการสอนปฐมวัยจาก Starfish ที่นับว่ายอดฮิตที่สุดและแถมยังใช้งานฟรี จะมีสื่อการสอนใด ในเรื่องหรือหัวข้อใดน่าสนใจกันบ้าง มาดูกันเลย!

1. ตะลุยอาณาจักรพืชดอก

เริ่มต้นกันที่สื่อการสอนตะลุยอาณาจักรพืชดอก ยอดฮิตของ Starfish ที่แม้โดยชื่ออาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ปราศจากสาระ หรือมิใช่ความรู้สำคัญใด แต่ในความเป็นจริง การเรียนรู้เรื่องพืชสามารถส่งเสิรมพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย, อารมณ์, จิตใจ, สังคมและสติปัญญา ช่วยให้พวกเขาคลุกคลีกับธรรมชาติ รู้สึกผ่อนคลาย และสังเกตสิ่งแวดล้อม หรือธรรมชาติรอบตัวมากยิ่งขึ้น อันถือเป็นฐานสำคัญหนึ่งของทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ภาพรวมสื่อการสอน

ประเภทสื่อการสอน: เอกสารและวิดีโอ

ความรู้/ทักษะ: ความรู้เกี่ยวกับพืช, ทักษะความสร้างสรรค์และนวัตกรรม

จำนวนบทเรียน: 4 บทเรียน ได้แก่ 

 • บทที่ 1: มารู้จักพืชดอกกันเถอะ
 • บทที่ 2: โครงสร้างและส่วนประกอบของพืชดอก
 • บทที่ 3: การดำรงชีวิตของพืช
 • บทที่ 4: การจัดประสบการณ์

2. สอนเรื่อง “แรง” ให้กับเด็กปฐมวัย

การสอนเรื่อง “แรง” ให้กับเด็กปฐมวัยนับว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญและท้าทายคุณครูผู้สอน จะสอนอย่างไรให้เด็กเข้าใจ และเห็นภาพถึงแรงและการเคลื่อนที่ของแรงในแบบต่าง ๆ ในสื่อการสอนนี้ Starfish จึงนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับแรงให้กับเด็ก ๆ อย่างครบถ้วน พร้อมกิจกรรมที่คุณครูสามารถจัดให้เด็กทดลองเรียนรู้เรื่องแรงด้วยตัวเองได้จริง

ภาพรวมสื่อการสอน

ประเภทสื่อการสอน: เอกสาร, กิจกรรม

ทักษะ: ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรง, ทักษะความสร้างสรรค์และนวัตกรรม

จำนวนบทเรียน: 4 บทเรียน ได้แก่ 

 • บทที่ 1: แรงและความหมายของแรง
 • บทที่ 2: การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ 
 • บทที่ 3: แหล่งค้นคว้าข้อมูลกิจกรรม
 • บทที่ 4: การจัดกิจกรรม

3. ความสำคัญของพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัย

อีกหนึ่งสื่อการสอนยอดฮิตของ Starfish แน่นอนว่าเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจความสำคัญของพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ในสื่อการสอนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความสำคัญของพัฒนาการ, สมรรถนะตามวัยของเด็ก ๆ, และกิจกรรมที่คุณครูหรือผู้ปกครองสามารถจัดเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็ก ๆ อย่างถูกวิธี 

ภาพรวมสื่อการสอน

ประเภทสื่อการสอน: เอกสาร, วิดีโอ, กิจกรรม

ทักษะ: การรู้จักและเข้าใจตนเอง

จำนวนบทเรียน: 4 บทเรียน ได้แก่ 

 • บทที่ 1: ความสำคัญของการพัฒนาการด้านอารมณ์
 • บทที่ 2: สมรรถนะและพัฒนาการด้านอารมณ์
 • บทที่ 3: กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
 • บทที่ 4: บทบาทของผู้ปกครอง

4. สอนวิทย์ฯ อย่างไรให้เหมาะสมกับปฐมวัย?

การสอนวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยนับว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของคุณครู และผู้ปกครองหลายคน ด้วยเนื้อหาที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างซับซ้อน และอาศัยการทำความเข้าใจในหลายระดับ การวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบจึงถือว่ามีความสำคัญ ในสื่อการสอนนี้ Starfish จึงมุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัยให้กับผู้สอนอย่างเหมาะสม ตัวสื่อการสอนและแนวทางถูกออกแบบโดยคำนึงถึงขอบเขตเนื้อหาวิชา, ความเหมาะสมกับพัฒนาการ, ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก, และความสามารถในการไปประยุกต์ใช้ หรือปฏิบัติงานได้จริง เพื่อให้เด็ก ๆ รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่แสนใกล้ตัว และสามารถหยิบนำมาประยุกต์ใช้เข้ากับชีวิตประจำวันของพวกเขาได้อย่างสนุกสนานและน่าตื่นเต้น

ภาพรวมสื่อการสอน

ประเภทสื่อการสอน: เอกสาร, วิดีโอ, กิจกรรม

ทักษะ: ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์, ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

จำนวนบทเรียน: 4 บทเรียน ได้แก่ 

 • บทที่ 1: มาตรฐานการเรียนรู้สำหรับปฐมวัย
 • บทที่ 2: การนำมาตรฐานและตัวชี้วัดไปประยุกต์ใช้
 • บทที่ 3: กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 • บทที่ 4: แนวทางการจัดประสบการณ์

5. สอนเรื่องพลังงานอย่างไรให้เด็กปฐมวัย?

เรื่องราวของพลังงานถือเป็นอีกหนึ่งแขนงความรู้ที่สำคัญ และน่าสนใจมิใช่น้อย โดยเฉพาะคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน และสอนให้เด็กๆ รู้จักที่จะใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตลอดจนเรียนรู้ประเภทพลังงานทดแทนต่างๆ ที่ในอนาคตอาจจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญของพวกเขา ในสื่อการสอนนี้ นอกเหนือจากความสำคัญของพลังงาน Starfish จึงยังนำเสนอวิธีการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ ที่เด็กปฐมวัยก็สามารถทำได้ง่ายๆ ตลอดจนกลวิธีการจัดกิจกรรม/ประสบการณ์การเรียนรู้พลังงานสำหรับปฐมวัยในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดาย

ภาพรวมสื่อการสอน

ประเภทสื่อการสอน: เอกสาร, วิดีโอ, กิจกรรม

ทักษะ: ความรู้ด้านพลังงาน, ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

จำนวนบทเรียน: 4 บทเรียน ได้แก่ 

 • บทที่ 1: ความสำคัญของพลังงาน
 • บทที่ 2: การอนุรักษ์พลังงาน
 • บทที่ 3: สื่อการเรียนรู้พลังงานสำหรับปฐมวัย
 • บทที่ 4: การจัดประสบการณ์สำหรับปฐมวัย

นี่เป็นเพียงตัวอย่างสื่อการสอนปฐมวัยยอดฮิตจำนวนหนึ่งเท่านั้นของ Starfish Labz ที่ Starfish Labz เรายังมีสื่อการสอนปฐมวัยอีกมากมายรอให้คุณครูและผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสำรวจและประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ และคุณค่าสูงสุดแก่เด็ก ๆ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ฉีกกฏการเรียนการสอนแบบเดิมด้วยเทรนด์การเรียนรู้แนวใหม่แบบสั้น ง่าย ได้ความรู้ กับเทคนิคการสอนแบบพอดีคำ เพื่อลดภาระและ ...

เทคโนโลยี บูรณาการ สาระการเรียนรู้
Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ
อ.ธิติ ธีระเธียร
อ.ธิติ ธีระเธียร

Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
528 ผู้เรียน

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

บูรณาการ สาระการเรียนรู้ เทคนิคการสอน
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
226 ผู้เรียน

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
ด้านความสัมพันธ์
การบริหารจัดการตนเอง

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

เทคโนโลยี บูรณาการ สาระการเรียนรู้
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
Starfish Academy
2 ผู้เรียน

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
Starfish Future Labz • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี บูรณาการ
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
943 ผู้เรียน

Related Videos

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
Starfish Academy
105 views 3 เดือนที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
377 views 9 เดือนที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
113 views 5 เดือนที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
Starfish Academy
25 views 9 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]