สอนวิทย์อย่างไรให้เหมาะสมกับปฐมวัย

ข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น และเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ พร้อมแนวทางในการจัดประสบการณ์กับผู้เรียน

เรียนรู้เรื่อง กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัยเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยคำนึงถึงขอบเขตเนื้อหาวิชา ความเหมาะสมกับพัฒนาการ ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

Learning Outcomes

มาตรฐานการเรียนรู้สำหรับปฐมวัย

การนำมาตรฐานและตัวชี้วัดไปประยุกต์ใช้

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

แนวทางการจัดประสบการณ์

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

กรอบมาตรฐานการเรียนรู้

กรอบมาตรฐานการเรียนรู้

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
กรอบมาตรฐานการเรียนรู้
การนำมาตรฐานและตัวชี้วัดไปประยุกต์ใช้

การนำมาตรฐานและตัวชี้วัดไปประยุกต์ใช้

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

แนวทางการจัดประสบการณ์

แนวทางการจัดประสบการณ์

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
แนวทางการจัดประสบการณ์