ประเมิน PA อย่างไรดีในปีงบ 66 ลดเอกสาร เน้นที่ห้องเรียน ครูมีความสุข

ประเมิน PA อย่างไรดีในปีงบ 66 ลดเอกสาร เน้นที่ห้องเรียน ครูมีความสุข

ประเมิน PA อย่างไรดีในปีงบ 66  ลดเอกสาร เน้นที่ห้องเรียน ครูมีความสุข จากการที่ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูรูปแบบใหม่ ซึ่งมีการนำการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือการประเมิน  PA (Performance Agreement) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ทำให้รูปแบบการประเมินที่เคยเป็นมานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือเพื่อ  ลดเอกสาร เน้นที่ห้องเรียน ครูมีความสุข และกลายเป็นเรื่องสำคัญที่คุณครูจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน ซึ่งการประเมินจะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในพิจารณาเกี่ยวกับเงินเดือนและการขอวิทยฐานะ คือ ใช้ในการขอเลื่อน วิทยฐานะ การขอเลื่อนขั้นเงินเดือน และการคงไว้ซึ่งวิทยฐานะ ของครูโดยมีการแบ่งเบาภาระครูในเรื่องของการไม่ต้องทำเอกสารหรือแฟ้มงานเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา นั่นเอง ซึ่งคุณครูจะต้องสร้างแรงบันดาลใจด้วยตนเอง หรือคุณครูต้องมีการปรับ  Mindset ในแบบที่สร้างโอกาสนำพาตนเองสู่ความสำเร็จในการเข้าใจในเรื่องของการประเมินรูปแบบใหม่ และต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติในทางบวกที่มีความต้องการในการพัฒนาตนเองให้สำเร็จตามเป้าหมายของการประเมิน  ดังนั้น Mindset คือสิ่งที่มีภายในตัวทุกคน และมีผลต่อการตัดสินใจทุกด้านในชีวิตนั่นเอง

การเล่าเรื่องการประเมิน PA  ซึ่งการดำเนินงาน PA ในปีงบประมาณ 2565 เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนา PA ในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป เป็นการประเมิน 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด เป็นการประเมินที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงโดยการ ลดการประเมินด้วยเอกสาร เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้ PA ขับเคลื่อนหน้าที่หลักของคุณครู สู่ความงอกงามของผู้เรียน  เพื่อให้คุณครูรักและศรัทธาในวิชาชีพ ในการร่วมกันในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพราะในการประเมิน วPA ส่วนใหญ่จะเป็นเน้นการประเมินในห้องเรียน ซึ่งครูจะอยู่ในห้องเรียนและอยู่กับนักเรียนมากขึ้น ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะอย่างเต็มที่ เพราะถ้านักเรียนมีคุณภาพจะส่งผลโดยตรงกับ โรงเรียนให้มีคุณภาพ เมื่อนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะจากครู โรงเรียนย่อมมีนักเรียนที่มีคุณภาพมากขึ้น ตรงตามมาตรฐานของโรงเรียนและตามมาตรฐานของชาติซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงได้วางไว้

สิ่งที่น่ากลัวของการขับเคลื่อน PA คือการขาด Mindset การที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือขาดการสื่อสาร การสื่อสารที่ผิดพลาด ติดอยู่กับการประเมินรูปแบบเดิม เข้าใจในสิ่งที่ผิดแต่คิดว่าถูก จะต้องมีการทำความเข้าใจกับโรงเรียน ผู้บริหาร คุณครู ให้มี  Mindset ให้ตรงกัน จนสามารถปรับทัศนคติไปในทางที่ดี และผู้บริหารมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้บรรลุผล ส่วนใหญ่จะมีความวิตกกังวลกับการประเมินคือคณะกรรมการที่เข้ามาประเมิน แต่ปัจจุบันบทบาทของคณะกรรมการคือแค่การมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ PA ขับเคลื่อนตามกลไกอย่างเป็นธรรมชาติเท่านั้น สิ่งสำคัญมากที่สุดคือตัวครูเอง ผู้บริหาร และกระบวนการภายในโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการเพื่อให้มีการโชว์ศักยภาพของตัวครูมากที่สุด

ดังนั้นการประเมิน ว PA ของครู คือการลดการประเมินด้วยเอกสาร แต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย แต่ต้องทำงานคือการจัดการเรียนการสอนตามปกติ มีแผนการสอนตามปกติ จะมีกรรมการเข้าไปประเมินโดยเข้าไปดูห้องเรียนโดยไม่รบกวนการเรียนการสอนของครูในห้องเรียน คือการประเมินโดยการเข้าไปสังเกตการณ์สอนในห้องเรียน อาจจะมีการนำเสนอได้ 3-5 นาทีได้เพื่อชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถตอบโจทย์อะไรได้บ้าง คุณครูสามารถนำไปต่อยอดในเรื่องการขอวิทยฐานะที่สูงขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องไปดูเอกสาร คณะกรรมการประเมินจะเน้นที่ความเชื่อใจ และเข้าไปดู ไปสอบถามนักเรียนและไปดูการพัฒนาผลลัพธ์คือนักเรียนได้อย่างไรได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง 

การประเมิน ว PA ของครู จะประสบผลสำเร็จหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการที่คุณครูสามารถพัฒนา “สมรรถนะ”ของผู้เรียน ได้ผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล ที่กำหนดไว้เป็นตัวเลข ร้อยละต่อคะแนนเต็มร้อย ผ่านครบทุกคนหรือไม่  แต่ละคนได้คะแนนเท่าไร ซึ่งคณะกรรมการประเมิน สามารถประเมินตามสภาพจริง  เพื่อพิสูจน์ที่ตัวนักเรียนแต่ละคนได้ว่ามีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กระทรวงได้กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไรนั่นเอง

เห็นได้ว่า การประเมินวPA ได้ถูกนำมาใช้กับโรงเรียน เพื่อลดภาระงานของคุณครูและคุณครูก็จะไม่มีภาวะความเครียด ส่งผลต่อการสอนของครูในห้องเรียนที่จะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

คุณครูสายบัว พิมพ์มหา 

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น 

คุณครูวรายุทธ ประสพสิน 

ครูโรงเรียนวัดบ้านนา จังหวัดระยอง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู

ทำความรู้จักข้อตกลงการพัฒนางาน (วPA) แบบเจาะลึก เพื่อสร้างความเข้าใจการทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง ...

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7396 ผู้เรียน
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5433 ผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3227 ผู้เรียน

Related Videos

การเขียน วPA
05:24
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การเขียน วPA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1169 views • 1 ปีที่แล้ว
การเขียน วPA
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56
Starfish Academy

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Academy
704 views • 1 ปีที่แล้ว
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1220 views • 2 ปีที่แล้ว
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
05:22
Starfish Academy

6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ

Starfish Academy
502 views • 1 ปีที่แล้ว
6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ