ประยุกต์ใช้อย่างไรให้ได้ผล (ประโยชน์) Starfish Labz/Starfish Class

Starfish Academy
Starfish Academy 2279 views • 1 ปีที่แล้ว
ประยุกต์ใช้อย่างไรให้ได้ผล (ประโยชน์) Starfish Labz/Starfish Class

การใช้เทคนิคการพัฒนาตัวเองง่ายๆ ผ่าน Starfish Labz ประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างไรให้ได้ผล ทั้งการพัฒนาผู้เรียนเป็นเพื่อนรายบุคคล และการวัดและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงโดยใช้ Starfish Class  

Starfish Labz คือ แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ สำหรับบุคคลทั่วไปที่สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้จากเครื่องมือหลายรูปแบบ และ Starfish Class เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาให้เป็นผู้ช่วยของคุณครู ในการบริหารจัดการห้องเรียนแบบง่ายๆ รวมถึงการวัดและการประเมินผล ที่ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในศตวรรษที่ 21 เพื่อที่ครูจะได้ใช้เวลากับเอกสารน้อยลง และใช้เวลากับนักเรียนมากที่สุด 

องค์ประกอบสำคัญการจัดการเรียนรู้ คือหลักสูตรและเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ เป็นแนวทางในการกำหนดเนื้อหา การเลือกวิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผล จึงควรมีลักษณะที่ชัดเจน ดังนั้นกระบวนการสอนที่เรียกว่า OLE จะประกอบด้วย

1) O = Objective =  จุดมุ่งหมาย

2) L = Learning Experience =  การจัดการเรียนรู้

3) E = Evaluation =  การประเมินผล

แนวคิดเรื่องสมรรถนะ  OECDs Competency model  K คือความรู้ ผ่านการจัดกิจกรรม Active Learning กลายเป็นสมรรถนะเพื่อผลลัพธ์ S คือ ทักษะ A คือ ทัศนคติและคุณค่า และ C รวมเป็น 1 เป้าหมายเชิงสมรรถนะ เพราะสมรรถนะคือ ความสามารถเพื่อนำไปใช้จริงกับนักเรียนให้เกิดทักษะในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สมรรถนะดังกล่าวคือการนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพราะปัจจุบันการเรียนรู้ต่างๆ คุณครูต้องเปลี่ยนไปจากเดิม โดยต้องเน้น Active Learning เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ที่เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อ หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครู

ผู้สอนเป็นผู้แนะนำกระตุ้น หรือ อำนวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นั่นเองเพื่อให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ ครูมีความสุขกับการสอนโดยการใช้ Starfish Labz และ Starfish Class มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายที่คุณครูได้วางไว้ เพราะเป้าหมาย

มีไว้พุ่งชน

Starfish Labz คือการ เรียนรู้นวัตกรรม การจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็ก        จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการเรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีการจัดทำ Starfish Workshop โดย Starfish Labz เรียนรู้นวัตกรรมการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็ก Workshop อบรม สัมมนาออนไลน์ฟรี จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ พร้อมรับเกียรติบัตรหลังเข้าร่วมกิจกรรม

Starfish Class เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเป็นผู้ช่วยของครู ในการประเมินทักษะ หรือสมรรถนะผู้เรียน และบริหารจัดการห้องเรียนแบบง่ายๆ เพื่อที่ครูจะได้ใช้เวลากับเอกสารน้อยลง และใช้เวลากับนักเรียนมากขึ้น นอกจากครูจะประเมินนักเรียนแล้ว นักเรียนก็จะสามารถประเมินเพื่อนได้ หรือแม้กระทั่งผู้ปกครองก็สามารถประเมินนักเรียนได้ด้วย มีการรายงานผลเป็น Spider graph คลอบคลุมในทุกด้าน เช่น พฤติกรรมที่เด่น สามารถส่งเสริมในด้านใดบ้าง หรือมีด้านไหนที่ด้อยก็จะหาจุดในการปรับแก้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Starfish Class ถือว่าเป็นเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบใหม่ที่ทันสมัยและสามารถจัดเก็บรักษาข้อมูลอยู่ในระบบไม่สูญหาย สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา 

การประยุกต์ใช้ Starfish Class และ Starfish Labz มีความสัมพันธ์กับกระบวนการออกแบบ Design Thinking หรือการคิดเชิงออกแบบ คือ กระบวนการทำความเข้าใจปัญหาของผู้ใช้นำเสนอทางแก้ไข ปัญหาแบบใหม่ที่อาจไม่เคยคิดมาก่อน ผ่าน 5 ขั้นตอน ได้แก่การเข้าใจ นิยาม สร้างสรรค์จำลอง และ ทดสอบ (Empathize Define Ideate Prototype & Test) ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถเห็นผลในการใช้ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการใช้ Starfish Class และ Starfish Labz สำหรับคุณครูคือ การขอมีหรือขอเลื่อนตำแหน่งวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 (PA) คือ 

  • ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียน
  • ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

เห็นได้ว่า  การใช้เทคนิคการพัฒนาตัวเองง่ายๆ ผ่าน Starfish Labz และการวัดและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงโดยใช้ Starfish Class เพื่อเป็นการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนที่คุณภาพ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสทธิภาพ ตามศักยภาพของตัวผู้เรียนเอง ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

คุณครูวรัญญา ธัญญาผล

ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

เครื่องมือครูในการประเมินผู้เรียนประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Kahoot Plicker , Quizzes , และ Cla ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการเขียน

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนเขียนสำหรับผู้เรียนประถมศึกษา ระดับชั้น ป.1- ป.6 โดยได้ยกตัวอย่างปัญหาการเขียนข ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการเขียน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการเขียน

Starfish Academy

Related Videos

NK Power นวัตกรรม Mission Imposible Game
23:30
Starfish Academy

NK Power นวัตกรรม Mission Imposible Game

Starfish Academy
147 views • 1 ปีที่แล้ว
NK Power นวัตกรรม Mission Imposible Game
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
03:14
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
64 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
369 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
4968 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”