นวัตกรรม : โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ และโรงเรียนบ้านแม่เมย

Starfish Academy
Starfish Academy 760 views • 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรรม : โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ และโรงเรียนบ้านแม่เมย

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐานของผู้เรียน (Wellbeing)

โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์

แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยง และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของผู้เรียน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะ เป็นแนวทางการเรียนรู้แบบบูรณาการนี้คือ STEAM ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดในการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเป็นกระบวนการคิดที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ โดยยึดเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นำเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองต่าง ๆ มาสร้างไอเดีย หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา นำมาทดสอบและพัฒนาเพื่อให้ได้แนวทาง หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับสถานการณ์นั้น ๆ โดยกระบวนการที่จะให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ในการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ คือ กระบวนการ STEAM Design Process ซึ่งโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ต้องการพัฒนานักเรียนในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ แต่จากข้อมูลพื้นหลังพบ ปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญเนื่องจากทางโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์เป็นโรงเรียนประจำ 90% และอีก 10% คือเด็กในชุมชนสามารถไปกลับได้ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าเด็กนักเรียนมักจะเป็นเหากันบ่อยๆ จึงได้นำนวัตกรรม”เราชนะเหา”โดยกระบวนการ STEAM Design Process ดังนี้   

นวัตกรรม  “กิจกรรมเราชนะเหา”  มีรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรม และวิธีการจัดการเรียนรู้โดยนํากระบวนการ STEAM Design Process มาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมการดูแลในเรื่องสุขภาวะของผู้เรียนการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  โรงเรียนมีการจัดรูปแบบการพัฒนาสุขภาวะทางกายและจิต โดยการใช้รูปแบบของการบันทึกสุขภาพของผู้เรียนในทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมได้ส่งเสริมด้านความรู้ทักษะที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

หลังจากใช้นวัตกรรม กิจกรรมเราชนะเหาแล้วได้ผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรมเป็นที่น่าพอใจ ดังนี้ 

 1. ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในโรงเรียน ที่สามารถนำมาใช้ในการหมักเหา ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยการลงมือทำโดยใช้กระบวนการ STEAM DESIGN PROCESS เป็นการ ฝึกให้นักเรียน เป็นผู้นำกล้าแสดงออก รู้จักการคิดวิเคราะห์ ทำให้นักเรียนเกิดทักษะ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนในชั้นเรียน ได้เรียนรู้จักการดูแลรักษาเหา และรู้จักรักษาความสะอาดส่วนบุคคล ให้ถูกสุขภาวะ
 2. เป็นการเพิ่มมูลค่าของสมุนไพร ได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรธรรมชาติ ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้สารเคมี
 3. นำไปใช้กับนักเรียนหอพัก พบว่า จากการตรวจผมของนักเรียน จำนวนเหามีปริมาณที่ลดลง และไข่เหาฝ่อ นักเรียนมีสขภาพหนังศีรษะที่ดี มีความสะอาด สุขภาวะทางกายดีขึ้น

โรงเรียนบ้านแม่เมย

กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา  ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ นั่นคือกระบวนการ ACTIVE LEARNING ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง คือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโรงเรียนบ้านแม่เมยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนานักเรียน แต่โรงเรียนมีปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน นั่นคือ 

 1. ผู้เรียน นั่นคือนักเรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้เนื่องจากสถาณการณ์โควิด
 2. ครู ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้เนื่องจากสถาณการณ์โควิด
 3. สภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้ง ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพรในท้องถิ่น

โรงเรียนจึงได้จัดทำนวัตกรรม คือ “โครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้ และสมุนไพรในท้องถิ่น”  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้ในท้องถิ่น” ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมและวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการที่สำคัญ คือ 

 1. STEAM DESIGN PROCESS คือ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เริ่มต้นจากปัญหา นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผ่านการคิด ค้นคว้าหาคำตอบ หลังจากนั้นจึงวางแผน อย่างละเอียด มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิด ลงมือปฏิบัติ ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข
 2. ACTIVE LEARNING คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

หลังจากโรงเรียนได้ใช้นวัตกรรม มีผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรมที่สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1. โรงเรียนสามารถใช้องค์ประกอบ 9 ด้านเพื่อการปฏิรูปโรงเรียน และ 6 มาตรการเพื่อการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ เป็นฐานเพื่อการพัฒนานวัตกรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงเรียนได้
 2. ครูได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำนวัตกรรม และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้อย่างเป็นระบบ
 4. เกิดเครือข่ายเผยแพร่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5426 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2126 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2104 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation

Starfish Academy
210 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
208 views • 1 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
นวัตกรรม Happy Kit
06:09
Starfish Academy

นวัตกรรม Happy Kit

Starfish Academy
3751 views • 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรรม Happy Kit
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
47 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]