Project Approach การสอนแบบโครงงาน

Project Approach เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เด็กสนใจในโลกแห่งความเป็นจริงและพบเห็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งเด็กๆสามารถศึกษาได้โดยง่าย ทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน และในชุมชน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
สื่อและเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่ • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การใช้คำถาม เครื่องมือ การนำเสนอ ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ มีส่วนสำคัญในการสร้างห้องเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้วิธีการถาม กา ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่

เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
6970 ผู้เรียน

สอนวิทยาศาสตร์ด้วย STEAM Design Process ต้องทำอย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง

การสอนวิทยาศาสตร์ด้วย STEAM Design Process ช่วยให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์ ช่วยพัฒนาสมรรถนะ และทักษะผู้เ ...

นวัตกรรม บูรณาการ สาระการเรียนรู้
สอนวิทยาศาสตร์ด้วย  STEAM Design Process ต้องทำอย่างไร
นางสาวสุปราณี ลามู
นางสาวสุปราณี  ลามู

สอนวิทยาศาสตร์ด้วย STEAM Design Process ต้องทำอย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
183 ผู้เรียน

Creative Independent Study Classroom Design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ทำความรู้จักกับวิชา IS ในอีกมุมมองหนึ่ง สอนอย่างไรให้นักเรียนคิดเป็น วิธีการไหนที่ทำให้นักเรียนสนใจ ไม่น่าเบื่อ แถมยังสามารถนำ ...

บูรณาการ ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ Active learning
Creative Independent Study Classroom Design
นางสาวมัญชรี ศรีวิชัย
นางสาวมัญชรี ศรีวิชัย

Creative Independent Study Classroom Design

Starfish Academy
Starfish Academy
242 ผู้เรียน

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เพื่อใ ...

นวัตกรรม บูรณาการ เทคนิคการสอน
พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Academy
Starfish Academy
146 ผู้เรียน

บทความใกล้เคียง

เครื่องมือประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และ Competency-based Assessment ตอนที่ 2

เครื่องมือประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และ Competency-based Assessment ตอนที่ 2

Starfish Academy
Starfish Academy

จากบทความตอนที่แล้วจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้ให้เป็นแบบฐานสมรรถนะจะต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ด้านพร้อมกัน จึงขอยกตัวอย่าง การจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะในแบบฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว ดังนี้ โรงเรียนบ้านปลาดาว มีการจัดการเรียน ...

449 views 11.11.20
เครื่องมือประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และ Competency-based Assessment ตอนที่ 2
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 1 โดย Starfish Education

"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 1 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy

เพราะปัญหาเรียนแล้วนำไปประยุกต์ใช้ไม่ได้ของเด็ก นำมาสู่การเปลี่ยนหลักสูตรเพื่อให้เด็กเกิด “สมรรถนะ” (Competency Based Learning) ในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า เด็กไม่สามารถเอาความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน แม้แต่เด็กที่จบ ...

213 views 11.11.20
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 1 โดย Starfish Education
สถานการณ์ทดสอบสมรรถนะเด็กง่าย ๆ

สถานการณ์ทดสอบสมรรถนะเด็กง่าย ๆ

Starfish Academy
Starfish Academy

สมรรถนะ (Competencies of learners) เป็นเรื่องสำคัญที่เด็กทุกคนจะต้องมี ต้องใช้ อย่างเหมาะสม สมรรถนะประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 3 สิ่งนี้ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะเสริมสร้างสมรรถนะให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นความ ...

253 views 11.11.20
สถานการณ์ทดสอบสมรรถนะเด็กง่าย ๆ