สอนวิทยาศาสตร์ด้วย STEAM Design Process ต้องทำอย่างไร

การสอนวิทยาศาสตร์ด้วย STEAM Design Process ช่วยให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์ ช่วยพัฒนาสมรรถนะ และทักษะผู้เรียนได้

เรียนรู้เรื่อง ทำไมต้องสอนวิทยาศาสตร์ด้วย STEAM Design Process ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ จะต้องใช้กระบวนการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อสร้างสมรรถนะที่จำเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การสอนวิทยาศาสตร์ด้วย STEAM Design Process จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น สามารถพัฒนาสมรรถนะ และทักษะให้กับผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ

Learning Outcomes

ที่มาของเทคนิคการสอน

การออกแบบการสอน

เทคนิคการสอน

ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

Tags

ผู้เขียน

นางสาวสุปราณี  ลามู
นางสาวสุปราณี ลามู

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดร้องอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ชีววิทยา ปริญญาโท บริหารการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 14 ปี

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ทำไมต้องสอนวิทยาศาสตร์ด้วย STEAM Design Process

ทำไมต้องสอนวิทยาศาสตร์ด้วย STEAM Design Process

ออกแบบการสอนวิทยาศาสตร์ง่ายๆด้วยSTEAM Design Process

ออกแบบการสอนวิทยาศาสตร์ง่ายๆด้วยSTEAM Design Process

สอนวิทยาศาสตร์ให้สนุกด้วยSTEAM Design Process

สอนวิทยาศาสตร์ให้สนุกด้วยSTEAM Design Process

ผู้เรียนได้อะไรจากการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย STEAM Design Process

ผู้เรียนได้อะไรจากการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย STEAM Design Process