Hashtag วิทยาศาสตร์

11 results

สื่อการสอนฟรี รวมสื่อการสอน และเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

ทักษะซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง
Starfish Academy

วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

Starfish Academy
10140 ผู้เรียน
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนดาราศาสตร์ให้สนุกแบบ Active Learning

การเรียนรู้เรื่อง แนวคิดการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning), เทคนิคการสอน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนดาราศาสตร์ให้สนุกแบบ Active Learning
Starfish Academy

สอนดาราศาสตร์ให้สนุกแบบ Active Learning

Starfish Academy
2406 ผู้เรียน
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนเรื่องแรงปฐมวัยอย่างไร

การจัดกิจกรรมเรื่องแรงกับเด็กปฐมวัย เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กผ่านการเล่น

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนเรื่องแรงปฐมวัยอย่างไร
Starfish Academy

สอนเรื่องแรงปฐมวัยอย่างไร

Starfish Academy
1990 ผู้เรียน
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ธรรมชาติรอบตัวสำหรับเด็กคืออะไร

ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งการคำนึ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ธรรมชาติรอบตัวสำหรับเด็กคืออะไร
Starfish Academy

ธรรมชาติรอบตัวสำหรับเด็กคืออะไร

Starfish Academy
1060 ผู้เรียน
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ความลับบนท้องฟ้า

การจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้เรื่องโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวเป็นการสร้างความคิดรวบยอดให้กับเด็กรวมทั้งการพั ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ความลับบนท้องฟ้า
Starfish Academy

ความลับบนท้องฟ้า

Starfish Academy
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนเรื่องพลังงานอย่างไรให้เด็กปฐมวัย

ข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญและการอนุรักษ์พลังงาน และสื่อประกอบการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนเรื่องพลังงานอย่างไรให้เด็กปฐมวัย
Starfish Academy

สอนเรื่องพลังงานอย่างไรให้เด็กปฐมวัย

Starfish Academy
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนวิทย์อย่างไรให้เหมาะสมกับปฐมวัย

ข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น และเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ พร้อมแนว ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนวิทย์อย่างไรให้เหมาะสมกับปฐมวัย
Starfish Academy

สอนวิทย์อย่างไรให้เหมาะสมกับปฐมวัย

Starfish Academy
1842 ผู้เรียน
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
2:00 ชั่วโมง

การเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับผู้เริ่มต้น

ในปัจจุบันภาษา Python นั้นกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม เนื่องจากเป็นภาษาที่อ่านง่าย มีความใกล้เคียงกั ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับผู้เริ่มต้น
Starfish Academy

การเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับผู้เริ่มต้น

Starfish Academy
2449 ผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

Science Project ทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระดาษ 3 แผ่น

การใช้นวัตกรรมทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระดาษ 3 แผ่น ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น พัฒนาสม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Science Project ทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระดาษ 3 แผ่น
Starfish Academy

Science Project ทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระดาษ 3 แผ่น

Starfish Academy
เตรียมความพร้อมกับห้องเรียนใหม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนวิทยาศาสตร์ด้วย STEAM Design Process ต้องทำอย่างไร

การสอนวิทยาศาสตร์ด้วย STEAM Design Process ช่วยให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์ ช่วยพัฒนาสมรรถนะ และทักษะผู้เ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนวิทยาศาสตร์ด้วย  STEAM Design Process ต้องทำอย่างไร
Starfish Academy

สอนวิทยาศาสตร์ด้วย STEAM Design Process ต้องทำอย่างไร

Starfish Academy
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA

คุณครูไม่ต้องกังวลใจไป เมื่อมีการประกาศเกณฑ์ในการประเมินวิทยฐานะใหม่ (วPA) มาเตรียมตัวให้พร้อมกับการประเมินวิทยฐานะ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA
Starfish Academy

สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA

Starfish Academy