Science Project ทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระดาษ 3 แผ่น

การใช้นวัตกรรมทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระดาษ 3 แผ่น ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น พัฒนาสมรรถนะ และทักษะผู้เรียนได้

เรียนรู้เรื่อง ที่มาของนวัตกรรมกระดาษ 3 แผ่น ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน สร้างสมรรถนะที่จำเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การใช้นวัตกรรมทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยกระดาษ 3 แผ่น จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น สามารถพัฒนาสมรรถนะ และทักษะให้กับผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ

Learning Outcomes

ที่มาของนวัตกรรมกระดาษ 3 แผ่น

อะไรคือนวัตกรรมกระดาษ 3 แผ่น

การใช้นวัตกรรมกระดาษ 3 แผ่น

นวัตกรรม กระดาษ 3 แผ่นสร้างสมรรถนะผู้เรียน

Tags

ผู้เขียน

นางสาวแววดาว รู้เพียร
นางสาวแววดาว รู้เพียร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง , ได้รับรางวัล Platinum ลาดับที่ 3 การประกวดการจัดการเรียนรู้สาหรับครูผู้สอน การประกวดนวัตกรรมของครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ที่มาของนวัตกรรมกระดาษ 3 แผ่น

ที่มาของนวัตกรรมกระดาษ 3 แผ่น

อะไรคือนวัตกรรมกระดาษ 3 แผ่น

อะไรคือนวัตกรรมกระดาษ 3 แผ่น

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
อะไรคือนวัตกรรมกระดาษ 3 แผ่น
การใช้นวัตกรรมกระดาษ 3 แผ่น

การใช้นวัตกรรมกระดาษ 3 แผ่น

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การใช้นวัตกรรมกระดาษ 3 แผ่น
นวัตกรรม กระดาษ 3 แผ่นสร้างสมรรถนะผู้เรียน

นวัตกรรม กระดาษ 3 แผ่นสร้างสมรรถนะผู้เรียน