Science Project ทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระดาษ 3 แผ่น

Science Project ทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระดาษ 3 แผ่น

การใช้นวัตกรรมทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระดาษ 3 แผ่น ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น พัฒนาสมรรถนะ และทักษะผู้เรียนได้

รายละเอียดคอร์ส

การจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน สร้างสมรรถนะที่จำเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การใช้นวัตกรรมทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยกระดาษ 3 แผ่น จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น สามารถพัฒนาสมรรถนะ และทักษะให้กับผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ

Learning Outcomes

ที่มาของนวัตกรรมกระดาษ 3 แผ่น

อะไรคือนวัตกรรมกระดาษ 3 แผ่น

การใช้นวัตกรรมกระดาษ 3 แผ่น

นวัตกรรม กระดาษ 3 แผ่นสร้างสมรรถนะผู้เรียน

ผู้เขียน

นางสาวแววดาว รู้เพียร
นางสาวแววดาว รู้เพียร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง , ได้รับรางวัล Platinum ลาดับที่ 3 การประกวดการจัดการเรียนรู้สาหรับครูผู้สอน การประกวดนวัตกรรมของครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4 บทเรียน

ที่มาของนวัตกรรมกระดาษ 3 แผ่น

ที่มาของนวัตกรรมกระดาษ 3 แผ่น

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
อะไรคือนวัตกรรมกระดาษ 3 แผ่น

อะไรคือนวัตกรรมกระดาษ 3 แผ่น

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การใช้นวัตกรรมกระดาษ 3 แผ่น

การใช้นวัตกรรมกระดาษ 3 แผ่น

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
นวัตกรรม กระดาษ 3 แผ่นสร้างสมรรถนะผู้เรียน

นวัตกรรม กระดาษ 3 แผ่นสร้างสมรรถนะผู้เรียน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ที่มาของนวัตกรรมกระดาษ 3 แผ่น
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 847 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
14.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ