PA ชุมชนออนไลน์

กิจกรรมทั้งหมดของชุมชน

จักรกฤษณ์ รากจันทึก

สอบถามเรื่อง PA ในกรณีสถานศึกษาถูกเปลี่ยนบทบาทเป็นหน่วยงานการศึกษา

สอบถามเรื่อง PA ในกรณีสถานศึกษาถูกเปลี่ยนบทบาทเป็นหน่วยงานการศึกษา จากการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร มีสถานะเป็นหน่วยงานการศึกษา ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ทำให้ตอนนี้ข้าราชการครูที่กำลังต้องประเมินค... ดูเพิ่ม

จักรกฤษณ์ 6 วันที่แล้ว
1 ชอบ 0 ตอบกลับ 28 ดู
สอบถามเรื่อง PA ในกรณีสถานศึกษาถูกเปลี่ยนบทบาทเป็นหน่วยงานการศึกษา

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง