PA ชุมชนออนไลน์

กิจกรรมทั้งหมดของชุมชน

จักรกฤษณ์ รากจันทึก

สอบถามเรื่อง PA ในกรณีสถานศึกษาถูกเปลี่ยนบทบาทเป็นหน่วยงานการศึกษา

สอบถามเรื่อง PA ในกรณีสถานศึกษาถูกเปลี่ยนบทบาทเป็นหน่วยงานการศึกษา จากการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร มีสถานะเป็นหน่วยงานการศึกษา ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ทำให้ตอนนี้ข้าราชการครูที่กำลังต้องประเมินค... ดูเพิ่ม

จักรกฤษณ์ 6 วันที่แล้ว
1 ชอบ 0 ตอบกลับ 28 ดู
สอบถามเรื่อง PA ในกรณีสถานศึกษาถูกเปลี่ยนบทบาทเป็นหน่วยงานการศึกษา
ครูชลิตา กิติวรรณ

อยากทราบประเด็นนี้ค่ะ

กรรมการผู้ประเมินมีแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อย่างไรค่ะ ดูเพิ่ม

ครูชลิตา 20 วันที่แล้ว
0 ชอบ 1 ตอบกลับ 78 ดู
อยากทราบประเด็นนี้ค่ะ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง