โค้ชเล่าเรื่อง จากโรงเรียนห่างไกล ครูไทยใจสู้ไม่แพ้กัน

Starfish Academy
Starfish Academy 48 views • 11 วันที่แล้ว
โค้ชเล่าเรื่อง จากโรงเรียนห่างไกล ครูไทยใจสู้ไม่แพ้กัน

เมื่อเด็กๆ ส่วนใหญ่ไม่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ในการเรียนจำเป็นของใช้หลักสูตรภาษาถิ่นร่วม ทำให้ครูให้ความสำคัญกับการที่จะทำให้นักเรียนอ่านให้ออกเขียนให้ได้ ครูจึงสอนจากตำรา  เด็กๆ จึงเกิดการเรียนรู้แบบท่องจำ แต่ยังขาดการเรียนรู้ในการปฏิบัติและลงมือทำต่อให้เด็กมีความรู้มากแค่ไหน แต่ถ้าหากเด็กมีความรู้แต่ไม่สามารถลงมือปฏิบัติหรือนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ความรู้ที่สั่งสมมาก็ไร้ซึ่งประโยชน์ และมีเด็กเรียนรู้แบบท่องจำ ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ ทำให้เด็กๆเหล่านั้นขาดความกล้าคิดและกล้าแสดงออก 

จากการทำงานในฐานะนักพัฒนาการศึกษา ในเมื่อเรามีนวัตกรรม Makerspace หรือที่เรียกว่า พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นหาและทำในสิ่งที่ชอบ 

มีความกล้าคิด กล้าทำ กระตุ้นความอยากรู้ อยากเห็น และพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดพื้นที่นั้นจะต้องคำนึงถึงการใช้งาน และข้อจำกัดของสถานที่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

โดยโรงเรียนสามารถจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เน้นให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ในท้องถิ่นนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น การจัดเป็นฐานกิจกรรม ฐานงานประดิษฐ์ ฐานเกษตร การทำอาหาร การส่งเสริมด้านอาชีพของชุมชน เช่นการทอผ้า การทำกระเป๋า  บางโรงเรียนก็ทำในแง่ของการอนุรักษ์วัสดุหรือวัตถุดิบที่มีในชุมชนเช่นการส่งเสริมและให้เด็กๆเรียนรู้การนำยางรักมาเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน บางโรงเรียนที่เป็นชุมชนท่องเที่ยว ยกตัวอย่างโรงเรียนบ้านมูเซอ ก็จัดพื้นที่นักสร้างสรรค์โดยเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยและภาษาถิ่นในการส่งเสริมให้เกิดมัคคุเทศก์ตัวน้อยในชุมชน  ซึ่งเด็กๆ ทำกิจกรรมเหล่านี้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า STEAM Design Process ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เด็กๆได้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน 5 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย ขั้นถาม (ASk) ขั้นจินตนาการ (Imagine) ขั้นวางแผน(Plan) ขั้นลงมือทำ (Create) และขั้นสะท้อนคิดและออกแบบใหม่ (Reflect & Redesign) 

ซึ่ง STEAM Design Process เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สร้างผู้เรียนให้เป็นนักคิด นักแก้ปัญหาเป็นคนมีเหตุผล เปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นหา กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น กล้าคิด กล้าทำ เป็นกระบวนการที่เป็นระบบเริ่มต้นจากปัญหานำไปสู่การแก้ไขปัญหาผ่านการคิด ค้นคว้า หาคำตอบ หลังจากนั้นวางแผนอย่างละเอียด ลงมือปฏิบัติ ทดสอบ และปรับปรุงแก้ไข เน้นให้ผู้เรียนมีการคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และสมรรถนะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21

เมื่อคุณครูได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่เกิดจากการเรียนผ่านเรียนเรียนรู้ในพื้นที่ของนักสร้างสรรค์แล้ว จึงทำให้การเรียนที่เกิดขึ้นเป็นการเรียนรู้ที่เรียกว่า Active Learning ทำให้เกิดบรรยากาศที่น่าเรียนรู้ เด็กๆรู้สึกสนุกและได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งครูได้สะท้อนความรู้สึกออกมาว่า เมื่อเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกที่เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้เอง ทำให้ครูลดภาระในการเตรียมเนื้อหามากขึ้น เด็กๆ ของครูมีความกระตือรือล้นที่จะมาเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออกมากขึ้น เพราะสิ่งที่เด็กๆนำเสนอนั้นมาจากสิ่งที่เขาได้คิดค้นและหาคำตอบมาด้วยตนเอง การเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้เด็กที่เป็นเด็กหลังห้อง ได้รับการยอมรับจากเพื่อนมากขึ้น  

ดังนั้นการที่เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายขอบได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการที่เรียกว่า STEAM Design Process แล้ว เชื่อว่าเด็กเหล่านี้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงการศึกษาที่มีในคุณภาพเทียบเท่า หรือไม่ห่างจากเด็กๆ ที่อยู่ในตัวจังหวัดอย่างแน่นอน

ข้อมูลอ้างอิง

โค้ชมด พรพรรณ สารมะโน

โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5

โรงเรียนบ้านซิแบร สพป.เชียงใหม่ เขต 5

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์

Play and Learn classroom design ออกแบบห้องเรียนให้สนุกด้วยเล่นปนเรียน เรียนรู้ความหมายของการเล่นปนเรียน ประ ...

บูรณาการ เทคนิคการสอน Active learning
Play and Learn classroom design
นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข
นางสาวพิมพ์ชนก  มีสุข

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
859 ผู้เรียน

Related Videos

นวัตกรรม Happy Kit
06:09

นวัตกรรม Happy Kit

Starfish Academy
Starfish Academy
101 views 1 เดือนที่แล้ว
นวัตกรรม Happy Kit
เขียน ว.PA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56

เขียน ว.PA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
Starfish Academy
25 views 8 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
Starfish Academy
34 views 2 เดือนที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข