โค้ชเล่าเรื่อง จากโรงเรียนห่างไกล ครูไทยใจสู้ไม่แพ้กัน

Starfish Academy
Starfish Academy 866 views • 2 ปีที่แล้ว
โค้ชเล่าเรื่อง จากโรงเรียนห่างไกล ครูไทยใจสู้ไม่แพ้กัน

เมื่อเด็กๆ ส่วนใหญ่ไม่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ในการเรียนจำเป็นของใช้หลักสูตรภาษาถิ่นร่วม ทำให้ครูให้ความสำคัญกับการที่จะทำให้นักเรียนอ่านให้ออกเขียนให้ได้ ครูจึงสอนจากตำรา  เด็กๆ จึงเกิดการเรียนรู้แบบท่องจำ แต่ยังขาดการเรียนรู้ในการปฏิบัติและลงมือทำต่อให้เด็กมีความรู้มากแค่ไหน แต่ถ้าหากเด็กมีความรู้แต่ไม่สามารถลงมือปฏิบัติหรือนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ความรู้ที่สั่งสมมาก็ไร้ซึ่งประโยชน์ และมีเด็กเรียนรู้แบบท่องจำ ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ ทำให้เด็กๆเหล่านั้นขาดความกล้าคิดและกล้าแสดงออก 

จากการทำงานในฐานะนักพัฒนาการศึกษา ในเมื่อเรามีนวัตกรรม Makerspace หรือที่เรียกว่า พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นหาและทำในสิ่งที่ชอบ 

มีความกล้าคิด กล้าทำ กระตุ้นความอยากรู้ อยากเห็น และพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดพื้นที่นั้นจะต้องคำนึงถึงการใช้งาน และข้อจำกัดของสถานที่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

โดยโรงเรียนสามารถจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เน้นให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ในท้องถิ่นนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น การจัดเป็นฐานกิจกรรม ฐานงานประดิษฐ์ ฐานเกษตร การทำอาหาร การส่งเสริมด้านอาชีพของชุมชน เช่นการทอผ้า การทำกระเป๋า  บางโรงเรียนก็ทำในแง่ของการอนุรักษ์วัสดุหรือวัตถุดิบที่มีในชุมชนเช่นการส่งเสริมและให้เด็กๆเรียนรู้การนำยางรักมาเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน บางโรงเรียนที่เป็นชุมชนท่องเที่ยว ยกตัวอย่างโรงเรียนบ้านมูเซอ ก็จัดพื้นที่นักสร้างสรรค์โดยเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยและภาษาถิ่นในการส่งเสริมให้เกิดมัคคุเทศก์ตัวน้อยในชุมชน  ซึ่งเด็กๆ ทำกิจกรรมเหล่านี้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า STEAM Design Process ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เด็กๆได้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน 5 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย ขั้นถาม (ASk) ขั้นจินตนาการ (Imagine) ขั้นวางแผน(Plan) ขั้นลงมือทำ (Create) และขั้นสะท้อนคิดและออกแบบใหม่ (Reflect & Redesign) 

ซึ่ง STEAM Design Process เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สร้างผู้เรียนให้เป็นนักคิด นักแก้ปัญหาเป็นคนมีเหตุผล เปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นหา กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น กล้าคิด กล้าทำ เป็นกระบวนการที่เป็นระบบเริ่มต้นจากปัญหานำไปสู่การแก้ไขปัญหาผ่านการคิด ค้นคว้า หาคำตอบ หลังจากนั้นวางแผนอย่างละเอียด ลงมือปฏิบัติ ทดสอบ และปรับปรุงแก้ไข เน้นให้ผู้เรียนมีการคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และสมรรถนะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21

เมื่อคุณครูได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่เกิดจากการเรียนผ่านเรียนเรียนรู้ในพื้นที่ของนักสร้างสรรค์แล้ว จึงทำให้การเรียนที่เกิดขึ้นเป็นการเรียนรู้ที่เรียกว่า Active Learning ทำให้เกิดบรรยากาศที่น่าเรียนรู้ เด็กๆรู้สึกสนุกและได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งครูได้สะท้อนความรู้สึกออกมาว่า เมื่อเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกที่เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้เอง ทำให้ครูลดภาระในการเตรียมเนื้อหามากขึ้น เด็กๆ ของครูมีความกระตือรือล้นที่จะมาเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออกมากขึ้น เพราะสิ่งที่เด็กๆนำเสนอนั้นมาจากสิ่งที่เขาได้คิดค้นและหาคำตอบมาด้วยตนเอง การเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้เด็กที่เป็นเด็กหลังห้อง ได้รับการยอมรับจากเพื่อนมากขึ้น  

ดังนั้นการที่เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายขอบได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการที่เรียกว่า STEAM Design Process แล้ว เชื่อว่าเด็กเหล่านี้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงการศึกษาที่มีในคุณภาพเทียบเท่า หรือไม่ห่างจากเด็กๆ ที่อยู่ในตัวจังหวัดอย่างแน่นอน

ข้อมูลอ้างอิง

โค้ชมด พรพรรณ สารมะโน

โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5

โรงเรียนบ้านซิแบร สพป.เชียงใหม่ เขต 5

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5918 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2353 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2326 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy

Related Videos

Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
234 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #2
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
495 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
1118 views • 1 ปีที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
10:11
Starfish Academy

Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
1263 views • 1 ปีที่แล้ว
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้