การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy 783 views • 4 เดือนที่แล้ว
การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 5 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 

ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 5 การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยน แบ่งปันแนวทางประสบการณ์ถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับรายวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยในมุมมองของครูผู้สอนนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นตลอดจนการเต็มเติมและเสนอมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ศึกษานิเทศน์จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการวัด และประเมินผลในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป

สำหรับรายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นป.1-3 ธรรมชาติของวิชาสังคมจะเน้นในเรื่องของ Literacy (การเข้าใจ รู้เท่าทัน เห็นความสัมพันธ์ของทั้ง 5 สาระในวิชาเศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศาสนา) การเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิด (Concept) ของวิชาสังคม เนื่องจากเป็นวิชาที่เน้นเนื้อหาเป็นส่วนใหญ่ และการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสู่สังคม ด้านการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนวัดนิลเพชร วิธีการสอนจะใช้หนังสือภาพเป็นสื่อในการสอน ที่เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดมากกว่าเนื้อหาวิชาและมีความเหมาะสมกับวัย ด้านการวัดและประเมินผลจะอยู่ในรูปแบบของการประเมินพฤติกรรมรายบุคคลจากการสังเกต โดยการใช้แบบประเมินทักษะทางสมองในแต่ละด้าน (EF) ร่วมกับการใช้รูปแบบ Co-Teacher ร่วมประเมิน เพื่อช่วยให้ครูทราบและสามารถพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลในแต่ละด้านได้ ตลอดจนเป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น สำหรับนักเรียนชั้นป.2-3 จะเน้นการใช้คำถามในการกระตุ้นและมีการวัดผลที่หลากหลาย เช่น การถาม-ตอบ โดยการใช้คำถาม 5W1H จากสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อปลูกฝังนิสัยการตั้งคำถาม การประเมินชิ้นงาน แบบทดสอบ เป็นต้น

สำหรับรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นป.6 - ม.3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากนักเรียนสามารถเรียนรู้ ค้นคว้า สืบค้นได้ด้วยตนเอง และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านกองแยก จึงเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในรูปแบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ STEAM Design Process มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับการวัดและประเมินผล ด้วยธรรมชาติของวิชาภาษาไทยง่ายต่อการประเมิน เนื่องจากเนื้อหาของวิชาอยู่ในด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ เช่น สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง พูด ซึ่งทั้ง 3 สาระเน้นการประเมินด้านทักษะ หรือสาระที่ 4 หลักภาษา เน้นการวัดด้านความรู้ และในด้านวรรณคดี วัดด้านเจตคติ การนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ดังนั้น การใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลจึงมีความหลากหลายและตามสภาพจริง เช่น แบบบันทึก แบบประเมินทั้งประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน และครูเป็นผู้ประเมิน(การประเมินแบบมีส่วนร่วม) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคลหรือกลุ่ม และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นต้น และจากสถานการณ์โควิด-19 การวัดและประเมินผลในช่วงที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียน ได้มีการประเมินผลผู้เรียนโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น การประเมินทักษะการอ่านใช้การอัดคลิปวิดีโอ แชร์ในกลุ่มเฉพาะ มีกระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม และทำการประเมินผล สำหรับแบบทดสอบจะใช้แบบทดสอบออนไลน์ Google Form เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้มีการเต็มเติมและเสนอมุมมอง ถึงวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยการสร้าง Rubric เพื่อสร้างสมรรถนะด้านการประเมินให้กับตัวนักเรียน เป็นการนำเกณฑ์ประเมินของชิ้นงานมาสร้างเป็นแบบประเมิน Rubric ซึ่งจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ การประเมินแบบรวม (Holistic Rubric) และการประเมินแบบรายด้าน (Analytic Rubric) โดยไอเดียที่จะนำเสนอมีอยู่ 3 มิติ คือ 

1) การสร้างเกณฑ์ร่วมกับนักเรียน เนื่องจากในการประเมินชิ้นงานนักเรียนส่วนใหญ่ ไม่มีการบอกเกณฑ์ให้นักเรียนทราบ หรือการไม่มีเกณฑ์ในการพิจารณาแต่ใช้ดุลยพินิจหรือประสบการณ์เป็นส่วนสำคัญ ถ้าเปลี่ยนมุมมองโดยการสร้างเกณฑ์ Rubric ร่วมกับนักเรียน และประเมินตามสภาพจริง ย่อมส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการฝึกสมรรถนะในด้านการประเมินแก่นักเรียน (Assessment as Learning) อีกด้วย 

2) การใช้ Rubric ที่เป็นรูปภาพ ซึ่งอาจจะมีความเหมาะสมสำหรับเด็กเล็กในบางวิชา 

3) บูรณาการงานที่มอบหมายข้ามศาสตร์ โดยการผสานจากตัวชี้วัด

 อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ การวัดและประเมินผล ในบางสถานการณ์ไม่สามารถนำเอาตัวชี้วัดทุกตัวมาประเมินได้ ดังนั้น ประเด็นสำคัญในการกำหนดเกณฑ์พิจารณาต่างๆ อาจจะต้องสกัดตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ครูกมลพรรณ นาคบุตร โรงเรียนวัดนิลเพชร

ครูวัชรี ไชยบุตร โรงเรียนบ้านกองแยก

ศน.รัชภูมิ สมสมัย สังกัดศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญห ...

Starfish Academy
Starfish Academy
บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Starfish Academy

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ 6 ปัจจัยการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียน ในแบบฉบับ Booklet เช็คลิสต์ 8 วิธีออกแบบกิจ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม
Starfish Academy

ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม

Starfish Academy
Starfish Future Labz
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เพื่อใ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้
Starfish Future Labz

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Future Labz
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการอ่าน

หนังสือเปรียบเสมือนคลัง ที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ต่างๆ มากมาย การพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านจึงมีความสำคัญเป็น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการอ่าน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการอ่าน

Starfish Academy

Related Videos

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
196 views • 1 เดือนที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
03:43
Starfish Academy

การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

Starfish Academy
270 views • 1 ปีที่แล้ว
การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
05:22
Starfish Academy

6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ

Starfish Academy
263 views • 11 เดือนที่แล้ว
6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
834 views • 1 ปีที่แล้ว
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง