การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระดาษ 3 แผ่น

Starfish Academy
Starfish Academy 4413 views • 1 ปีที่แล้ว
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระดาษ 3 แผ่น

คุณครูหลายท่านคงคุ้นเคยกับการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนรอบด้านได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนจะต้องใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้มา และต้องศึกษาเพิ่มเติม ประกอบกับทักษะหลาย ๆ ด้านก็ต้องนำมาใช้ เพื่อค้นคว้าหาคำตอบจากสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ และอยากจะศึกษา ผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ายังสามารถนำไปต่อยอด กระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้อีกด้วย แต่เมื่อคุณครูได้เริ่มสอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ปัญหาของการสอนโครงงานก็มีไม่น้อยด้วยเช่นกัน เนื่องจากโครงงานเป็นการสร้างความรู้นอกตำราเรียนที่ครูต้องพร้อมเรียนรู้เผชิญปัญหา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไปพร้อมกับนักเรียน ประคับประคองความรู้สึกของนักเรียนที่อาจเหนื่อยล้าระหว่างทาง การสร้างกำลังใจ และกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนให้ตื่นตัวอยู่เสมอ นอกจากนี้คุณครูอาจจะต้องเพิ่มทักษะที่จำเป็นในการใช้ทำโครงงานนั้น ๆ ให้แก่นักเรียนด้วย จึงไม่น่าแปลกใจที่ครูหัวใจโครงงานที่แท้จริงจะมีเหลืออยู่น้อยลง หรือครูหลายๆ คนก็เลือกที่จะหันหลังให้กับโครงงาน

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง เป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่เรามุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นนวัตกร มีการกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความถนัด ความสนใจ หรือความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน ผ่านการทำโครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนในโครงการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 200 คน ในแต่ละปีการศึกษา ที่เราต้องมาบ่มเพาะหัวใจนักวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน เพื่อเป็น Innovator ในอนาคต ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ซึ่งนับว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และยาวนาน สำหรับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง นี้จึงเป็นที่มาของการคิดนวัตกรรม การทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระดาษ 3 แผ่น หรือ Science Project on 3 Page (SP3P) ขึ้นมา  

การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยกระดาษ 3 แผ่น เป็นผลงานของครูแววดาว รู้เพียร ครูสอนวิทยาศาสตร์ จังหวัดลำปาง นวัตกรรมนี้จะช่วยให้คุณครูและนักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น โดยใช้วิธีการเขียนโครงงาน ในฟอร์มที่คิดลงในกระดาษ 3 แผ่น ในการนำนวัตกรรมไปใช้นั้นสิ่งที่ต้องทำก่อนเริ่มใช้กระบวนการคือ ครูต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับนักเรียนก่อน เช่น ให้เขาดูตัวอย่างรุ่นพี่พี่ประสบความสำเร็จจากการทำโครงงาน เขาสามารถเป็นแบบนั้นได้ เขาสามารถทำได้ การทำโครงงานเป็นใบเบิกทางที่จะทำให้เขาสามารถออกไปหาประสบการณ์นอกโรงเรียนได้ สามารถใช้เป็นผลงานติดต่อขอรับทุนศึกษาต่อได้ และเมื่อผู้เรียนเห็นความสำคัญแล้ว ครูจึงค่อยเริ่มการลงกระบวนการใช้นวัตกรรมกับผู้เรียน

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระดาษ 3 แผ่น ในแต่ละแผ่นจะมีวิธีการเขียนดังนี้ คือ

กระดาษแผ่นที่ 1 การคิดหัวข้อโครงงาน ในแผ่นแรกนี้นักเรียนจะกำหนดปัญหาที่สนใจอยากจะศึกษาทดลอง หรืออยากจะสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมา เพื่อใช้ประโยชน์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตที่พบเจอ  

https://lh6.googleusercontent.com/7g9hsvZe0d5GxOJ1xIOenK8cxf4xZ6AuUPJb-z8TTK4OPvYZ8JisNyOyGCIWAUdknuGMFNSZiFDrzkQjQsLV3dxkR_kEGrI-twFYAcyQ6jFKlWvKaHfdIbTRzcyNGDzXmWMVp7s

กระดาษแผ่นที่ 2 การออกแบบการทดลอง หลังจากที่ได้ปัญหาที่จะศึกษาทดลองแล้ว   ก็นำมาออกแบบ วางแผน ทำเค้าโครงของโครงงาน และลงมือปฏิบัติตามที่ได้วางแผนไว้ จากนั้นก็ตรวจสอบ และวัดผลความสำเร็จนั่นเอง 

https://lh5.googleusercontent.com/BMr_08vzYrbaV4_S046YqXxcEcgCtSucdDYAJ9mJUPW5zeEjnyZ6EBdQl6G4zgVeZSt_jXVSEkAJGtrkpJG_rCK7oUBgcV-XoB7se1izDL-pP5usMaYCw6mqcWVgqQhKxSLmcoc

ส่วน กระดาษแผ่นที่ 3 การอภิปราย และสรุปผล แนวทางในกระดาษแผ่นนี้ คือ พิจารณาวัตถุประสงค์ จากโครงงานที่ได้เขียนไว้แล้ว นำมาสรุปเป็นแนวทางที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วนผลที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำนั้นพิจารณาว่า เป็นไปตาม เหตุผล ทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ใด เป็นต้น

https://lh5.googleusercontent.com/f26dySxLBRNMvz8XIZbls7CLJwjCSJIdY6plKoKEqnpwWLugonHY4j5SCgED6VnjoWhGgLD5gI3kaXbr76sDHkr51plrjHaPFzcX7Nl0G6n3TNfh_icNQbm6U8Cp15jgJzARdKY

นอกจากนำนวัตกรรมนี้มาบูรณาการกับการเรียนรู้กับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์แล้ว ยังสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกัน ผลที่ได้จากการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระดาษ 3 แผ่น นอกจากจะพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนแล้ว ยังได้นวัตกรรมใหม่ๆจากการนำผลงานของผู้เรียนไปนำเสนอเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นเพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อยอดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

คำไทยใกล้ตัว ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
การรู้จักสังคม

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างคนไทยด้วยกัน เราจึงต้องเรียนภาษาไทย เพื่อเป็นการถ่ายท ...

บูรณาการ สาระการเรียนรู้ เทคนิคการสอน
คำไทยใกล้ตัว ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
นางสาวสิริญา ชุ่มเย็น
นางสาวสิริญา  ชุ่มเย็น

คำไทยใกล้ตัว ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี

Starfish Academy
Starfish Academy
1190 ผู้เรียน

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

บูรณาการ สาระการเรียนรู้ เทคนิคการสอน
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
226 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
Starfish Academy
25 views 9 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
05:01

สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น

Starfish Academy
Starfish Academy
192 views 1 ปีที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
Starfish Academy
52 views 3 เดือนที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข