"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy 1874 views • 1 ปีที่แล้ว
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education

บทบาทของคุณพ่อคุณแม่...ผู้เชื่อมโยงการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่โลกของความเป็นจริง

การเชื่อมโยงจากโรงเรียนไปถึงพ่อแม่เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าหากโรงเรียนเซ็ตระบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่ดี มีมาตรฐานการเรียนการสอน คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเข้าไปสังเกตว่าเขาเรียนรู้อะไรกันที่โรงเรียน และเอาสิ่งนั้นมาต่อยอดการเรียนรู้ให้กับลูกที่บ้านได้ เพราะกระบวนการเรียนรู้ของเด็กเขาจะมีต้นแบบ ดังนั้น การที่คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้สติปัญญาของตัวเองในการคิดวิเคราะห์ และต่อยอดจากที่คุณครูสอนได้ จะเป็นต้นแบบการคิดของลูก สุดท้าย สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดเป็นทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญของลูกในอนาคตได้ เราจะเห็นว่าการเรียนรู้แบบไหนที่เหมาะกับลูก และเราจะได้เข้าไปช่วยส่งเสริมต่อยอดได้ถูกจุด และมันจะเป็นพื้นฐานของพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่อ ๆ ไปของลูกได้เป็นอย่างดี

สุดท้าย สิ่งที่คุณครูหรือผู้ปกครองควรจะต้องทำร่วมกัน คือ ในเมื่อเรามีเป้าหมายเดียวกันคือลูก คุณครูและคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องสื่อสารกันตลอดว่าพฤติกรรมลูกเป็นอย่างไร และร่วมมือกันช่วยต่อยอดให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กระบวนการจัดการเรียนการสอนก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

ดังนั้น ในส่วนของโรงเรียนก็จะมีมาตรการในการดำเนินการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนตามฐานสมรรถนะ แต่สิ่งที่พ่อแม่จะต้องทำคือ การเชื่อมต่อโลกของโรงเรียน สู่โลกของความเป็นจริง สู่การใช้ชีวิตที่บ้านและสังคมที่เด็กอยู่ เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวได้ ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร เด็กก็จะสามารถปรับตัวได้

และไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ หรือคุณครูก็ต้องเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน คุณครูเองก็ต้องเปลี่ยนบทบาทของตัวเองมาเป็น Facilitator ให้กับเด็ก แต่ทั้งคุณครู และคุณพ่อคุณแม่ มีฐานความรักเดียวกัน คือความรักลูก หากเราอยู่บนฐานของความรักเดียวกัน และมีความปรารถนาดีต่อเด็ก เราจึงจำเป็นต้องให้ความสม่ำเสมอในการเป็นโค้ชที่ดีกับเขา เป็นพลังที่ดีที่สุดให้กับเขา ถ้าวันใดวันหนึ่ง เกิดสถานการณ์ที่เขาต้องการความช่วยเหลือ เขาจะมีพื้นที่ปลอดภัย มีคุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูที่สามารถเป็นที่พึ่งพาให้กับเขาได้ เพราะฉะนั้น เราจะต้องลุกขึ้นมาช่วยกันให้เด็ก ๆ มีความพร้อม มีสมรรถนะด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นเครื่องมือให้กับเขาในการเผชิญในโลกในอนาคตได้เป็นอย่างดี

จากเวทีเสวนา "เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูกตัวเอง" โดย Starfish Education

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2:00 ชั่วโมง
Basic
การบริหารจัดการตนเอง

การเรียนรู้บทบาทภาระหน้าที่และเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนา การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และอุดมการณ์ของความเป็นครู

บูรณาการ เทคนิคการสอน Active learning
ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
167 ผู้เรียน

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์

Play and Learn classroom design ออกแบบห้องเรียนให้สนุกด้วยเล่นปนเรียน เรียนรู้ความหมายของการเล่นปนเรียน ประ ...

บูรณาการ เทคนิคการสอน Active learning
Play and Learn classroom design
นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข
นางสาวพิมพ์ชนก  มีสุข

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
859 ผู้เรียน

Related Videos

ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning
04:25

ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
13468 views 1 ปีที่แล้ว
ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning
นวัตกรรม Happy Kit
06:09

นวัตกรรม Happy Kit

Starfish Academy
Starfish Academy
101 views 1 เดือนที่แล้ว
นวัตกรรม Happy Kit
Starfish Academy
06:16

Starfish Academy

Starfish Academy
Starfish Academy
186 views 9 เดือนที่แล้ว
Starfish Academy
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning
02:08

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
714 views 4 เดือนที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning