สมรรถนะ (Competencies of learners) เป็นเรื่องสำคัญที่เด็กทุกคนจะต้องมี ต้องใช้ อย่างเหมาะสม สมรรถนะประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 3 สิ่งนี้ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะเสริมสร้างสมรรถนะให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นความคิดในการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้เห็นว่า ใครมีสมรรถนะอย่างไรบ้าง เราได้มีการลองยกตัวอย่างสถานการณ์ ให้เด็ก ๆ ทำความเข้าใจ และหาไอเดียในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์นั้น ๆ ร่วมกัน ดังตัวอย่างสถานการณ์ต่อไปนี้

สถานการณ์ที่ 1 : จากภาพ นักเรียนคิดว่า แก้วน้ำใบไหนมีปริมาณน้ำมากที่สุด เพราะเหตุใด ?

สถานการณ์ที่ 2 : ถ้านักเรียนมีเงิน 39 บาท แต่ต้องซื้อข้าวทานทั้ง 3 มื้อ นักเรียนจะจัดการกับเงินที่มีอย่างไร ?

สถานการณ์ที่ 3 : ถ้าโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง นักเรียนจะมีวิธีการป้องกันตนเองและครอบครัวอย่างไร ?

สถานการณ์ที่ 4 : ถ้านักเรียนมีโอกาสแก้ไขปัญหาในสถานการณ์นี้ จะแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะเหตุใด ? 

จากตัวอย่างสถานการณ์ในข้างต้น จะทำให้เด็กๆได้ฝึกกระบวนการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย แล้วแต่สถานการณ์ตามเหมาะสม และทั้งหมดนี้ เป็นเพียงสถานการณ์ที่เรากำหนดขึ้นมา ให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าว่าจะทำอย่างไรดี ซึ่งการแก้ปัญหาของเด็กๆ ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ อาจจะต้องมีประสบการณ์ มีทักษะเข้ามาประกอบเข้าไป ถึงจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถนำใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

หากเราอยากรู้จักเรื่องสมรรถนะของผู้เรียน หรือสมรรถนะของเด็ก เราต้องเริ่มจากการตั้งสถานการณ์ และลองให้เขาได้คิด ลองแก้ไขปัญหา และแม้ว่าสิ่งที่เด็ก ๆ ตอบในวันนี้ อาจจะไม่ถูกต้อง และครอบคลุมทั้งหมด แต่สมรรถนะต่าง ๆ ของเด็กเหล่านี้ ก็จะสามารถเพิ่มพูน และพัฒนาขึ้นได้ หากเราที่เป็นผู้ใหญ่ คุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้ความสำคัญ และให้โอกาสเขาในการคิดในการฝึกฝน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกัน

จากเวทีเสวนา : เด็กเยาวชนศักยภาพที่ไม่มีขีดจำกัด โดย Starfish Education.      วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 (เวลา 13.00-14.00 น.)

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน

ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เวที TEP Learning ได้มีการพูดคุยในประเด็น “ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน” ซึ่งจัดขึ้นโดย Starfish Education และได้มีการเชิญตัวแทนศึกษานิเทศก์ (ศน.) คุณครู ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงนักกา ...

1703 views 11.11.20
ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน
วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะสไตล์สตาร์ฟิช (Starfish whole school transformation model)

วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะสไตล์สตาร์ฟิช (Starfish whole school transformation model)

Starfish Academy
Starfish Academy

จากปัญหาของการจัดการศึกษาแบบเดิมที่คุณครูเน้นให้ความรู้กับเด็ก เน้นให้เด็กท่องจำ แต่ไม่มีเครื่องมือให้เด็กนำไปประยุกต์ไปใช้ในชีวิตจริงได้ เป็นหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทุกโรงเรียนจะต้องปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่โรงเรียนฐานสมรรถนะ ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ แ ...

2012 views 11.11.20
วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะสไตล์สตาร์ฟิช (Starfish whole school transformation model)
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education

"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy

บทบาทของคุณพ่อคุณแม่...ผู้เชื่อมโยงการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่โลกของความเป็นจริงการเชื่อมโยงจากโรงเรียนไปถึงพ่อแม่เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าหากโรงเรียนเซ็ตระบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่ดี มีมาตรฐานการเรียนการสอน คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเข้าไปสังเกตว่าเขาเรียนรู้อะ ...

1615 views 11.11.20
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education