สถานการณ์ทดสอบสมรรถนะเด็กง่าย ๆ

Starfish Academy
Starfish Academy 1311 views • 1 ปีที่แล้ว
สถานการณ์ทดสอบสมรรถนะเด็กง่าย ๆ

สมรรถนะ (Competencies of learners) เป็นเรื่องสำคัญที่เด็กทุกคนจะต้องมี ต้องใช้ อย่างเหมาะสม สมรรถนะประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 3 สิ่งนี้ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะเสริมสร้างสมรรถนะให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นความคิดในการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้เห็นว่า ใครมีสมรรถนะอย่างไรบ้าง เราได้มีการลองยกตัวอย่างสถานการณ์ ให้เด็ก ๆ ทำความเข้าใจ และหาไอเดียในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์นั้น ๆ ร่วมกัน ดังตัวอย่างสถานการณ์ต่อไปนี้

สถานการณ์ที่ 1 : จากภาพ นักเรียนคิดว่า แก้วน้ำใบไหนมีปริมาณน้ำมากที่สุด เพราะเหตุใด ?

สถานการณ์ที่ 2 : ถ้านักเรียนมีเงิน 39 บาท แต่ต้องซื้อข้าวทานทั้ง 3 มื้อ นักเรียนจะจัดการกับเงินที่มีอย่างไร ?

สถานการณ์ที่ 3 : ถ้าโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง นักเรียนจะมีวิธีการป้องกันตนเองและครอบครัวอย่างไร ?

สถานการณ์ที่ 4 : ถ้านักเรียนมีโอกาสแก้ไขปัญหาในสถานการณ์นี้ จะแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะเหตุใด ? 

จากตัวอย่างสถานการณ์ในข้างต้น จะทำให้เด็กๆได้ฝึกกระบวนการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย แล้วแต่สถานการณ์ตามเหมาะสม และทั้งหมดนี้ เป็นเพียงสถานการณ์ที่เรากำหนดขึ้นมา ให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าว่าจะทำอย่างไรดี ซึ่งการแก้ปัญหาของเด็กๆ ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ อาจจะต้องมีประสบการณ์ มีทักษะเข้ามาประกอบเข้าไป ถึงจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถนำใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

หากเราอยากรู้จักเรื่องสมรรถนะของผู้เรียน หรือสมรรถนะของเด็ก เราต้องเริ่มจากการตั้งสถานการณ์ และลองให้เขาได้คิด ลองแก้ไขปัญหา และแม้ว่าสิ่งที่เด็ก ๆ ตอบในวันนี้ อาจจะไม่ถูกต้อง และครอบคลุมทั้งหมด แต่สมรรถนะต่าง ๆ ของเด็กเหล่านี้ ก็จะสามารถเพิ่มพูน และพัฒนาขึ้นได้ หากเราที่เป็นผู้ใหญ่ คุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้ความสำคัญ และให้โอกาสเขาในการคิดในการฝึกฝน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกัน

จากเวทีเสวนา : เด็กเยาวชนศักยภาพที่ไม่มีขีดจำกัด โดย Starfish Education.      วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 (เวลา 13.00-14.00 น.)

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์

Play and Learn classroom design ออกแบบห้องเรียนให้สนุกด้วยเล่นปนเรียน เรียนรู้ความหมายของการเล่นปนเรียน ประ ...

บูรณาการ เทคนิคการสอน Active learning
Play and Learn classroom design
นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข
นางสาวพิมพ์ชนก  มีสุข

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
867 ผู้เรียน

ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2:00 ชั่วโมง
Basic
การบริหารจัดการตนเอง

การเรียนรู้บทบาทภาระหน้าที่และเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนา การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และอุดมการณ์ของความเป็นครู

บูรณาการ เทคนิคการสอน Active learning
ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
173 ผู้เรียน

Related Videos

ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning
04:25

ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
16750 views 1 ปีที่แล้ว
ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning
นวัตกรรม Happy Kit
06:09

นวัตกรรม Happy Kit

Starfish Academy
Starfish Academy
155 views 2 เดือนที่แล้ว
นวัตกรรม Happy Kit
Starfish Academy
06:16

Starfish Academy

Starfish Academy
Starfish Academy
198 views 11 เดือนที่แล้ว
Starfish Academy
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning
02:08

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
1456 views 5 เดือนที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning