เครื่องมือประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และ Competency-based Assessment ตอนที่ 2

Starfish Academy
Starfish Academy 1662 views • 1 ปีที่แล้ว
เครื่องมือประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และ Competency-based Assessment ตอนที่ 2

จากบทความตอนที่แล้วจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้ให้เป็นแบบฐานสมรรถนะจะต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ด้านพร้อมกัน จึงขอยกตัวอย่าง การจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะในแบบฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว ดังนี้ โรงเรียนบ้านปลาดาว มีการจัดการเรียนการสอนแบบสมัยใหม่ ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นหลัก ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนจะใช้นวัตกรรมของโรงเรียน ซึ่งมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ

 • นวัตกรรม 3R: ใช้ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องการเขียน การอ่าน การคำนวณ
 • Makerspace: เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้คิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่อยากจะทำ ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process
 • PBL: จะเป็นรูปแบบ EDICRA เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อช่วยผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเอง โดยวางแผนการเรียนรู้จากความสนใจหรือปัญหา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะขั้นสูงในการวางแผน แก้ไขปัญหา มีทักษะทางสังคมและอารมณ์ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อและสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และใช้วิธีการวัดประเมินผลที่เน้นไปที่ทักษะและความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาของผู้เรียน โดยมีเครื่องมือ และเทคโนโลยีมาช่วยในการประเมิน ดังนี้
 1. ใช้รูปแบบการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง โดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ และการ Reflection โต้ตอบสะท้อนกัน
 2. ใช้เทคโนโลยีในการประเมินที่ชื่อว่า “Starfish Class Application” ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยคุณครูในเรื่องของการประเมิน ซึ่งความน่าสนใจของ “Starfish Class Application” คือ รูปแบบการใช้งานที่ง่ายและไม่ซับซ้อน อาทิ
 • สร้างห้องเรียนได้ทัน
 •  เพิ่มรายชื่อผู้เรียนได้ตามต้องการ
 • มีทักษะสำคัญตั้งต้นให้ 9 ทักษะ และคุณครูสามารถเพิ่มทักษะเองได้
 • เลือกได้ว่าจะประเมินรายบุคคล รายกลุ่ม หรือรายห้อง
 • กำหนดช่วงเวลาในการสังเกตการณ์เพื่อประเมินได้
 • เก็บหลักฐานการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ หรือวิดีโอ และไฟล์เอกสารต่าง ๆ
 • เพื่อนครูเข้าร่วมประเมินผู้เรียนด้วยกัน เพื่อช่วยกันยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 • สามารถให้คะแนนตามรูบิก และออกแบบเกณฑ์ให้คะแนนด้วยตัวเองได้
 • ใช้ผลการประเมิน เป็น Portfolio ให้กับผู้เรียน
 • แชร์รายงาน เพื่อที่จะเห็นความก้าวหน้าของผู้เรียน
 • ใช้งานได้ฟรี ทั้งในระบบ Android และระบบ IOS

จะเห็นได้ว่า “Starfish Class Application” จะตอบโจทย์กับการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง เพราะสามารถประเมินได้ทั้งทักษะ สมรรถนะ และการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม และรายห้อง ซึ่งคุณครูสามารถประเมินผู้เรียนในห้องเรียนได้ทันที และเมื่อคุณครูรายงานผลการประเมินออกมา จะทำให้คุณครูได้เห็นพัฒนาการ และทักษะของเด็กทุกคน เพื่อที่คุณครูจะสามารถนำไปออกแบบการเรียนรู้หรือวางแผนพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ หวังว่าการนำเสนอประเด็น และเกร็ดความรู้ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์กับคุณครูหลาย ๆ ท่าน รวมไปถึงนักการศึกษา หรือคนที่กำลังสนใจเรื่องการจัดการศึกษาที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฐานสมรรถนะมากยิ่งขึ้น สามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ และร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์

Play and Learn classroom design ออกแบบห้องเรียนให้สนุกด้วยเล่นปนเรียน เรียนรู้ความหมายของการเล่นปนเรียน ประ ...

บูรณาการ เทคนิคการสอน Active learning
Play and Learn classroom design
นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข
นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
867 ผู้เรียน

ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2:00 ชั่วโมง
Basic
การบริหารจัดการตนเอง

การเรียนรู้บทบาทภาระหน้าที่และเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนา การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และอุดมการณ์ของความเป็นครู

บูรณาการ เทคนิคการสอน Active learning
ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
173 ผู้เรียน

Related Videos

ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning
04:25

ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
16750 views 1 ปีที่แล้ว
ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning
นวัตกรรม Happy Kit
06:09

นวัตกรรม Happy Kit

Starfish Academy
Starfish Academy
155 views 2 เดือนที่แล้ว
นวัตกรรม Happy Kit
Starfish Academy
06:16

Starfish Academy

Starfish Academy
Starfish Academy
198 views 11 เดือนที่แล้ว
Starfish Academy
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning
02:08

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
1456 views 5 เดือนที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning