เครื่องมือประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และ Competency-based Assessment ตอนที่ 2

Starfish Academy
Starfish Academy 3868 views • 3 ปีที่แล้ว
เครื่องมือประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และ Competency-based Assessment ตอนที่ 2

จากบทความตอนที่แล้วจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้ให้เป็นแบบฐานสมรรถนะจะต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ด้านพร้อมกัน จึงขอยกตัวอย่าง การจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะในแบบฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว ดังนี้ โรงเรียนบ้านปลาดาว มีการจัดการเรียนการสอนแบบสมัยใหม่ ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นหลัก ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนจะใช้นวัตกรรมของโรงเรียน ซึ่งมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ

 • นวัตกรรม 3R: ใช้ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องการเขียน การอ่าน การคำนวณ
 • Makerspace: เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้คิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่อยากจะทำ ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process
 • PBL: จะเป็นรูปแบบ EDICRA เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อช่วยผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเอง โดยวางแผนการเรียนรู้จากความสนใจหรือปัญหา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะขั้นสูงในการวางแผน แก้ไขปัญหา มีทักษะทางสังคมและอารมณ์ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อและสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และใช้วิธีการวัดประเมินผลที่เน้นไปที่ทักษะและความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาของผู้เรียน โดยมีเครื่องมือ และเทคโนโลยีมาช่วยในการประเมิน ดังนี้
 1. ใช้รูปแบบการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง โดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ และการ Reflection โต้ตอบสะท้อนกัน
 2. ใช้เทคโนโลยีในการประเมินที่ชื่อว่า “Starfish Class Application” ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยคุณครูในเรื่องของการประเมิน ซึ่งความน่าสนใจของ “Starfish Class Application” คือ รูปแบบการใช้งานที่ง่ายและไม่ซับซ้อน อาทิ
 • สร้างห้องเรียนได้ทัน
 •  เพิ่มรายชื่อผู้เรียนได้ตามต้องการ
 • มีทักษะสำคัญตั้งต้นให้ 9 ทักษะ และคุณครูสามารถเพิ่มทักษะเองได้
 • เลือกได้ว่าจะประเมินรายบุคคล รายกลุ่ม หรือรายห้อง
 • กำหนดช่วงเวลาในการสังเกตการณ์เพื่อประเมินได้
 • เก็บหลักฐานการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ หรือวิดีโอ และไฟล์เอกสารต่าง ๆ
 • เพื่อนครูเข้าร่วมประเมินผู้เรียนด้วยกัน เพื่อช่วยกันยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 • สามารถให้คะแนนตามรูบิก และออกแบบเกณฑ์ให้คะแนนด้วยตัวเองได้
 • ใช้ผลการประเมิน เป็น Portfolio ให้กับผู้เรียน
 • แชร์รายงาน เพื่อที่จะเห็นความก้าวหน้าของผู้เรียน
 • ใช้งานได้ฟรี ทั้งในระบบ Android และระบบ IOS

จะเห็นได้ว่า “Starfish Class Application” จะตอบโจทย์กับการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง เพราะสามารถประเมินได้ทั้งทักษะ สมรรถนะ และการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม และรายห้อง ซึ่งคุณครูสามารถประเมินผู้เรียนในห้องเรียนได้ทันที และเมื่อคุณครูรายงานผลการประเมินออกมา จะทำให้คุณครูได้เห็นพัฒนาการ และทักษะของเด็กทุกคน เพื่อที่คุณครูจะสามารถนำไปออกแบบการเรียนรู้หรือวางแผนพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ หวังว่าการนำเสนอประเด็น และเกร็ดความรู้ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์กับคุณครูหลาย ๆ ท่าน รวมไปถึงนักการศึกษา หรือคนที่กำลังสนใจเรื่องการจัดการศึกษาที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฐานสมรรถนะมากยิ่งขึ้น สามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ และร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ Peer Learning คืออะไร 5 รูปแบบของกิจกรรม Peer to Peer Learning ตัวอย่างก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss
Starfish Academy

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

Starfish Academy
คุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

การเรียนรู้บทบาทภาระหน้าที่และเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนา การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และอุดมการณ์ของความเป็นครู

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2489 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Play and Learn classroom design

Play and Learn classroom design ออกแบบห้องเรียนให้สนุกด้วยเล่นปนเรียน เรียนรู้ความหมายของการเล่นปนเรียน ประ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Play and Learn classroom design
Starfish Academy

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
1155 ผู้เรียน

Related Videos

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
524 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย
04:25
Starfish Academy

เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย

Starfish Academy
58243 views • 3 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
1200 views • 1 ปีที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
494 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1