เครื่องมือประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และ Competency-based Assessment ตอนที่ 2

เครื่องมือประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และ Competency-based Assessment ตอนที่ 2

จากบทความตอนที่แล้วจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้ให้เป็นแบบฐานสมรรถนะจะต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ด้านพร้อมกัน จึงขอยกตัวอย่าง การจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะในแบบฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว ดังนี้ โรงเรียนบ้านปลาดาว มีการจัดการเรียนการสอนแบบสมัยใหม่ ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นหลัก ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนจะใช้นวัตกรรมของโรงเรียน ซึ่งมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ

 • นวัตกรรม 3R: ใช้ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องการเขียน การอ่าน การคำนวณ
 • Makerspace: เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้คิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่อยากจะทำ ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process
 • PBL: จะเป็นรูปแบบ EDICRA เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อช่วยผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเอง โดยวางแผนการเรียนรู้จากความสนใจหรือปัญหา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะขั้นสูงในการวางแผน แก้ไขปัญหา มีทักษะทางสังคมและอารมณ์ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อและสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และใช้วิธีการวัดประเมินผลที่เน้นไปที่ทักษะและความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาของผู้เรียน โดยมีเครื่องมือ และเทคโนโลยีมาช่วยในการประเมิน ดังนี้
 1. ใช้รูปแบบการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง โดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ และการ Reflection โต้ตอบสะท้อนกัน
 2. ใช้เทคโนโลยีในการประเมินที่ชื่อว่า “Starfish Class Application” ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยคุณครูในเรื่องของการประเมิน ซึ่งความน่าสนใจของ “Starfish Class Application” คือ รูปแบบการใช้งานที่ง่ายและไม่ซับซ้อน อาทิ
 • สร้างห้องเรียนได้ทัน
 •  เพิ่มรายชื่อผู้เรียนได้ตามต้องการ
 • มีทักษะสำคัญตั้งต้นให้ 9 ทักษะ และคุณครูสามารถเพิ่มทักษะเองได้
 • เลือกได้ว่าจะประเมินรายบุคคล รายกลุ่ม หรือรายห้อง
 • กำหนดช่วงเวลาในการสังเกตการณ์เพื่อประเมินได้
 • เก็บหลักฐานการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ หรือวิดีโอ และไฟล์เอกสารต่าง ๆ
 • เพื่อนครูเข้าร่วมประเมินผู้เรียนด้วยกัน เพื่อช่วยกันยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 • สามารถให้คะแนนตามรูบิก และออกแบบเกณฑ์ให้คะแนนด้วยตัวเองได้
 • ใช้ผลการประเมิน เป็น Portfolio ให้กับผู้เรียน
 • แชร์รายงาน เพื่อที่จะเห็นความก้าวหน้าของผู้เรียน
 • ใช้งานได้ฟรี ทั้งในระบบ Android และระบบ IOS

จะเห็นได้ว่า “Starfish Class Application” จะตอบโจทย์กับการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง เพราะสามารถประเมินได้ทั้งทักษะ สมรรถนะ และการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม และรายห้อง ซึ่งคุณครูสามารถประเมินผู้เรียนในห้องเรียนได้ทันที และเมื่อคุณครูรายงานผลการประเมินออกมา จะทำให้คุณครูได้เห็นพัฒนาการ และทักษะของเด็กทุกคน เพื่อที่คุณครูจะสามารถนำไปออกแบบการเรียนรู้หรือวางแผนพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ หวังว่าการนำเสนอประเด็น และเกร็ดความรู้ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์กับคุณครูหลาย ๆ ท่าน รวมไปถึงนักการศึกษา หรือคนที่กำลังสนใจเรื่องการจัดการศึกษาที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฐานสมรรถนะมากยิ่งขึ้น สามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ และร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน

ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เวที TEP Learning ได้มีการพูดคุยในประเด็น “ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน” ซึ่งจัดขึ้นโดย Starfish Education และได้มีการเชิญตัวแทนศึกษานิเทศก์ (ศน.) คุณครู ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงนักกา ...

1688 views 11.11.20
ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน
วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะสไตล์สตาร์ฟิช (Starfish whole school transformation model)

วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะสไตล์สตาร์ฟิช (Starfish whole school transformation model)

Starfish Academy
Starfish Academy

จากปัญหาของการจัดการศึกษาแบบเดิมที่คุณครูเน้นให้ความรู้กับเด็ก เน้นให้เด็กท่องจำ แต่ไม่มีเครื่องมือให้เด็กนำไปประยุกต์ไปใช้ในชีวิตจริงได้ เป็นหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทุกโรงเรียนจะต้องปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่โรงเรียนฐานสมรรถนะ ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ แ ...

1979 views 11.11.20
วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะสไตล์สตาร์ฟิช (Starfish whole school transformation model)
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education

"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy

บทบาทของคุณพ่อคุณแม่...ผู้เชื่อมโยงการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่โลกของความเป็นจริงการเชื่อมโยงจากโรงเรียนไปถึงพ่อแม่เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าหากโรงเรียนเซ็ตระบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่ดี มีมาตรฐานการเรียนการสอน คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเข้าไปสังเกตว่าเขาเรียนรู้อะ ...

1604 views 11.11.20
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education