"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 2 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy 1154 views • 1 ปีที่แล้ว
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 2 โดย Starfish Education

แนวทางที่จะช่วยส่งเสริมสมรรถนะให้กับลูก ในบทบาทของคุณพ่อคุณแม่

หากมองในเชิงของทางการแพทย์ คุณพ่อคุณแม่ต้องหาโอกาส และเปิดโอกาสให้ลูกได้สัมผัสกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวให้ได้มากที่สุด รวมถึงการปรับตัวตามบริบท และสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น เรื่องเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมกับลูกได้ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องต่อยอด และสอนลูกใน 2 เรื่อง หลัก ๆ คือ

1) ความฉลาดรู้ รู้ความคิด ความอ่าน รู้เพื่อจดจำ หรือรู้สิ่งที่เป็นพื้นฐาน

2) ความฉลาดทำ

การที่เด็กจะเรียนรู้ได้ดี ฉลาดคิดและฉลาดทำ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวของเขา เขาก็จะสามารถปรับตัวได้ทัน และยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ การปรับตัวของเด็กนั้น มันก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของความสามารถด้านสังคม และอารมณ์ของเด็กด้วยเช่นกัน

เมื่อหลักสูตรเปลี่ยน บทบาทของคุณครูจะต้องเปลี่ยน

สำหรับในโรงเรียน เราจะเห็นว่า เมื่อปรับหลักสูตรการเรียนแบบฐานสมรรถนะ เด็ก ๆ จะมีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ และเขาจะเรียนรู้ว่าอันไหนที่เหมาะกับเขา อันไหนที่ตรงกับความชอบของเขา ดังนั้น บทบาทของคุณครูในโรงเรียนก็จะเปลี่ยนแปลงไป เพราะครูต้องเปลี่ยนไปเป็น Facilitator หรือโค้ช (Coach) ซึ่งมีเทคนิค ดังนี้

1. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก : ทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัย วางใจ และเกิดความศรัทธา หากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเด็ก เขาก็จะกล้าขอคำปรึกษากับคุณครู

2. การฟังอย่างแท้จริง (Deep Listening) : ให้คุณครูพูดน้อยลง แต่ฟังเยอะขึ้น เพราะถ้าพูดเยอะแต่ฟังน้อย มันจะย้อนกลับไปในเรื่องพื้นที่ปลอดภัยระหว่างครู และเด็กมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้น

3. การตั้งคำถาม : ต้องรู้จักตั้งคำถามแบบปลายเปิด เพื่อให้เด็กฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การสะท้อน (Feedback) แต่ต้องระวังว่าการสะท้อนนั้น ต้องเป็นแบบสร้างสรรค์ เพื่อเสริมพลังทางบวกให้กับเด็ก การตั้งคำถามจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้

ดังนั้น ไม่เพียงแต่คุณครูเท่านั้นที่ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองในการเป็นโค้ช พ่อแม่ ผู้ปกครองก็ทำเช่นเดียวกัน

จากเวทีเสวนา "เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูกตัวเอง" โดย Starfish Education

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2:00 ชั่วโมง
Basic
การบริหารจัดการตนเอง

การเรียนรู้บทบาทภาระหน้าที่และเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนา การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และอุดมการณ์ของความเป็นครู

บูรณาการ เทคนิคการสอน Active learning
ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
167 ผู้เรียน

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์

Play and Learn classroom design ออกแบบห้องเรียนให้สนุกด้วยเล่นปนเรียน เรียนรู้ความหมายของการเล่นปนเรียน ประ ...

บูรณาการ เทคนิคการสอน Active learning
Play and Learn classroom design
นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข
นางสาวพิมพ์ชนก  มีสุข

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
859 ผู้เรียน

Related Videos

ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning
04:25

ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
13468 views 1 ปีที่แล้ว
ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning
นวัตกรรม Happy Kit
06:09

นวัตกรรม Happy Kit

Starfish Academy
Starfish Academy
101 views 1 เดือนที่แล้ว
นวัตกรรม Happy Kit
Starfish Academy
06:16

Starfish Academy

Starfish Academy
Starfish Academy
186 views 9 เดือนที่แล้ว
Starfish Academy
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning
02:08

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
714 views 4 เดือนที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning