เทคนิคการประยุกต์โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ (Game-based Learning)

Starfish Academy
Starfish Academy 2275 views • 1 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการประยุกต์โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ (Game-based Learning)

ในการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันนั้น จะประกอบด้วยผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งถ้าหากการเรียนการสอนจะสัมฤทธิ์ผลนั้น แสดงว่าทั้งผู้เรียนและผู้สอนล้วนต้องมีความพร้อมโดยเฉพาะสาระการเรียนรู้วิชาดนตรี ถือเป็นอีกวิชาที่สำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่าซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ เพราะกิจกรรมทางด้านดนตรีจะช่วยพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญาอารมณ์สังคมตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมันในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ ดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักกับเครื่องดนตรีที่หลากหลาย ต้องใช้วิธีการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงในการพัฒนาทักษะความสามารถในด้านดนตรี รวมทั้งจะต้องสอนอย่างไรให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้และซึมซับ ซึ่งบางครั้งการเรียนการสอนอาจจะไม่มีเครื่องดนตรีชนิดนั้นแต่ครูจะต้องสอนให้เด็กได้ มองเห็นภาพของเครื่องดนตรีชนิดนั้นๆ ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีเครื่องดนตรีจริงให้ได้เห็น หรือให้ผู้เรียนได้ทดลองเล่นเลย ทำให้ผู้สอนจะต้องหาวิธีหรือเทคนิคเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 

ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องมีรูปแบบหรือกระบวนการโดยการใช้เทคนิคการประยุกต์โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ (Game-based Learning) คือวิธีการที่ใช้ “เกม” เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจมากยิ่งขึ้นไม่มีการเบื่อหน่าย ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ เพราะการนำเกมเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนนั้นยังช่วยส่งเสริมการจดจำให้ผู้เรียน ไม่ว่าจากรูปภาพ การ์ด หรือจากการแข่งขันการเล่นเกม แต่ข้อควรระวังคือการนำเกมมาให้ผู้เรียนได้เล่นนั้น ผู้สอนจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ การสอนจะสอนด้วยวิธีอะไร สอนอย่างไรให้ผู้เรียนได้รับเนื้อหาสาระจริงๆ ซึ่งการใช้เกมมาประยุกต์กับการเรียนการสอน หรือยังสามารถใช้เทคนิคการสอนก่อนแล้วเอาเกมเข้ามาเป็นตัวช่วย เป็นตัวกระตุ้น เน้นความจำให้กับผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น บอร์ดเกม เป็นเกมที่สามารถจับต้องได้ หรือการใช้การ์ดคำอธิบายโดยนำเกมเศรษฐีมาประยุกต์ให้เข้ากับการสอน แต่ต้องมีการกำหนดกฎและกติกาการเล่นเกมให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและควบคู่ไปกับการเรียนรู้ 

การใช้สื่อรูปภาพในเกม ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นการเพิ่มความจำให้รู้จักกับเครื่องดนตรี หรือการนำเกมไพ่สมจิตรมาดัดแปลง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้เดิม หรือเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดองค์ความรู้ใหม่ซึ่งผู้สอนจะต้องหาวิธีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุดในการดำเนินกิจกรรม ที่สำคัญการสอนวิชาดนตรี จะต้องสอนอย่างไรให้ผู้เรียนสัมผัสได้ถึงดนตรีภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีเครื่องเล่นดนตรีจริง และไม่มีเครื่องดนตรีให้ผู้เรียนทดลองเล่น อาจจะใช้วิธีการ เช่น การทำภารกิจ การเก็บสะสมแต้ม รวมทั้งการแข่งขันที่หลากหลายจนสามารถสร้างเป็นเกมเพื่อเพิ่มความสนุกสนานควบคู่ไปกับเนื้อหาสาระ หรืออาจนำสิ่งที่ต้องการจะสอนมาจัดทำเป็นรูปเกม สอดแทรกเนื้อหาเข้าไปในเกม โดยการเล่นเกมอาจจะมีการให้รางวัลกับผู้เรียน เป็นเทคนิคที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้อย่างมีผล หรือการนำเกมมาปรับให้เข้ากับบริบทของตัวผู้เรียนอาจจะทำ ให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ มีเจตคติดที่ดีต่อวิชาดนตรี แต่ที่สำคัญในการนำเกมมาประยุกต์กับการเรียนการสอนนั้น มีสิ่งที่ต้องคำนึงมากที่สุดคือ เรื่องจุดประสงค์ของการเรียนรู้ เนื้อหาความรู้ของแต่เรื่อง หรือความเหมาะสมของเกม เช่น การเรียนเรื่องเครื่องดนตรีสากล จะต้องให้ผู้เรียนสามารถจดจำเครื่องดนตรีให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการจับคู่ หรือการใช้วิธีการที่ทำให้ผู้เรียนสามารถตอบคำถาม หรือสามารถอธิบายภาพ การยกตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการคิด เชื่อมโยงความรู้เก่าเข้ากับความรู้ใหม่จึงจะส่งผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ ทั้งนี้สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2283 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5793 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2262 ผู้เรียน

Related Videos

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
420 views • 9 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
283 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
15:04
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก

Starfish Academy
567 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]