การบูรณาการสู่สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

Starfish Academy
Starfish Academy 902 views • 8 เดือนที่แล้ว
การบูรณาการสู่สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

การสอนแบบการบูรณาการสู่สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนบ้านปลาดาว ซึ่งโรงเรียนมีการดำเนินงานอยู่ภายใต้บริหารงานของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ (การกุศล) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) เปิดสอนนักเรียนในระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน ซึ่งโรงเรียนบ้านปลาดาวได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผ่านการอนุมัติให้ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะและเป็นโรงเรียนต้นแบบให้หน่วยงานภายนอกได้เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนแบบสมัยใหม่ มีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือให้โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันตามขีดความสามารถแห่งตน ทั้งนี้โรงเรียนได้มีการปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย การจัดการตนเอง การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีมการคิดขั้นสูงการเป็นพลเมืองที่เข้มแข้งและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านปลาดาวได้ดำเนินการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ คือ 

1.กลุ่มวิชาพื้นฐาน โดยคงรายวิชาพื้นฐาน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (แต่จะปรับเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น) คือ 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2.กลุ่มบูรณาการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ผู้เรียนอย่างยั่งยืน นำมาบูรณาการรวมกลุ่มหน่วยการเรียนรู้หรือกลุ่มเรียนรู้วิชาหลัก 3 รายวิชาดังนี้

1.1 สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระวิชาสังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี สุขศึกษาและพลศึกษา และเพิ่มเติมกิจกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม

1.2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม (Makerspace) 

1.3 วิทยาการค้นคว้าเชิงระบบ (Project Based Learning) โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะหรือสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติ และสามารถเลือกแหล่งเรียนรู้ได้เอง 

3.กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นั่นคือกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมนักสร้างสรรค์และกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้

เทคนิคและข้อเสนอแนะสำหรับครูที่สามารถนำไปปรับใช้ในการสอนแบบการบูรณาการสู่สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังนี้

  1. จัดสาระการเรียนรู้ ให้เชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง
  2. จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะและคุณลักษณะที่จำเป็น
  3. จัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจจากการมีส่วนร่วม
  4. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รู้วิธีคิดและวิธีประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะและเจตคติในการปฏิบัติงาน
  5. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากบริบทรอบตัว
  6. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งสร้างอุปนิสัยคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  7. จัดการวัดและประเมินผลที่เน้นการให้ข้อมูลและการใช้ข้อมูลย้อนกลับ

ดังนั้นหัวใจสำคัญของหลักสูตรบูรณาการเป็นการเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดทักษะที่นำไปสู่สมรรถนะและคุณลักษณะคุณค่าของผู้เรียนเมื่อจบรายวิชาที่สอนแล้วผู้เรียนจะมีสมรรถนะและคุณลักษณะอย่างไร จึงนำมาวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเพื่อให้เกิดทักษะสมรรถนะและคุณลักษณะคุณค่า ยกตัวอย่างโรงเรียนบ้านปลาดาวได้กำหนดหัวเรื่องใหญ่ (Theme) 5 เรื่อง และให้ผู้เรียนเลือกหัวข้อการเรียนรู้ด้วยตนเองหลังจากนั้นครูจะนำหัวข้อมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตาม ความสนใจของผู้เรียนโดยครูจะเป็นผู้อำนวยความสะดวก (โค้ช) และจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด และสุดท้ายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการวัดความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การประเมินตามสภาพจริง ตามผลงาน/ชิ้นงาน การนำเสนอ การสังเกตพฤติกรรม การสนทนา แบบทดสอบ การประเมินตนเอง หรือการประเมินโดยเพื่อน ครู ผู้ปกครอง หรือทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประเมิน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนทราบถึงระดับพัฒนาการของตนเองเมื่อผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ ครูสามารถนำมาบูรณาการร่วมกับกลุ่มวิชาต่างๆ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการการสอนแบบการบูรณาการสู่สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นเอง

เห็นได้ว่าการสอนแบบบูรณาการสู่สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ การจัดการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องจากศาสตร์ต่างๆ ของรายวิชาเดียวกันหรือรายวิชาต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความคิดรวบยอดของศาสตร์ต่างๆ มาใช้ในชีวิตจริงที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 นั่นเอง


มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2353 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5918 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2326 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
15:04
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก

Starfish Academy
575 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
312 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
457 views • 10 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA