นวัตกรรม : โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ และโรงเรียนวัดเชิงเลน

Starfish Academy
Starfish Academy 211 views • 3 เดือนที่แล้ว
นวัตกรรม : โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ และโรงเรียนวัดเชิงเลน

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐานของผู้เรียน (Wellbeing)

โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฏร์อุปการ)

การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก ในสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19  มีรูปแบบวิธีหนึ่ง ที่นิยมนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนนั้นก็คือ Blended leaning หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ผู้เรียนผู้สอนไม่เผชิญหน้ากัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย ซึ่ง การเรียนการสอนที่หลากรูปแบบ มีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นสำคัญ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฏร์อุปการ)เป็นโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนมากที่สุด แต่ทางโรงเรียนมีปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้ นั่นคือ 

1. ผู้เรียน ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้เต็มที่ กิจกรรมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้โดยนวัตกรรมของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมกลุ่ม จึงไม่สามารถจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ครู รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ไม่สามารถจัดกิจกรรมและเทคนิคต่าง ๆ การเรียนรู้ได้มากเท่าที่ควร

3. สภาพแวดล้อม ไม่สามารถใช้แหล่งเรียนรู้หรือห้องปฏิบัติการ Makerspace หรือศูนย์เรียนรู้วิถีพุทธ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือห้องเรียน USO net ได้เลย

โรงเรียนจึงได้จัดทำนวัตกรรม การพัฒนาสมรรถนะ และความฉลาดรู้ในชีวิตประจำวัน โดยการบูรณาการ ผสมผสาน(Blended Learning) Steam Design process และการเรียนรู้ตามหลักธรรมชาติ “ปัญญา 3”

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมคือจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการพัฒนาสมรรถนะความรับผิดชอบต่อตนเอง และครอบครัว ด้วยกระบวนการ Blended learning, STEAM Design Process และการเรียนรู้ตามหลักธรรมชาติปัญญา 3 โดยกำหนดเป้าหมายให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปตามธรรมชาติ

จากการใช้นวัตกรรมทำให้เกิดผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรมเป็นที่น่าพอใจ พบว่า มีค่า Effect Size  ES = 1.08 ซึ่งมากกว่า 0.4   จึงหมายถึง นวัตกรรมหลักการพัฒนาสมรรถนะความรับผิดชอบต่อตนเอง และครอบครัว ด้วยกระบวนการ Blended learning, STEAM Design Process และการเรียนรู้ตามหลักธรรมชาติปัญญา 3 มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ นักเรียนเกิดสุขภาวะพื้นฐานทั้ง 4 ด้านได้

โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฏร์)

 การพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาวะพื้นฐานของผู้เรียน (Well-being) หมายถึง การสร้างสภาวะ สังคม โรงเรียนปลอดภัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงการช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสังคมที่ดี ถือว่าเป็นสุขภาวะพื้นฐานที่สำคัญของผู้เรียนเป็นสิ่งที่โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฏร์) ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ แต่ทางโรงเรียนประสบปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้ นั่นคือ 

  • ผู้เรียน ขาดเรียนบ่อยครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้
  • ครู  ยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางแผนไว้
  • สภาพแวดล้อม การจัดชั้นเรียนตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรค ทำให้มีระยะห่างทำให้เข้าร่วมกิจกรรมขาดปฏิสัมพันธ์ ในการทำงานร่วมกัน

โรงเรียนจึงได้จัดทำนวัตกรรมเป็น นวัตกรรมการพัฒนาสุขภาวะพื้นฐานแบบองค์รวม (WellBeing) ภายใต้หลักการบริหารจัดการแบบ Choenglane Model โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมโดยการพัฒนาผู้เรียนให้มี สุขภาวะที่ดี ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน ด้านสุขภาวะขั้นพื้นฐานของผู้เรียน เป็นกิจกรรมหรือใบงานที่ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นว่านวัตกรรมที่จะทำเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ใช้กระบวนการอะไร และนวัตกรรมมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ เช่น การสร้างความสุขในการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคม การพัฒนาสุขภาพกายและจิต สุขภาวะพื้นฐานของผู้เรียน สิทธิเด็กและความปลอดภัย และการพัฒนาสมรรถนะและความฉลาดรู้ในชีวิตประจำวันหรือไม่ อย่างไร คือ 

1. ส่งเสริมให้ผู้อำนวยการมีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านวิชาการ 

2. มีการกำหนดเป้าหมายแบบ มีส่วนร่วมพัฒนาครูแกนนำ ให้เป็นโค้ชและมีบทบาทขยายผลการทำงานต่อเพื่อนครูใน 

3. โรงเรียนมีกระบวนการวางแผนจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามนวัตกรรมของโรงเรียนที่มุ่งเน้นการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง 

4. ครูมีทักษะสำคัญใน ศตวรรษที่ 21พัฒนาการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายผ่านกระบวนการPLCให้เกิดการพัฒนาตามบริบทของโรงเรียนอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรมมีการวิเคราะห์การประเมิน DE ปลายน้ำ

(อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลการประเมิน และสรุปผลร่วมกับมูลนิธิ) 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
3350 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
1403 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
1347 ผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
30 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนบ้านนามน | โรงเรียนบ้านเวียงแหง
18:12
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนบ้านนามน | โรงเรียนบ้านเวียงแหง

Starfish Academy
154 views • 2 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนบ้านนามน | โรงเรียนบ้านเวียงแหง
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
138 views • 10 เดือนที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
15:04
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก

Starfish Academy
300 views • 2 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก