นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ และโรงเรียนบ้านดง

Starfish Academy
Starfish Academy 828 views • 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ และโรงเรียนบ้านดง

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐานของผู้เรียน (Wellbeing)

โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์

Lesson Study เป็นรูปแบบของการวิจัยที่เปิดโอกาสให้ครูได้เป็นตัวหลักในการศึกษาวิเคราะห์แนวปฏิบัติในการสอนในชั้นเรียนของตนเอง และเป็นผู้ที่สามารถคิดได้ด้วยตนเอง เป็นนักวิจัยการสอนและการเรียนรู้ในชั้นเรียนตลอดชีวิต โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสารณ์ได้นำต้นแบบนวัตกรรมไปทดลองใช้ ผ่านกระบวนการ Lesson Study เพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากโรงเรียนมีข้อมูลพื้นหลังที่เป็นปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้นั่นคือ นักเรียน มีความแตกต่างระหว่างบุคคล อาจจะจัดการเรียนการสอนด้วยความยากลำบาก และไม่ประสบความสำเร็จ โรงเรียนจึงได้จัดทำ นวัตกรรม ชื่อ  “ห้วยจะค่านฯ สร้างสุข” โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรม

คือการนำต้นแบบนวัตกรรมไปทดลองใช้ ผ่านกระบวนการ Lesson Study โดยใช้ วิธีจัดการเรียนรู้ คือ 

 1. การนำเข้าสู่กิจกรรมโดยการร่วมสนทนาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียน ก่อนลงรายละเอียดไปที่ห้องนอนของนักเรียน
 2. นักเรียนวาดภาพห้องนอนของตนเองตามสภาพความเป็นจริง
 3. นักเรียนอาสาสมัครออกมาบรรยายสภาพห้องนอนของนักเรียนให้เพื่อน ๆ ฟัง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน
 4. นักเรียนรับฟังความรู้ เรื่อง 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ควบคู่กับการปฏิบัติ
 5. นักเรียนวางแผนออกแบบห้องนอนในฝันของตนเองผ่านรูปภาพห้องนอน
 6. นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเพื่อวางแผนสร้างโมเดลห้องนอนแสนสุข
 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอโมเดลห้องนอนแสนสุข

หลังจากใช้นวัตกรรมแล้ว โรงเรียนได้รับผลลัพธ์จากการใช้ คือ 

 1. โรงเรียนมีนวัตกรรมแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนและได้ขยายผลสู่ครู้สอนในโรงเรียนหรือขยายผลให้กับโรงเรียนในเครือข่ายที่สนใจ
 2. ครูแกนนำ และครูผู้สอนมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐานในผู้เรียน
 3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการเพื่อพัฒนาโรงเรียน กางวางแผนกำหนดเป้าหมาย การดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ให้การสนับสนุนโรงเรียน เช่น องค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ งบประมาณ ผู้ปกครองมีส่วนในการดูแลบุตรหลานเรื่องของการศึกษา

โรงเรียนบ้านดง

ปัญหาขยะนับเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งที่โรงเรียนต้องเผชิญ ในแต่ละวันมีของเหลือทิ้งเหลือใช้ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมาก จนดูประหนึ่งว่าสักวันอาจจะเกิดการขยะล้นโลกก็เป็นได้ ในแต่ละที่มีขั้นตอนในการกำจัดขยะที่แตกต่างกันบ้างฝังกลบ บ้างเผากำจัด ซึ่งแต่ละวิธีก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันได้แทบทั้งสิ้น ยิ่งในขยะที่มีสารพิษปลอมปนอยู่อาจจะถึงเป็นอันตรายต่อชีวิต   ขยะบางประเภทก็สร้างปัญหาให้มนุษย์และโลกในระยะยาวเพราะไม่สามารถย่อยสลายลงได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ต้องใช้เวลานานนับร้อยนับพันปีเพื่อการย่อยสลายเช่นพวกพลาสติกต่างๆ การให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องขยะเป็นเรื่องยาก และซับซ้อน เพราะทางโรงเรียนมีข้อมูลพื้นหลังที่เป็นปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้ นั่นคือ 

 • นักเรียน สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง
 • ครู มีภาระงานนอกเหนือจากการสอนเพิ่มมากขึ้น
 • สภาพแวดล้อม อากาศร้อนอบอ้าวทำให้นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน

โรงเรียนจึงได้จัดทำนวัตกรรม คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาวะ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ขยะรีไซเคิล  ชื่อเรื่อง จากเศษผ้าสู่พรมเช็ดเท้า โดยมีวิธีการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนคือ 

ขั้นที่ 1  ASK เปิดวิดีทัศน์ ขยะและการกำจัดขยะ

ขั้นที่ 2  Image ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิธีจัดทำพรมเช็ดเท้าจาก Internet

ขั้นที่ 3  Plan นักเรียนดำเนินการประดิษฐ์พมเช็ดเท้า

ขั้นที่ 4  นักเรียนร่วมกันอภิปราย และสรุปปัญหา

ขั้นที่ 5  Replace & Redesign แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งต่อไป

หลังจากใช้นวัตกรรมแล้วโรงเรียนได้รับผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรม ที่น่าพอใจ ดังนี้ 

 1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการวางแผน สามารถออกแบบชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้
 2. นักเรียนมีพัฒนาการ การเรียนรู้ที่ดีขึ้น สามารถหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาได้
 3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม มีภาวะความเป็นผู้นำกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น
 4. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับต่อยอดการออกแบบพัฒนาผลงานชิ้นต่อไปได้

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5792 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2279 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2262 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการเขียน

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนเขียนสำหรับผู้เรียนประถมศึกษา ระดับชั้น ป.1- ป.6 โดยได้ยกตัวอย่างปัญหาการเขียนข ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการเขียน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการเขียน

Starfish Academy

Related Videos

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
55 views • 1 ปีที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
220 views • 2 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
15:04
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก

Starfish Academy
567 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก