นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ และโรงเรียนบ้านดง

Starfish Academy
Starfish Academy 487 views • 11 เดือนที่แล้ว
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ และโรงเรียนบ้านดง

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐานของผู้เรียน (Wellbeing)

โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์

Lesson Study เป็นรูปแบบของการวิจัยที่เปิดโอกาสให้ครูได้เป็นตัวหลักในการศึกษาวิเคราะห์แนวปฏิบัติในการสอนในชั้นเรียนของตนเอง และเป็นผู้ที่สามารถคิดได้ด้วยตนเอง เป็นนักวิจัยการสอนและการเรียนรู้ในชั้นเรียนตลอดชีวิต โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสารณ์ได้นำต้นแบบนวัตกรรมไปทดลองใช้ ผ่านกระบวนการ Lesson Study เพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากโรงเรียนมีข้อมูลพื้นหลังที่เป็นปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้นั่นคือ นักเรียน มีความแตกต่างระหว่างบุคคล อาจจะจัดการเรียนการสอนด้วยความยากลำบาก และไม่ประสบความสำเร็จ โรงเรียนจึงได้จัดทำ นวัตกรรม ชื่อ  “ห้วยจะค่านฯ สร้างสุข” โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรม

คือการนำต้นแบบนวัตกรรมไปทดลองใช้ ผ่านกระบวนการ Lesson Study โดยใช้ วิธีจัดการเรียนรู้ คือ 

 1. การนำเข้าสู่กิจกรรมโดยการร่วมสนทนาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียน ก่อนลงรายละเอียดไปที่ห้องนอนของนักเรียน
 2. นักเรียนวาดภาพห้องนอนของตนเองตามสภาพความเป็นจริง
 3. นักเรียนอาสาสมัครออกมาบรรยายสภาพห้องนอนของนักเรียนให้เพื่อน ๆ ฟัง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน
 4. นักเรียนรับฟังความรู้ เรื่อง 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ควบคู่กับการปฏิบัติ
 5. นักเรียนวางแผนออกแบบห้องนอนในฝันของตนเองผ่านรูปภาพห้องนอน
 6. นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเพื่อวางแผนสร้างโมเดลห้องนอนแสนสุข
 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอโมเดลห้องนอนแสนสุข

หลังจากใช้นวัตกรรมแล้ว โรงเรียนได้รับผลลัพธ์จากการใช้ คือ 

 1. โรงเรียนมีนวัตกรรมแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนและได้ขยายผลสู่ครู้สอนในโรงเรียนหรือขยายผลให้กับโรงเรียนในเครือข่ายที่สนใจ
 2. ครูแกนนำ และครูผู้สอนมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐานในผู้เรียน
 3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการเพื่อพัฒนาโรงเรียน กางวางแผนกำหนดเป้าหมาย การดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ให้การสนับสนุนโรงเรียน เช่น องค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ งบประมาณ ผู้ปกครองมีส่วนในการดูแลบุตรหลานเรื่องของการศึกษา

โรงเรียนบ้านดง

ปัญหาขยะนับเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งที่โรงเรียนต้องเผชิญ ในแต่ละวันมีของเหลือทิ้งเหลือใช้ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมาก จนดูประหนึ่งว่าสักวันอาจจะเกิดการขยะล้นโลกก็เป็นได้ ในแต่ละที่มีขั้นตอนในการกำจัดขยะที่แตกต่างกันบ้างฝังกลบ บ้างเผากำจัด ซึ่งแต่ละวิธีก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันได้แทบทั้งสิ้น ยิ่งในขยะที่มีสารพิษปลอมปนอยู่อาจจะถึงเป็นอันตรายต่อชีวิต   ขยะบางประเภทก็สร้างปัญหาให้มนุษย์และโลกในระยะยาวเพราะไม่สามารถย่อยสลายลงได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ต้องใช้เวลานานนับร้อยนับพันปีเพื่อการย่อยสลายเช่นพวกพลาสติกต่างๆ การให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องขยะเป็นเรื่องยาก และซับซ้อน เพราะทางโรงเรียนมีข้อมูลพื้นหลังที่เป็นปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้ นั่นคือ 

 • นักเรียน สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง
 • ครู มีภาระงานนอกเหนือจากการสอนเพิ่มมากขึ้น
 • สภาพแวดล้อม อากาศร้อนอบอ้าวทำให้นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน

โรงเรียนจึงได้จัดทำนวัตกรรม คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาวะ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ขยะรีไซเคิล  ชื่อเรื่อง จากเศษผ้าสู่พรมเช็ดเท้า โดยมีวิธีการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนคือ 

ขั้นที่ 1  ASK เปิดวิดีทัศน์ ขยะและการกำจัดขยะ

ขั้นที่ 2  Image ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิธีจัดทำพรมเช็ดเท้าจาก Internet

ขั้นที่ 3  Plan นักเรียนดำเนินการประดิษฐ์พมเช็ดเท้า

ขั้นที่ 4  นักเรียนร่วมกันอภิปราย และสรุปปัญหา

ขั้นที่ 5  Replace & Redesign แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งต่อไป

หลังจากใช้นวัตกรรมแล้วโรงเรียนได้รับผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรม ที่น่าพอใจ ดังนี้ 

 1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการวางแผน สามารถออกแบบชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้
 2. นักเรียนมีพัฒนาการ การเรียนรู้ที่ดีขึ้น สามารถหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาได้
 3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม มีภาวะความเป็นผู้นำกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น
 4. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับต่อยอดการออกแบบพัฒนาผลงานชิ้นต่อไปได้

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
4720 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
1923 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
1903 ผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการเขียน

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนเขียนสำหรับผู้เรียนประถมศึกษา ระดับชั้น ป.1- ป.6 โดยได้ยกตัวอย่างปัญหาการเขียนข ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการเขียน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการเขียน

Starfish Academy

Related Videos

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
36 views • 7 เดือนที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
181 views • 1 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
39 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
15:04
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก

Starfish Academy
492 views • 10 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก